Повідомлення акціонерів ПрАТ "КЕРАМПРОМ" про виплату дивідендів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів за підсумками 2014 року:

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ»   (Протокол № 33 від 30.04.2015 р.), які відбулись 30 квітня 2015 року та рішення Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ»    (Протокол № 5 від 06.05.2015 р.) інформуємо, що:

1. Прийнято рішення про направлення частини чистого прибутку Товариства за 2014 р. у розмірі 1 256,1 тис. грн. на виплату дивідендів за простими іменними акціями. Розмір нарахованих дивідендів на одну просту іменну акцію становить 4,00 гривень.

2.  Встановлена  дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 30 квітня 2015 року.

3. Нарахування і виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити у строк з 14 травня 2015 року до 01 серпня 2015 року.

4. Виплату дивідендів здійснити в наступному порядку:

- акціонер надає інформацію ПрАТ «КЕРАМПРОМ»  про власний рахунок в цінних паперах, відкритий у депозитарній установі на адресу: ПрАТ «КЕРАМПРОМ, 85103, Донецька область, Костянтинівський район, а/с 373.

-  згідно частини 5 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;

-   Центральний депозитарій на підставі Розпорядження від ПрАТ «КЕРАМПРОМ»   переказує отримані від ПрАТ «КЕРАМПРОМ»  кошти (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження) на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого переказу власникам цінних паперів;

-   депозитарна установа, в якій акціонер ПрАТ «КЕРАМПРОМ»  відкрив власний рахунок в цінних паперах, згідно умов укладеного між акціонером (депонентом) і відповідною депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру.

Згідно п. 10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі»;

- всі інші умови і особливості порядку виплати дивідендів акціонерам, в тому числі порядок і умови повернення Товариству не отриманих акціонерами (невиплачених акціонерам) дивідендів, визначаються Договором про обслуговування випусків цінних паперів, що укладений ПрАТ «КЕРАМПРОМ» з ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» та додатковими угодами до цього Договору.

Після закінчення встановленому строку виплати дивідендів, порядок та умови виплати повернених Товариству не отриманих акціонерами Товариства (не виплачених акціонерам Товариства) дивідендів визначаються Наглядовою радою Товариства.

5.  Оподаткування доходу дивідендів акціонерів Товариства здійснюється у відповідності  до Податкового кодексу України.

 

Генеральний директор                                                                                   Б.Ф. Бевзенко