Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Опелендер Вадим Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24655289
1.4. Місцезнаходження емітента
Донецька, Костянтинiвський район, 85171, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(06272) 98-7-24 (06272) 98-7-24
1.6. Електронна поштова адреса емітента
keramprom@ukrpost.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦБФР 75   20.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://keramprom.at.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Емiтент у звiтному перiодi не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" вiдсутнi. Рейтингування пiдприємство не проводило, тому данi в "Iнформацiї про рейтингове агентство" вiдсутнi. У зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до вимог Рiшення Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 пункт 3.8 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня. Дивiденди на пiдприємствi у 2011 роцi не нараховувались та не виплачувались, тому "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня. У звiтному перiодi Емiтент не випускав облiгацiї чи iншi цiннi папери, тому "Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня. Викупу власних акцiй протягом 2011 року не вiдбувалось, тому "Iнформацiя про викуп власних акцiй" протягом звiтного перiоду вiдсутня. Товариство протягом 2011 року не випускало боргових цiнних паперiв, тому "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня. Випуску iпотечних облiгацiй у звiтному перiодi не було, тому "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" вiдсутня. Випуску iпотечних сертифiкатiв у 2011 роцi не було, тому "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" та "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнюється. У зв'язку з тим, що за звiтний перiод Товариством не проводились операцiї з нерухомiстю "Основнi вiдомостi про Фонд операцiй з нерухомiстю (ФОН)", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" вiдсутнi. Рiчна фiнансова iнформацiя Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складається, тому п.28 "Змiсту" вiдсутнiй. У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Керампром"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
85171
3.1.5. Область, район
Донецька, Костянтинiвський район
3.1.6. Населений пункт
с. Артемiвка
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Дружби, 2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А00 № 545692
3.2.2. Дата державної реєстрації
17.02.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
КОСТЯНТИНIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
15910214.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
15910214.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК ФОРУМ"
3.3.2. МФО банку
322948
3.3.3. Поточний рахунок
26009302138479
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК ФОРУМ"
3.3.5. МФО банку
322948
3.3.6. Поточний рахунок
26009302138479
3.4. Основні види діяльності
14.22.0 ВИДОБУВАННЯ ГЛИНИ ТА КАОЛIНУ
51.70.0 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI
01.11.0 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
14.22.0 Добування глини та каолiну 4041 04.10.2006 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України 04.10.2026
Опис Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробiв
 
14.22.0 - Добування глини та каолiну АВ № 521345 02.03.2010 Державна геологiчна служба 01.07.2013
Опис Лiцензiя на видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних копалин
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Зовнiшньоекономiчне акцiонерне товариство "Керамет" 13508852 83052 Донецьк вул. 50-й Гвардiйської Дивiзiї, 17а 34.000000000000
Акцiонерне товариство закритого типу "Промислово-будiвельна компанiя "Промстрой-1" 13481107 84207 м. Дружкiвка Театральна, 7 33.000000000000
Вiдкрите акцiонерне товариство "Дружкiвське рудоуправлiння" 00191796 84205 м. Дружкiвка д/н 33.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За 2011 рiк середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв складала 45 осiб , що в порiвняннi з 2010 роком бiльше на 11 осiб (2010р. - 34 осiб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом в 2011р. та 2010р. складала - 1 особа. Чисельнiсть працiвникiв якi працювали на умовах неповного робочого часу в 2011 роцi була вiдсутня. Фонд оплати працi в 2011р. склав 2985,0 тис.грн., що на 1260,0 тис. грн. бiльше чим у 2010 роцi (2010р. - 1725,0 тис.грн.). Середня заробiтна плата за 2011 рiк склала 5407,6 грн., що на 1179,7 грн. бiльше чим у 2010 роцi (2010р. - 4227,9 грн.). Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдприємство має план проведення атестацiї фахiвцiв та середнього персоналу. Кадрова полiтика ПрАТ "Керампром" є складовою частиною усiєї управлiнської та виробничої полiтики. Її головна цiль - забезпечення усiх видiв господарської дiяльностi пiдприємства квалiфiкованим та компетентним персоналом. Кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам. Основнi моменти кадрової програми - пiдбор персоналу. Порядок пiдбору та розстановкi персоналу ПрАТ "Керампром" забезпечується шляхом: повного використання трудових ресурсiв Товариства та залучення персоналу через мiський центр зайнятостi, спецiалiстiв та професiйних працiвникiв. При пiдборi персоналу враховуються: освiта, дiловi якостi кандидата, його спецiальнi знання для квалiфiкованого виконання робiт, досвiт. Пiдбор та розстановка персоналу - є складовими частинами кадрової служби i займають одне з головних мiсць в системi мiр з пiдвищення ефективностi виробництва. Процес пiдбору персоналу включає наступнi направлення: збiр iнформацiї про можливих кандидатiв, отримання резюме, зiставлення сукупностi якостей кандидата i тих вимог, якi потрiбнi для виконання функцiй по данiй посадi; порiвняння кандидатiв на одну посаду одного з iншим та вибiр того, хто бiльш, нiж iншi пiдходить для виконання функцiй на посадi; призначення кандидата на посаду. Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робочих. Пiдвищення квалiфiкацiї робочих здiйснюється шляхом навчання на: виробничо-технiчних курсах ; курсах цiльового призначення. Виробничо-технiчнi курси створюються з метою поглиблення та розширення професiйних знань, вмiнь та навичок, створення резерву робочих високої квалiфiкацiї, а також для приведення фактичного рiвня квалiфiкацiї до вiдповiдностi встановленому тарифному розряду. Права та обов'язки робiтникiв регламентуються "Правилами внутрiшнього трудового розпорядку". Чергова вiдпустка робiтникам товариства надається згiдно затвердженому графiку.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
OTRANTO TRADING CO.LTD (Кiпр)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 73342 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Голова Наглядової ради Товариства обирається на засiданнi з числа членiв Наглядової ради або їх уповноважених представникiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до Закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23. Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України. Юридична адреса: 6023, Кiпр, м. Ларнака, вул. Васiлєос Евагору, б.2, оф. 201/ 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, пл. Конституцiї, б.1. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р.: - встановили i затвердили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. - обрали до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. Вiдповiдно до Протоколу №3 вiд 01.04.2011р. засiдання Наглядової ради ПрАТ "Керампром" було обрано 2-х представникiв для роботи в Наглядовой радi: Тапол Володимир Iллiч (довiренiсть №11/04/01-2 вiд 01.04.2011р.) - Голова Наглядової Ради, Бевзенко Iгор Валерiйович (довiренiсть №11/04/01-1 вiд 01.04.2011р.) - член Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду змiн не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Опелендер Вадим Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 036546 03.07.2004 Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
Державна гiрнича академiя. Спецiальнiсть - Вiдкритi гiрськi роботи
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Амако" Начальник складу
6.1.8. Опис
Опелендер Вадим Анатолiйович -генеральний директор ПрАТ "Керампром" - протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: заступник начальника гiрничої дiлянки ВАТ "Норильська гiрнича компанiя", начальник складу Донецького сервiсного центру ТОВ АМАКО, головний iнженер ЗАТ "Керампром", виконуючий обов'язки генерального директора, генеральний директор ЗАТ "Керампром", генеральний директор ПрАТ "Керампром". Згiдно з Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р.№25 було вiдкликано з посади Генерального директора Товариства Опелендера В.А. та обрано Генеральним директором Товариства строком на 5 рокiв. Обов'язки Генерального директора: 1.Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 2. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах. встановлених Статутом та чинним законодавством. 3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. 4. Обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора здiйснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та вiдповiдними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування па засiданнi Наглядової ради. 5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладаться з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 6. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 7. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 8. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства: 8.1.Розробляє напрямки дiяльностi Товариства, планує, дiяльнiсть Товариства та здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства; 8.2.Забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; 8.3.Вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; 8.4.Приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; 8.5.Органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 8.6.Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства; 8.7.Складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд Наглядовiй радi та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 8.8.Органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Наглядовiй радi; 8.9.Звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; 8.10.Органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 8.11.Визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цих питань; 8.12.Приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв з операцiйної дiяльностi Товариства) на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з попереднiм узгодженням з Наглядовою радою; 8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв з операцiйної дiяльностi Товариства) на суму яка становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; а також договори на закупiвлю та продаж основних засобiв на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитiв в фiнансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двiстi тисяч) гривень; 8.14. Приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства: 8.15.Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх пiдприємствах, органiзацiях України та за її межами; 8.16.Приймає рiшення, видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння з усiх питань дiяльностi Товариства: 8.17.Органiзує пiдготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства; 8.18.Органiзує розробку та надає на узгодження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу Товариства; 8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення; 8.20.Наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, визначає умови оплати їхньої працi. за винятком тих, по яким необхiдне узгодження з Наглядовою радою; 8.21.Пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документ, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 8.22.3 узгодженням Наглядової ради вiдкриває в кредитних i банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; 8.23.Видає довiреностi; 8.24.Приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; 8.25.Приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi; 8.26.Органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв; 8.27.Приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi; 8.28.Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами i третiми особами; 8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 8.30.Затверджує iнструкцiї та положення про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 8.31.Здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства. 9.Змiна компетенцiї Генерального директора Товариства вiдбувається шляхом внесення вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту, якi набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї цих змiн у встановленому законом порядку. 10.Генеральний директор пiсля закiнчення чергового фiнансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв рiчний баланс, проект рiчного звiту та проект плану дiяльностi Товариства на наступний рiк. 11.Для вирiшення особливо важливих та складних питань фiнансової та господарської дiяльностi Товариства Генеральний директор може створювати тимчасовi або постiйно дiючi комiтети та комiсiї з найкомпетентнiших робiтникiв Товариства. 12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днiв у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора, а саме через вiдпустку, тимчасову непрацездатнiсть, тощо. У разi вiдсутностi Генерального директора бiльш нiж 35 днiв, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує функцiї Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, мас всi права та повноваження, несе всi обов'язки Генерального директора, передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. Вiдбулися змiни, згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р. було вiдкликано з посади Генерального директора Товариства Опелендера В.А. та обрано Генеральним директором Товариства строком на 5 рокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ластович Василь Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут. Спецiальнiсть - промислове i цивiльне будiвництво
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Об'єднання" Шахтобуд" Голова правлiння
6.1.8. Опис
Згiдно з Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р.№25 було вiдкликано з посади члена ревiзiйної комiсiї Товариства Ластовича В.М. та обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Посади протягом дiяльностi: Майстер монтажної дiлянки, прораб, старший виробник робiт СУ-35 треста "Ялтаспецстрой"; iнженер -конструктор ОКС УКСа Львiвське ПО "Автопогрузчик"; старший iнженер будiвельник Iзюмського гормолзавода, головний iнженер Житлово-експлуатацiйної контори (м. Iзюм); виконуючий обов'язки начальника управлiння, начальник управлiння в Управлiннi виробничо-технологiчної комплектацiї треста "Донуглемашстрой"; начальник дiлянки № 2, виконуючий обов'язки головного iнженера в Будiвельном управлiннi № 2 треста "Донуглемашстрой"; посада Голови в кооперативi "Резерв", директор МП "Промстрой-1", генеральний директор АОЗ СПК "Промстрой-1" (м.Костянтинiвка); генеральний директор ЗАО ПО "Шахтострой", генеральний директор, голова правлiння ООО Об'єднання "Шахтострой", член Наглядової ради ПрАТ "Керампром". Обов'язки членiв Наглядової ради: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. 3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, становлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження мов договору, що укладатиметься з ним встановлення розмiру оплати його послуг; 21.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та ствердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22.Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23.Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства; 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України; 28.Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данний час працює в ПрАТ "КЕРАМПРОМ" та займає посаду члена Наглядової ради. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Володiє акцiями простими iменними у статутному капiталi емiтента в кiлькостi 65015 шт. (33,508% вiд загальної кiлькостi акцiй). Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р. було вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Ластовича Василя Миколайовича, та обрано Членом Наглядової ради Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Отдєлєнцева Наталя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВК 355994 14.12.2007 Дружкiвським МВГУМВС України
6.1.4. Рік народження**
1970
6.1.5. Освіта**
Донецький нацiональний унiверситет. Спецiальнiсть - економiка пiдприємства
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Дружкiвське рудоуправлiння", бухгалтер
6.1.8. Опис
Отдєленцева Наталя Миколаївна - головний бухгалтер ПрАТ "Керампром" - протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: токаря 3 розряда, бухгалтера, технiка-бухгалтера, економiста 1 категорiї на Дружкiвському машинобудiвному заводi; головного бухгалтера в ДП "Дружкiвський машзавод"; начальника бюро виробничого облiку ТОВ "Дружкiвський машинобудiвник"; начальника бюро виробничого облiку "Дружкiвський машзавод"; бухгалтера, заступника головного бухгалтера в ВАТ "Дружкiвське рудоуправлiння"; економiста, заступника головного бухгалтера в ЗАТ "Керампром", виконувала обов'язки головного бухгалтера ЗАТ "Керампром". За рiшенням Наглядової ради ЗАТ "Керампром" вiд 23.10.2008 (Протокол НР вiд 23.10.2008 № 4) призначена на посаду головного бухгалтера ЗАТ "Керампром", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Голови правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансої стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а такаж розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Оргацiзує облiк майна, зобов'язаня i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворго дотримання штатної, фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом звiтного перiоду змiн не було. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов Дмитро Анатолiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ProCreditBank - виконавчий директор
6.1.8. Опис
01 квiтня 2011 року Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства (протокол вiд 01.04.2011 № 25) прийняте рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, в результатi чого призначено на посаду Ревiзора Попова Дмитра Анатолiйовича строком на 1 (один) рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом своєї дiяльностi займав наступнi посади: 01.05.2005 - 28.02.2007р. - Керiвник проектiв Consilen GmbH Нiмеччина 01.03.2007 - 31.12.2008р. - Виконавчий директор ProCredit Bank Україна З 01.01.2009 р. та по теперiшнiй час - Голова ревiзiйної комiсiї ТОВ "Астор-груп" РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА має право: 1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обрати Ревiзора. 2. Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 3. Строк повноважень Ревiзора встановлюється Загальними зборами Товариства. 4. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, а також iншi посадовi особи Товариства. 5. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 6. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. 7. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 8. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 9. Ревiзор може здiйснювати перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства самостiйно або з залученням iнших фахiвцiв не рiдше одного разу на рiк за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. 10. Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї з операцiйної дiяльностi в межах, передбачених Статутом Товариства. 11. Ревiзор може проводити перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 12. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансового - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Акцiями у статутному капiталi емiтент не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа оплату не отримує. Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №25 вiд 01.04.2011р.) в Товариствi запровадили посаду Ревiзора. Обрали Ревiзором Товариства Попова Дмитра Анатолiйовича.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н 73342 д/н
6.1.4. Рік народження**
0
6.1.5. Освіта**
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Обов'язки членiв Наглядової ради: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. 3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, становлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження мов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг; 21.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та ствердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22.Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23.Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства; 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України; 28.Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Юридична адреса: 6023, Кiпр, м. Ларнака, вул. Васiлєос Евагору, б.2, оф. 201/ 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, пл. Конституцiї, б.1. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р.: - встановили i затвердили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. - обрали до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. Вiдповiдно до Протоколу №3 вiд 01.04.2011р. засiдання Наглядової ради ПрАТ "Керампром" було обрано 2-х представникiв для роботи в Наглядовой радi: Тапол Володимир Iллiч (довiренiсть №11/04/01-2 вiд 01.04.2011р.) - Голова Наглядової Ради, Бевзенко Iгор Валерiйович (довiренiсть №11/04/01-1 вiд 01.04.2011р.) - член Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду змiн не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Наглядової ради (Тапол Володимир Iллiч дiє за дорученням "OTRANTO TRADING CO.LTD" ) OTRANTO TRADING CO.LTD (Кiпр) д/н 73342 д/н 03.12.2007 127362 65.64137980796 127362 0 0 0
Член Наглядової ради (Бевзенко Iгор Валерiйович дiє за дорученням OTRANTO TRADING CO.LTD) OTRANTO TRADING CO.LTD (Кiпр) д/н 73342 д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Генеральний директор Опелендер Вадим Анатолiйович ВК 036546 03.07.2004 Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ластович Василь Миколайович д/н д/н д/н 08.07.2009 65015 33.50822308236 65015 0 0 0
Головний бухгалтер Отдєлєнцева Наталя Миколаївна ВК 355994 14.12.2007 Дружкiвським МВГУМВС України 0 0.00000000000 0 0 0 0
Ревiзор Попов Дмитро Анатолiйович д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 192377 99.14960289032 192377 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
"OTRANTO TRADING CO.LTD" 73342 6023 Кiпр немає д/н м.Ларнака Евагору,буд.2,кв.201 03.12.2007 127362 65.64137980796 127362 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ластович Василь Миколайович д/н д/н д/н 08.07.2009 65015 33.50822308236 65015 0 0 0
Усього 192377 99.14960289032 192377 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.04.2011
Кворум зборів** 99.150000000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк. 6. Прийняття рiшення про змiну типу та назви Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 7. Про внесення змiн до Статуту шляхом викладення його у новiй редакцiї, у зв'язку зi змiною найменування Товариства та приведенням у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про скасування та затвердження внутрiшнiх документiв Товариства. 9. Про змiни у складi в органах управлiння Товариством. 10. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства; про встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв та надання згоди Генеральному директору на їх укладення З питання № 1 порядку денного: "Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства." СЛУХАЛИ: Акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, який запропонував: 1) Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства представника акцiонера OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр) Козлова Олександра Миколайовича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Шеставiну Аллу Анатолiївну. 2) Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - 15 хвилин; для спiвдоповiдей - 10 хвилин; для запитань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. ВИРIШИЛИ: 1.1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - представника акцiонера OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр) Козлова Олександра Миколайовича, секретарем - Шеставiну Аллу Анатолiївну. 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - 15 хвилин; для спiвдоповiдей - 10 хвилин; для запитань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 2 порядку денного: "Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Опелендера В.А., який доповiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який запропонував затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. ВИРIШИЛИ: 2. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 3 порядку денного: "Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Ластовича В. М., який звiтував про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та доповiв про висновки стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який запропонував затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. ВИРIШИЛИ: 3. Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 4 порядку денного: "Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. ВИРIШИЛИ: 4. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 5 порядку денного: "Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк." СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який доповiв, що за результатами фiнансової дiяльностi Товариства за 2010 рiк чистий прибуток Товариства становив 755 022,97 гривень (Сiмсот п'ятдесят п'ять тисяч двадцять двi гривнi 97 копiйок) та запропонував прибуток Товариства за 2010 рiк залишити як нерозподiлений та направити його на поповнення обiгових коштiв Товариства. ВИРIШИЛИ: 5. Залишити прибуток Товариства за 2010 рiк як нерозподiлений та направити його на поповнення обiгових коштiв Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 6 порядку денного: "Прийняття рiшення про змiну типу та назви Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"." СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який доповiв присутнiм про необхiднiсть прийняття рiшення про змiну типу i назви Товариства у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", який набув чинностi 29.04.2009 р. Запропонував визначити тип Товариства - Приватне акцiонерне Товариство. Вiдповiдно змiнити назву з Закритого акцiонерного Товариства "Керампром" на Приватне акцiонерне товариство "Керампром". Запропонував затвердити повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство "Керампром"; затвердити скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Керампром". ВИРIШИЛИ: 6.1. Визначити тип Товариства - Приватне акцiонерне Товариство. 6.2. Змiнити назву Товариства з Закритого акцiонерного Товариства "Керампром" на Приватне акцiонерне товариство "Керампром". 6.3. Затвердити повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство "Керампром"; затвердити скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Керампром". 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Опелендера В.А. на здiйснення всiх дiй, передбачених чинним законодавством України та цим рiшенням щодо змiни типу та назви Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 7 порядку денного: "Про внесення змiн до Статуту шляхом викладення його у новiй редакцiї, у зв'язку зi змiною найменування Товариства та приведенням у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства"." СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Опелендера В.А., який повiдомив присутнiм про необхiднiсть приведення змiсту Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", який набув чинностi 29.04.2009 р., та ознайомив присутнiх з проектом Статуту приватного акцiонерного товариства "Керампром" у новiй редакцiї. Козлов О.М. повiдомив, що нова редакцiя Статуту вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та запропонував затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Керампром" з урахуванням зауважень акцiонерiв. Козлов О.М. запропонував уповноважити Генерального директора Товариства Опелендера В.А. пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. ВИРIШИЛИ: 7.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з урахуванням зауважень акцiонерiв та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Опелендера В.А. пiдписати вiд iменi Товариства нову редакцiю Статуту Товариства. 7.3. Призначити Генерального директора Товариства Опелендера Вадима Анатолiйовича вiдповiдальною особою за державну реєстрацiю змiн до Статуту Товариства та уповноважити його за власним розсудом визначити осiб, якi будуть вчиняти всi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн до Статуту Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 8 порядку денного: "Про скасування та затвердження внутрiшнiх документiв Товариства." СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який запропонував скасувати внутрiшнi документи Товариства, а саме: положення про Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю у редакцiї вiд 10.04.2008 року. Запропонував не передбачати в Товариствi розробку та затвердження нових положень про Наглядову раду та Ревiзора. Наглядовiй радi та Ревiзору Товариства в своїй дiяльностi керуватися повноваженнями, викладеними в Статутi ПрАТ "Керампром". ВИРIШИЛИ: 8.1. Скасувати положення про Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю Товариства у редакцiї вiд 10.04.2008 р. 8.2. Не передбачати в Товариствi розробку та затвердження нових положень про Наглядову раду та Ревiзора. 8.3. Наглядовiй радi та Ревiзору Товариства в своїй дiяльностi керуватися повноваженнями, викладеними в Статутi ПрАТ "Керампром". ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 9 порядку денного: "Про змiни у складi в органах управлiння Товариством". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Козлова О.М., який запропонував у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдкликати органи Товариства у повному складi та утворити новi органи вiдповiдно до закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: 1) вiдкликати з посади Генерального директора Товариства Опелендера Вадима Анатолiйовича. Обрати Опелендера Вадима Анатолiйовича Генеральним директором Товариства сроком на 5 рокiв. 2) вiдкликати Наглядову раду Товариства у складi акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр); 3) встановити i затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. 4) обрати до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. 5) Вiдкликати зi складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Ластовича Василя Миколайовича. 6) Запровадити в Товариствi посаду Ревiзора. 7) Обрати Ревiзором Товариства Попова Дмитра Анатолiйовича. ВИРIШИЛИ: 9.1. Вiдкликати з посади Генерального директора Товариства Опелендера Вадима Анатолiйовича. 9.2. Обрати Опелендера Вадима Анатолiйовича Генеральним директором Товариства сроком на 5 рокiв. 9.3. Доручити Головi Наглядової ради пiдписати контракт з Генеральним директором Товариства з урахуванням винагороди згiдно дiючого штатного розкладу. 9.4. Вiдкликати Наглядову раду Товариства у складi акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр); 9.5. Встановити i затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. 9.6. Обрати до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. 9.7. Вiдкликати зi складу Ревiзiйної комiсiї Товариства Ластовича Василя Миколайовича. 9.8. Запровадити в Товариствi посаду Ревiзора. 9.9. Обрати Ревiзором Товариства Попова Дмитра Анатолiйовича. З питання № 10 порядку денного: "Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства; про встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства та членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства." СЛУХАЛИ: Козлова О.М. про затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства. ВИРIШИЛИ: 10.1. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 10.2. Доручити Головi Загальних зборiв акцiонерiв Козлову О.М. пiдписати договора з членами Наглядової ради термiном на 3 роки з урахуванням винагороди згiдно дiючого штатного розкладу. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає З питання № 11 порядку денного: "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством у ходi господарської дiяльностi в перiод до наступних Загальних зборiв акцiонерiв та надання згоди Генеральному директору на їх укладення". СЛУХАЛИ: Генерального директора Опелендера В.А., який запропонував, приймаючи до уваги порядок розрахункiв за вогнетривку глину - попередня оплата, ухвалити правочин з продажу глини компанiї Б.В. Вест- Ист Кемикал Лтд в 2011 роцi в кiлькостi до 150 000 тонн на суму до 35 млн.грн. ВИРIШИЛИ: 11. З метою забезпечення безперервностi виробничої дiяльностi Товариства, приймаючи до уваги порядок розрахункiв - попередня оплата, дати згоду Генеральному директору на пiдписання контракту в 2011 роцi з компанiєю Б.В.Вест-Ист Кемикал Лтд. № ВV-11/02 на продаж вогнетривкої глини в кiлькостi до 150 000 тонн на суму граничною сукупною вартiстю на рiк до 35 млн.грн. ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 192 377 голосiв, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв "проти" - немає "утрималися" - немає Пiсля обговорення i прийняття рiшень з питань порядку денного, Загальнi збори акцiонерiв Товариства було оголошено закритими.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нiка-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24647491
Місцезнаходження 83012 Донецька д/н Донецьк Артема 145а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1715
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 062 381 32 35
Факс 062 335 64 78
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторська фiрма "Нiка-аудит" iснує на ринку аудиту с 1996р, основним видом дiяльностi є аудиторськi послуги, якi включають в себе здiйснення аудиторських послуг, супутнiх послуг, iнформацiйно-консультацiйнi послуги по бухгалтерському та податковому обiку, та iнше, згiдно з Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть". Свiдоцтво про вiдповiднiсть системi контролю якостi №0106.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "ПУМБ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14282829
Місцезнаходження 83001 Донецька Ворошиловський м. Донецьк вул. Унiверситетська, буд. 2а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №493255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009
Міжміський код та телефон (062) 332-45-00
Факс (062) 332-47-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Лiцензiя видана ДКЦПФР на пiдставi рiшення вiд 16.09.2009 р., №733

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.08.2010 169/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000080584 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 82.000 194027 15910214.000 100.000000000000
Опис Випуск зареєстровано 04.08.2010 року, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 169/05/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДК ЦПФР, код цiнного папера - UA4000080584, тип цiнного папера - акцiї простi, форма iснування - бездокументарна, форма випуску - iменнi, номiнальною вартiстю 82,0 грн. у кiлькостi 194027 штук, загальною номiнальною вартiстю 15910214 грн., що складає 100% у статутному капiталi.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Закрите акцiонерне товариство "Керампром" засноване у 1997 роцi (дата проведення державної реєстрацiї 17.02.1997 р., свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи А00 №545912). Напрямок дiяльностi пiдприємства _ видобуток вогнетривких та тугоплавких глин. З метою забезпечення сировинною базою за рахунок пiдприємства розвiданi 2 родовища _ "Захiдно-Донське" та "Видне". На чергових загальних зборах акцiонерiв 01.04.2011р. було прийнято рiшення про змiну типу назви Товариства з Закритого акцiонерного Товариства "Керампром" на Приватне акцiонерне товариство "Керампром". Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв (свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи) проведено 05.04.2011р.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
В организацiйну струтктуру ПрАТ "Керампром" входять "Захiдно-Донське" та "Видне" родовище. Розробку "Захiдно-Донського" родовища було розпочато у 1999 р., завершено у 2007 р. у зв'язку з повним вiдпрацюванням запасiв. Зараз рекультивацiя "Захiдно-Донського" кар'єру знаходиться на завершальнiй стадiї. "Видне" родовище вогнетривких та тугоплавких глин розвiдане у 2002-2005 р. р. Запаси затвердженi ДКЗ України у кiлькостi 3376 тис. тон. Площа родовища складає - 40,3 га. Проектна потужнiсть кар'єру "Видний" _ 200 тис. т. на рiк.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганизацiї з боку третiх осiб не було
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у 2011 р. здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства фiнансiв України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Обрана облiкова полiтика достатньо освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Визнання i оцiнка активiв, зобов'язань i капiталу в бухгалтерському облiку здiйснена вiдповiдно до вимог, встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi. На пiдприємствi виданий наказ про облiкову полiтику на пiдприємствi вiд 04.01.2010р №1, в якому вказано: 1. При складаннi фiнансової звiтностi встановити межу суттєвостi для вiдображення iнформацiї в статтях фiнансової звiтностi, що дорiвнює 1000 грн. 2. Встановити наступнi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань пiдприємства: 2.1. Основнi засоби, нематерiальнi активи, бiологiчнi активи. 2.1.1. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, окремий вид, групу бiологiчних активiв. 2.1.2. Групування основних засобiв i нематерiальних активiв в аналiтичному облiку виробляти згiдно з Планом рахункiв активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99г. № 291 (далi-План рахункiв). 2.1.3. Визнавати основними засобами активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року i вартiсть бiльше 1 000 грн. 2.1.4. Первiсну оцiнку об'єкта ОЗ здiйснювати згiдно П (С) БО 7 "Основнi засоби". 2.1.5. Вiдносити до малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) активи з термiном корисного використання бiльше одного року i вартiстю не бiльше 1 000 грн. Амортизацiю по таких об'єктах нараховувати в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. 2.1.6. Амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати наступними методами: податковим, прямолiнiйним, виробничим. 2.1.4. Здiйснювати нарахування амортизацiї НМА прямолiнiйним методом. 2.1.5. Встановити лiквiдацiйну вартiсть НМА рiвною нулю. 3. Запаси. 3.1. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати їх найменування. 3.2. Первiсну оцiнку запасiв визначати згiдно П (С) БО 9. 3.3. Оцiнку вибуття запасiв у податковому та бухгалтерському облiку здiйснювати за методом середньозваженої собiвартостi. 3.4. Спецодяг, виданий пiд звiт працiвникам, враховувати на особових картках протягом усього встановленого термiну його використання. Списання спецодягу, виданого пiд звiт, до закiнчення встановлених строкiв його використання здiйснювати тiльки на пiдставi актiв про його непридатнiсть. 4. Заборгованiсть та забезпечення. 4.1. Створювати резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за реалiзованi товари, продукцiю виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв провести в кiнцi звiтного року. 4.2. Щомiсяця проводити нарахування забезпечення вiдновлення земельних дiлянок, пропорцiйно обсягам видобутих корисних копалин. 4.3. Сформованi ранiше витрати майбутнiх перiодiв списувати пропорцiйно обсягам видобутих корисних копалин. 5. Доходи i витрати. 5.1. Доходи пiдприємства визнавати i нараховувати згiдно П. (С) БО 15 "Доходи". 5.2. Для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв в iноземнiй валютi в бухгалтерському та податковому облiку використовувати середньозважений валютний курс. 5.3. Витрати пiдприємства визнавати i нараховувати згiдно П. (С) БО 16 "Витрати". При калькулюваннi виробничої собiвартостi продукцiї застосовувати попередiльний метод. 5.3.1. Перелiк статей калькулювання виробничої собiвартостi видобутих корисних копалин: - Послуги пiдрядника; - Розкрив погашений; - Витрати майбутнiх перiодiв; - Амортизацiя кар'єра; - Забезпечення вiдновлення земельних дiлянок; - Загальновиробничi витрати. 5.3.2. Перелiк статей загальновиробничих витрат: Змiннi загальновиробничi витрати: - Плата за надра; - ГРР. Постiйнi загальновиробничi витрати: - Зарплата; - Нарахування; - Бензин, ГСМ; - Послуги стороннiх органiзацiй; - Оренда землi; - Амортизацiя обладнання; - Iншi; - Невиробничi витрати. 5.3.3. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподiлу, плановий обсяг видобутої глини. Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподiлу, плановий обсяг видобутої глини. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї. 5.4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства визначати щомiсячно i вiдображати на субрахунках балансового рахунку 79 "Фiнансовi результати", згiдно з робочим планом рахункiв. 6. Пов'язанi сторони. 6.1. Перелiк пов'язаних сторiн: 1. Юридична особа OTRANTO TRADING COMPANI LIMITED 2. Фiзична особа Ластович Василь Миколайович 6.2. Оцiнку активiв i зобов'язань в операцiях iз зв'язаними сторонами здiйснювати методом "витрати плюс", балансової вартостi. 7. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання. 7.1. Перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених зобов'язань - один раз на рiк. 8. Операцiї з iнструментами власного капiталу. 8.1. База розподiлу витрат за операцiями з iнструментами власного капiталу: кiлькiсть акцiй. 9. Органiзацiя бухгалтерського облiку 9.1. Ведення облiку на пiдприємствi здiйснює бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером. 9.2. Вiдповiдно до п. 7 ст. 8 вiд 16.07.99 р. № 996-XIV Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" головний бухгалтер пiдприємства: - Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової та податкової звiтностi; - Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; - Бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд неї, втрат i псування цiнностей пiдприємства. 9.3. Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються здiйснення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками пiдприємства. 9.4. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення облiку перед керiвником пiдприємства. 9.5. Обов'язки та вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентуються посадовими iнструкцiями, затвердженими керiвником пiдприємства. 9.6. Головному бухгалтеру органiзувати ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до Плану рахункiв i розробленим на його пiдставi робочим планом рахункiв, наведеному в Додатку 1. Для забезпечення необхiдної деталiзацiї облiкової iнформацiї дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додатковi субрахунки. 9.7. Облiк витрат пiдприємства вести на рахунках класу 9 "Витрати дiяльностi" без використання рахункiв класу 8 "Витрати за елементами". 9.8. Бухгалтерський облiк вести по журнальнiй формi з використанням комп'ютерної програми "1-С Пiдприємство" версiя 8.1. 10. Органiзацiя облiку активiв. 10.1. Завдання з визначення термiну корисного використання та вибору методу нарахування амортизацiї основних засобiв, iнших необоротних активiв i довгострокових бiологiчних активiв покласти на постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю. 11. Iнвентаризацiя активiв, капiталу i зобов'язань. 11.1. Iнвентаризацiю активiв, капiталу i зобов'язань проводити станом на 01 грудня поточного року (Протокол засiдання iнвентаризацiйної комiсiї вiд 03.04.2011р.). Щомiсяця проводити ревiзiю бланкiв суворої звiтностi (талони на отримання ПММ). Крiм того, проводити iнвентаризацiю в обов'язкових випадках, передбачених п.3 Iнструкцiї основних коштiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.94г. № 69.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПрАТ "Керампром", фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 2.1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА: Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Керампром" Код ЄДРПОУ: 24655289 - Мiсцезнаходження: 85171, Донецька обл.., Костянтинiвський р-н, см. Артемiвка, вул. Дружби, 2. - Дата та номер первинної реєстрацiйної дiї - №62 вiд 17.02.1997р. - Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї - №12421050015000172 вiд 05.04.2011р 2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ. Аудиторська перевiрка була здiйсненна згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi МСА) та "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. Згiдно договору № 11 вiд 01 лютого 2012р. Аудиторська фiрма у формi ТОВ "Нiка-Аудит" провела аудиторську перевiрку повного пакету фiнансової звiтностi ПрАТ "Керампром", що включає фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. 2.3. ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 2.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Пiдтвердження вiдповiдностi Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Концептуальною основою складання та подання фiнансової звiтностi є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БУ). Припускається, що користувачi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з достатньою ретельнiстю. 2.3.2. Функцiональна валюта i валюта представлення звiтностi Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є Нацiональна валюта України гривна, закруглена до тисяч. Податкова звiтнiсть складається в гривнях без копiйок. 2.3.3. Безперервнiсть дiяльностi Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов'язання в ходi звичайної дiяльностi. 2.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Застосування об'рунтованої попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов'язань протягом наступного звiтного перiоду. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво ПрАТ "Керампром" також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть є достовiрною, якщо не мiстить суттєвих помилок. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об'єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтовний порiг суттєвостi приймається величина у розмiрi 5 вiдсоткiв вiд пiдсумку балансу. Визнання i оцiнка активiв, зобов'язань i капiталу в бухгалтерському облiку здiйснена вiдповiдно до вимог, встановлених Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi. 2.3.5. Прийнятнiсть обраних облiкових полiтик та адекватнiсть розкриттiв у фiнансової звiтностi Бухгалтерський облiк на пiдприємствi у звiтному перiодi здiйснювався згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV i Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдповiдних наказiв Мiнiстерства фiнансiв України. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi, протягом перiоду, була незмiнною, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана облiкова полiтика достатньо освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Основою бухгалтерського облiку є первинне спостереження, тобто сприйняття господарських операцiй у момент їх здiйснення. Спостереження здiйснюється працiвниками товариства безпосередньо. Керiвник своєчасно приймає рiшення, що дає можливiсть запобiгати невиробничi витрати. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi № 1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". При пiдготовцi фiнансової звiтностi дотримуються принципи безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип єдиного грошового вимiрника. Пiдприємство своєчасно складає фiнансову звiтнiсть, що вiдповiдає П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до складання фiнансової звiтностi". Керiвник товариства несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку згiдно Закону України " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV. Аудитором виконаннi належнi процедури щодо перевiрки цiєї звiтностi i зiбрано достатньо доказiв для висловлення незалежної думки. На пiдприємствi видано наказ "Про облiкову полiтику", який протягом звiтного перiоду не змiнювався. 2.4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 "Безперервнiсть" та МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 2.5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо представленої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке 'рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi згiдно облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Ми вважаємо, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки. 2.6. Аудиторська думка Згiдно з МСА №700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА №705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", аудитором висловлена умовно-позитивна думка щодо повного пакету фiнансових звiтiв, в зв'язку з чим аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) модифiковано належним чином. Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки: Пiд час виконання аудиторської перевiрки встановлено: 1) iснують деякi обмеження обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних засобiв. Ми вважаємо, що можуть iснувати несуттєвi вiдхилення в кiлькостi основних засобiв. Через характер облiкових записiв ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Однак, вищезазначенi обставини, мають обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручують загальний фiнансовий стан товариства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансовий звiт справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПрАТ "Керампром" станом на 31 грудня 2011р, у вiдповiдностi до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Пояснювальна iнформацiя до статей фiнансової звiтностi Необоротнi активи Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до наказу Мiнiстерства статистики вiд 29.12.1995р. № 352 iз застосуванням типових форм первинної облiкової документацiї. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об'єкта активом, i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Витрати пов'язанi з реконструкцiєю i зведенням об'єктiв основних засобiв капiталiзувалися на рахунках "Капiтальнi iнвестицiї". Аудитором виконанi певнi процедури щодо пiдтвердження вiдповiдностi витрат прийнятої облiкової полiтики i стандартiв облiку. Вибiр методу амортизацiї, лiквiдацiйної вартостi i термiну корисної служби активiв є предметом професiйного судження управлiнського персоналу. Для нарахування амортизацiї основних засобiв ПрАТ "Керампром" використовував прямолiнiйний метод, що вiдповiдає облiковiй полiтицi. Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Прийнятi методи та розрахунковi термiни корисної служби об'єктiв, забезпечують користувачiв фiнансової звiтностi доступом до iнформацiї, що дозволяє їм аналiзувати обрану керiвництвом полiтику, i дає їм можливiсть проводити порiвняння з iншими органiзацiями. Аудитор виконав процедури щодо уточнення складу основних засобiв i нематерiальних активiв. Основнi засоби i нематерiальнi активи класифiкованi у вiдповiдностi до ПСБО 7 "Основнi засоби"i ПСБО 8 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи на пiдприємствi для цiлей облiку класифiкованi i вiдображенi в облiку згiдно П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р. № 242. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом термiну їх корисного використання, який встановлюється пiдприємством. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Аудитор пiдтверджує, що визнання, склад, повнота оцiнки нематерiальних активiв, вiдображення в облiку надходжень, зносу (амортизацiї), реалiзацiї та iншого вибуття вiдповiдають П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". Аудитором виконанi процедури щодо перевiрки правильностi вiдображення у балансi незавершених капiтальних iнвестицiй. В балансi до складу таких капiтальних iнвестицiй вiднесенi витрати на будiвництво. У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо необоротних активiв з урахуванням зауважень. Оборотнi активи - Запаси Аудит запасiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi здiйснено шляхом: - встановлення достовiрностi первинних даних бухгалтерського облiку щодо руху виробничих запасiв, напiвфабрикатiв, МШП, готової продукцiї, товарiв; - перевiрки повноти оприбуткування запасiв; - перевiрки правильностi визначення первiсної вартостi при їх придбаннi; - перевiрки даних iнвентаризацiї запасiв i порiвняння її результатiв з даними аналiтичного облiку; - перевiрки законностi списання запасiв; - перевiрки методiв оцiнки запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продаж або iнше вибуття; - перевiрки достовiрностi вiдображення залишку запасiв у звiтностi. Облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики в частинi оцiнки вибуття запасiв. Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя вiдображена в примiтках до фiнансової звiтностi згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдно П(С)БО № 9 "Запаси". Протягом звiтного перiоду, на пiдприємствi дотримувалася незмiннiсть облiкової полiтики, в частинi оцiнки вибуття запасiв, що вiдповiдає П(С)БО № 9 "Запаси" i прийнятою на пiдприємствi облiкової полiтики. Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю наявних запасiв через обмеження Компанiєю обсягу нашої роботи. Унаслiдок суттєвостi питань, про якi йдеться у попередньому параграфi, аудитор не може висловити думки щодо наявностi запасiв на звiтну дату, однак вони вiдображенi в фiнансовiй звiтностi iдентична з даними синтетичного та аналiтичного облiку. Дебiторська заборгованiсть Поточна дебiторська заборгованiсть за товари i послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї i оцiнюється по первиннiй вартостi згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". У балансi на кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдсутня. Аудитор пiдтверджує, що дебiторська заборгованiсть яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi iдентична з даними синтетичного та аналiтичного облiку, реальна до сплати та вiдповiдає П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Грошовi кошти Аудит грошових коштiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудиторською фiрмою шляхом: перевiрки регiстрiв облiку коштiв; перевiрки наявностi всiх прибуткових i видаткових документiв, вiдображених у облiку; Залишок грошових коштiв у нацiональнiй i iноземнiй валютi на 31.12.2011р. становить 214 тис.грн. Iншi оборотнi активи становлять 168 тис. грн. До складу iнших оборотних активiв включено податкове зобов'язання на суму авансiв, якi сплаченi пiдприємству для подальшої реалiзацiї, строк сплати якого не наступив. Витрати майбутнiх перiодiв У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображено передплата на перiодичнi видання, витрати на видобуток корисних копалин, якi належать майбутнiм перiодам. Усього витрати майбутнiх перiодiв складають 715 тис.грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв. До складу забезпечення вiдображено резерв коштiв на вiдновлення земельних дiлянок у сумi 332 тис.грн., яке формується з метою покриття витрат на бiологiчну та гiрнично-вiдновлювальну рекультивацiю земельної дiлянки, на якiй розташовано кар'єр. Довгостроковi i поточнi зобов'язання. Зобов'язання визнаються, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок їх погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання враховуються як довгостроковi i поточнi. Аудит кредиторської заборгованостi пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудиторською фiрмою шляхом: перевiрки наявностi та правильностi оформлення первинних документiв, якi є пiдставою для записiв кредиторської заборгованостi; перевiрки правильностi розрахункiв по кредиторськiй заборгованостi; перевiрки правильностi вiдображення кредиторської заборгованостi у балансi. Пiд час перевiрки встановлено: Зобов'язання признаються, якщо їх оцiнка може бути достовiрно визначена i iснує iмовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок їх погашення. З метою бухгалтерського облiку зобов'язання враховуються як довгостроковi i поточнi. Довгостроковi зобов'язання станом на кiнець звiтного перiоду пiдприємство немає. Аудитор пiдтверджує, що поточнi зобов'язання, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi iдентичнi з синтетичним та аналiтичним облiком. У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї щодо П(С)БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. Доходи Аудит доходiв пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011 р. здiйснено аудиторською фiрмою шляхом: перевiрки правильностi класифiкацiї доходiв по видам та їх оцiнка; перевiрки своєчасностi та повноти вiдображення доходiв у бухгалтерських регiстрах та у фiнансовiй звiтностi . Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) на пiдприємствi визнається при наявностi всiх необхiдних умов, а саме покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами) i сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доход вiдображений в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 15 "Доходи" Витрати Аудит витрат пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудиторською фiрмою шляхом: перевiрки правильностi визначення та класифiкацiї витрат по видам та їх оцiнка; перевiрки повноти вiдображення витрат в бухгалтерському облiку та у фiнансовiй звiтностi (у тому числi витрат майбутнiх перiодiв). Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу для якого вони здiйснювалися. У процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про достатню належнiсть правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї згiдно з аналiтичними даними i вiдповiдностi до П(С)БО № 16 "Витрати". Власний капiтал Аудит власного капiталу пiдприємства по операцiям, якi були проведенi у 2011р. здiйснено аудиторською фiрмою шляхом: перевiрки регiстрiв облiку власного капiталу; перевiрки розмiру статутного фонду заявленого та сплаченого, його вiдповiдностi законодавчо встановленому мiнiмуму; перевiрки правильностi вiдображення в облiку операцiй по зменшенню iншого додаткового капiталу; перевiрки операцiй використання резервного капiталу; перевiрки достовiрностi розмiру власного капiталу, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. В ходi виконаної аудиторською фiрмою роботи була проведена перевiрка: розрахунку обсягу нерозподiленого прибутку; вiдповiдностi вартостi чистих активiв товариства вимогам законодавства; сплати акцiонерним товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; iнформацiї про подiї, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента, та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Аудитор пiдтверджує, що на момент перевiрки статутний фонд сформований повнiстю, в строки визначенi дiючим законодавством. Статутний фонд сформовано майновими та грошовими внесками акцiонерiв та засновникiв. Прибуток товариства утворюється з надходжень вiд господарської дiяльностi пiсля покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат i витрат на оплату працi. З балансового доходу товариства вносяться передбаченi законодавством України податки та iншi платежi до бюджету. Чистий прибуток, одержаний пiсля зазначених розрахункiв, залишається у повному розпорядженнi товариства, яке вiдповiдно до установчих документiв визначає напрями його використання. До складу власного капiталу вiднесено резервний капiтал у сумi 462 тис. грн. Протягом року резервний капiтал залишався не змiнним. 2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ 2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. Розрахункова вартiсть чистих активiв (17708 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (15910 тис. грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року. 2.7.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не отримав суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно МСА №720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену фiнансову звiтнiсть" Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iншої iнформацiї, яка буде розкриватися емiтентом цiнних паперiв та подаватися до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно з вимогами "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1591 покладена на управлiнський персонал, тому що даннi подiї вiдбудуться пiсля дати аудиторського звiту. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б не надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 2.7.3. Виконання значних правочинiв Аудитором було перевiрено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вартiсть активiв станом на 31.12.2010 року складає 27912 тис.грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 2791 тис. грн. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв №25 от 01.04.11р. затверджено попередньо схвалити такi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi у 2011р. в сумi до 35 (тридцяти п'яти) мiльйонiв гривень. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 2.7.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Стратегiя ризик-менеджменту пiдприємства базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю окремих бiзнес-напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе пiдприємство, здiйснюючи певнi операцiї. Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України "Про акцiонернi товариства". Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря. Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства (назва) здiйснюється вiдповiдно до Статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - Загальнi збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Голова ревiзiйної комiсiї; - Генеральний директор. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Наглядовою радою i Генеральним директором товариства. Генеральний директор товариства є вiдповiдальним за функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Наглядова рада систематично вiдстежує стан управлiння ризиками, впливає на обрану Генеральним директором схильнiсть до ризикiв. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПрАТ "Керампром", вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль. Управлiнський персонал ПрАТ "Керампром" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у ПрАТ "Керампром".Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена та дiє. 2.7.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ "Керампром" покладається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПрАТ "Керампром" визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює генеральний директор. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення ПрАТ "Керампром" в наслiдок шахрайства. 2.8. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 1. Аудиторська фiрма в формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нiка-аудит" 2. Мiсцезнаходження: Україна, м. Донецьк, 83015, вул. Артема, 145а 3. Код за ЄДРПО 24647491 4. Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1715 видане рiшенням Аудиторською палатою України вiд 26.01.2001р. № 98 дiйсне до 04.11.2015 р. 5. Телефон (062) 335-64-78, 381-32-35, 345-14-42 6. E-mail: office_nika@ukr.net; 7. сайт: http\\niсa.org.ua 8. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0106 затверджено рiшенням АПУ вiд 24.02.2011р №228/5 2.9. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Договiр на проведення аудиту № 11 вiд 01 лютого 2012р. Аудиторська перевiрка проводилася з 06.02.2012р. по 24.02.2012 р.. на ПрАТ "Керампром" в см. Артемiвка Донецької областi. Незалежний аудитор Стоян Олена Валерiївна. Правомочнiсть виконання робiт пiдтверджується iменним квалiфiкацiйним сертифiкатом аудитора № 002882 виданим 02.07.1996р. рiшенням Аудиторської палати України №215/3 i дiйсний до 02.07.2015г. ____________________ Директор АФ "Ника -аудит" __________________________________________________О.В. Стоян Аудиторський висновок надано 24.02.2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Напрямок дiяльностi пiдприємства - видобуток вогнетривких та тугоплавких глин. З метою забезпечення сировинною базою за рахунок ПрАТ "Керампром" розвiданi 2 родовища - "Захiдно-Донське" та "Видне". Розробку "Захiдно-Донського" родовища було розпочато у 1999 р., завершено у 2007 р. у зв'язку з повним вiдпрацюванням запасiв. Зараз рекультивацiя Захiдно-Донського кар'єру знаходиться на завершальнiй стадiї. "Видне" родовище вогнетривких та тугоплавких глин розвiдане у 2002-2005 р. р. Запаси затвердженi ДКЗ України у кiлькостi 3376 тис. тон. Площа родовища складає - 40,3 га. ПрАТ "Керампром" розробляє "Видне" родовище згiдно спецiального дозволу № 4041 вiд 04.10.2006 на користування надрами. Потужнiсть карьеру 200 тис. т. на рiк. Розробку кар_єру розпочато у серпнi 2008 року. У 2010 р. кар_єр наблизився до проектної потужностi - видобуток склав 175 тис. т., а в пiдприємство вийшло на проектну потужнiсть 2011р _ 214,1 тис. т. З метою забезпечення надiйною iнформацiєю для планування та виконання робiт, починаючи з 2008 року, проводиться експлуатацiйна розвiдка родовища з нормативним випередженням видобувних робiт на 1 рiк. У розрiзi продуктивної товщi вiдокремлюються 3 пласти кондицiйних глин. Середня сумарна потужнiсть корисної копалини - 4,57 м, зовнiшнiх та внутрiшнiх розкривних порiд - 24,7 м, середнiй промисловий коефiцiєнт розкривних порiд -5,1 м3/т. Розробка родовища здiйснюється за транспортною схемою iз безпосереднiм розмiщенням розкривних порiд у вiдпрацьованому просторi з його наступною рекультивацiєю. Розкривнi породи, вилученi з надр при проведеннi гiрничо-капiтальних робiт, складованi у тимчасовий зовнiшнiй вiдвал. Гiрничi роботи та рекультивацiя виконуються пiдрядним пiдприємством при постiйному нагляду i контролю фахiвцями ЗАТ "Керампром". При проведеннi розкривних i видобувних робiт застосовуються дизельнi гiдравлiчнi екскаватори типу "зворотна лопата". При транспортуваннi розкривних порiд у внутрiшнi вiдвали та транспортуваннi глини штабелi в межах гiрничого вiдводу використовуються автосамоскиди. Складування глини здiйснюється по сортах, у вiдповiдностi з вимогами ТУ. Сортова належнiсть постiйно контролюється лабораторними аналiзами проб, вiдiбраних iз штабелiв. Перевезення глини з кар'єру "Видний" на залiзничнi склади у мiстi Костянтинiвка виконують автосамоскидами пiдряднi пiдприємства. На протязi 2010 року ЗАТ "Керампром" проводило вiдвантаження покупцям з складського майданчика пiдприємства ЗАТ "Транспорт". В 2011 роцi пiдприємство ввело в експлуатацiю власний склад вiдвантаження. В 2008 роцi пiдприємством була придбана автотракторна технiка марки САТ на суму 3 558 тис. грн. Технiка призначена для робiт на власному складi вiдвантаження глин. В 2010 роцi ця технiка працювала в кар'єрi "Видний". В 2010 роцi на пiдприємствi працювало 36 чоловiк. В 2011 роцi на пiдприємствi чисельнiсть робiтникiв збiльшилося до 45 чоловiк. В 2010 - 2011 р. основними покупцями ПрАТ "Керампром" були пiдприємства далекого закордону (Iталiя, Iспанiя). Глину добувають пiдприємства ПАТ "Часов-ярський вогнетривкий комбiнат", ПАТ "Веско", ПАТ Дружкiвське рудоуправлiння, ТОВ "Євромiнерал", Компанiя "Мiнерал" (м. Пологи). Частка ПрАТ "Керампром" в загальному об'ємi здобичi глин складає менше 5 %. Цiни за даний перiод виросли пропорцiйно зростанню iнфляцiї. Товариство планує наступного року скоротити обсяги виробництва на 30-40% у зв'язку з недостатнiстю фiнансування, щоб зменшити свої ризики. Для здiйснення виробничого процесу пiдприємство привертає стороннi органiзацiї - пiдрядчикiв (ПАТ "Виробниче об'єднання Донбас екскавацiя", iншi).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За 2007 рiк пiдприємство придбало основнi засоби первiсною вартiстю 289,6 тис.грн., а саме: - транспортнi засоби - 203,0 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 86,6 тис.грн.. За 2008 рiк ЗАТ "Керампром" придбало основнi засоби первiсною вартiстю 5 898,0 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 12,0 тис.грн.; - машини та обладнання - 3 566,0тис.грн.; - транспортнi засоби - 140,0 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар - 12,0 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 1,0 тис. грн.; - природнi ресурси-2 163,0 тис.грн.; - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 4,0 тис.грн. В 2009 роцi пiдприємством була придбана автотракторна технiка марки САТ на суму 3 558 тис. грн За 2010 рiк пiдприємство придбало основнi засоби первiсною вартiстю 671,0 тис.грн., у тому числi: - земельнi дiлянки - 36,0 тис.грн.; - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 42,0 тис.грн.; - машини та обладнання - 69,0 тис. грн.; - транспортнi засоби - 412,0 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 15,0 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 4,0 тис.грн.; - природнi ресурси - 79,0 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 14,0 тис.грн.. У 2011 роцi ПрАТ "Керампром" придбало основнi засоби первiсною вартiстю 5935,0 тис.грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 4119,0 тис.грн. - машини та обладнання - 1381,0 тис.грн.; - транспортнi засоби - 351,0 тис.грн.; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 24,0 тис.грн.; - iншi основнi засоби - 9,0 тис.грн.; - iншi нематерiальнi активи - 13,0 тис.грн.; - iншi необоротнi матерiальнi активи - 38,0 тис.грн. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 НСБО №7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку продажу, лiквiдацiї та безоплатної передачi. За 2007 р. вибуло основних засобiв (транспортнi засоби) первiсною вартiстю 33,6 тис.грн. За 2008р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 27 тис. грн. у таких напрямках: - лiквiдовано - 22,0 тис.грн, а саме це - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 17,0 тис.грн.; - iнструменти, прилади та iнвентар - 4,0 тис.грн.; - передано до монтажу - 6,0 тис. грн. а саме - iнструменти, прилади та iнвентар - 6,0 тис.грн.. За 2010 р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 148,0 тис.грн. у таких напрямах: лiквiдовано - 17,0 тис.грн., а саме - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 17,0 тис.грн.; реалiзовано - 131,0 тис.грн., а саме - транспортнi засоби - 131,0 тис.грн. В 2011 р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 374,0 тис.грн. у таких напрямках: будинки, споруди та передавальнi пристрої (тимчасовий склад погрузки глини) - 159,0 тис.грн., транспортнi засоби (реалiзацiя Авто Шевролет АВЕО, автомобiль "Каддi комбi") - 215,0 тис.грн. В травнi 2011 роцi пiдприємство ввело в експлуатацiю власний склад вiдвантаження загальною вартiстю 4 522 тис. грн. Склад вiдвантаження уявляє собою промисловий майданчик до якого пiдведена залiзнична колiя. На промисловому майданчику складується готова продукцiя для вiдвантаження покупцям. Складування глини здiйснюється по сортах, у вiдповiдностi з вимогами ТУ. Склад оснащений залiзничними вагами для зважування навантажених вагонiв. Також на складi встановленi автомобiльнi ваги на яких визначається вага перевезеної продукцiї з кар_єру "Видний" на прирейковий склад. В 2011 роцi пiдприємство придбало мотовоз ММН-2, загальною вартiстю 848 тис. грн., який транспортує залiзничнi вагони до станцiї Костянтинiвка. В 2008 роцi пiдприємством була придбана автотракторна технiка марки САТ на суму 3 558 тис. грн. До травня 2011 року технiка працювала в кар_єрi "Видний", з травня 2011 технiка працює на складi вiдвантаження глин.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Баланс складався на пiдставi П(С)БО №2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.99р. №87. Згiдно цього стандарту, у примiтках до балансу були розкрити такi статтi: Основнi засоби 1. На балансi пiдприємства у статтi "Основнi засоби" на 31.12.11 р. вiдображенi основнi засоби первiсною вартiстю 13308,0 тис. грн., залишковою - 10 864,0 тис. грн. 2. Вони, в свою чергу, класифiкуються за групами вiдповiдно вимог НСБО № 7 "Основнi засоби" i станом на 31.12.11 р. мають такий вигляд (тис. грн.): Данi сформованi наступним чином: Група основних засобiв, первiсна вартiсть, нарахований знос, залишкова вартiсть. Земельнi дiлянки 36,0; 0; 36,0 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 4476,0; 372,0; 4104,0; Машини та обладнання 5083,0; 1203,0; 3880,0; Транспортнi засоби 824,0; 248,0; 576,0; Iнструменти, прилади iнвентар (меблi) 119,0; 75,0; 44,0; Iншi основнi засоби 33,0; 6,0; 27,0; МНМА 56,0; 56,0; 0. Природнi ресурси 2376,0; 439,0; 1937,0. Права використовування природних ресурсiв 286,0; 40,0; 246. Iншi нематерiальнi активи 19,0; 5,0; 14,0; Разом: 13308,0; 2444,0; 10864,0. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за їх первiсною (iсторичною) собiвартiстю. За 2011 рiк ПрАТ "Керампром" придбало основнi засоби первiсною вартiстю 5935,0 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 4119,0 тис. грн.; - машини та обладнання - 1381,0 тис. грн.; - транспортнi засоби - 351,0 тис. грн. - iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) - 24,0 тис. грн.; - iншi основнi засоби - 9,0 тис.рн. - iншi нематерiальнi активи -13,0 тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 38,0 тис. грн. 3. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 НСБО № 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку продажу, лiквiдацiї та безоплатної передачi. За 2011р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 374,0 тис. грн. у таких напрямках: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 159,0 тис. грн.; транспортнi засоби - 215,0 тис. грн. 4. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв визначається як ризниця мiж доходом вiд вибуття i їх залишковою вартiстю. У 2011р. пiдприємство одержало прибуток вiд вибуття основних засобiв (вiд реалiзацiї) - 80,0 тис. грн. Вiдображення витрат, пов'язаних з експлуатацiєю та обслуговуванням основних засобiв в бухгалтерському облiку згiдно до НСБО 7 "Основнi засоби" залежить вiд того, як вони впливають на майбутнi економiчнi вигоди. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв у 2011 роцi становлять 164,0 тис. грн. 5. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за виробничим та прямолiнiйним методом.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента,є: - фiнансово-економiчнi проблеми. Серед них - пiдвищення цiн на енергоресурси,сировину i матерiали), а також дуже великi податки. Цi проблеми мають великий вплив на дiяльнiсть пiдприємства. - соцiальнi проблеми. Це низька платоспромiжнiсть споживачiв продукцiї, яка в першу чергу залежить вiд економiчних умов держави.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом звiтного перiоду було сплачено штрафи на суму 62,0 тис. грн., а саме по податкам: - ГРР- 0,2 тис. грн., податок на прибуток - 41,0 тис. грн. Хозрахункова служба перевезень - за невиконання плану навантаження - 20 тис.грн. Iншi - 0,8 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi. Cтруктура змiн активiв пiдприємства. За звiтний перiод пiдсумок активу баланса збiльшився на 244.0 тис. грн. з 27912,0 тис. грн. до 28156,0 тис. грн., що становить 0,9% вiд пiдсумку активу баланса на початок року. 1.Показник поточної платоспроможностi(Стр.040 ф.1+стр.045 ф.1+стр.220 ф.1+стр.230 ф.1+ст.240 ф.1-стр.620 ф.1): -8746,0 тис.грн. (нормативне значення: бiльше нуля) 2.Коефiцiєнт забезпечення власними оборотнiми засобами ((стр.380ф.1-стр.080ф.1)/стр.260ф. 1): 0.48 (нормативне значення: не менш 0.1) 3.Коефiцiєнт покриття забов'язань(стр.260ф. 1/cтр.620ф.1): 1,8 (нормативне значення: не менш 1.5) 4.Чистий прибуток(збуток)(Стр.220ф.2 або Стр.225ф.2) :-1072.0 тис.грн. (нормативне значення: бiльше нуля)
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду, тобто на 31.12.2011 р.: 1.Договiр з ТОВ ПП "Модуль" №33 вiд 14.09.2011 р. - сума 25000,00 грн. Аванс - 50% перераховано, Залишок 50% - за актом виконаних робiт Строк виконання - до 01.03.2012р. 2. Договiр з ДП "Донецький iнститут науково-дослiдних, проектних робiт та iнженерних послуг у вогнетривкiй промисловостi" (ДП "ДОННДГРI") № 41-10П вiд 15.12.2010р. - сума 30840,00 грн. Аванс - 15000,00 грн. Залишок - за актом виконаних робiт Строк виконання - лютий 2012 р. Юридичним вiддiлом пiдприємства активно проводиться робота з укладання договорiв. Вона здiйснюється вiдповiдно до положення про порядок пiдготовки, оформлення, узгодження, пiдписання i зберiгання договiрної документацiї.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В 2012 роцi пiдприємство планує почати будiвництво будiвлi офiсу пiдприємства. В 2011 роцi основними покупцями ПрАТ Керампром були пiдприємства далекого закордону. В 2012 роцi пiдприємство планує добувати i вiдвантажувати готову продукцiю покупцям на рiвнi обсягу 2011 року.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження i розробки в звiтньому роцi не проводилися
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступав iметент не було
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
У 2009 роцi чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї становив 5300 тис.грн., собiвартiсть 1923 тис.грн. За звiтний перiод пiдприємством отриманий збиток в сумi 526 тис.грн. В 2010 роцi чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї становив 26839 тис.грн., собiвартiсть 9594 тис.грн. За звiтний перiод пiдприємством отриманий прибуток в сумi 755 тис.грн. У 2011 роцi чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї становив 38516 тис.грн., собiвартiсть 15645 тис.грн. За звiтний перiод пiдприємством отриманий збиток в сумi 2228 тис.грн. Необхiдно зазначити, що бiльшiсть загальної суми витрат припадає на поточне технiчне переозброєння, оплату працi та iншi заходи, якi необхiднi для поточного функцiонування пiдприємства. Пiд час перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi не виявлено фактiв, якi б загрожували суттєвим iнтересам емiтента, встановлено, що виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює дiяльнiсть з урахуванням всiх рiшень загальних зборiв акцiонерiв. Вiдбулася змiна складу посадових осiб емiтента, прийняте рiшення чергових загальних зборiв 01.04.2011р.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5926.000 10864.000 0.000 0.000 5926.000 10864.000
будівлі та споруди 2252.000 4104.000 0.000 0.000 2252.000 4104.000
машини та обладнання 2884.000 3880.000 0.000 0.000 2884.000 3880.000
транспортні засоби 465.000 576.000 0.000 0.000 465.000 576.000
інші 325.000 2304.000 0.000 0.000 325.000 2304.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 5926.000 10864.000 0.000 0.000 5926.000 10864.000
Опис Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв признається активом, у випадку якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство буде отримувати в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з використанням цього об'єкта. До складу основних засобiв вiдповiдної групи зараховуються матерiальнi активи, якi використовуються пiдприємством з метою використання їх в процесi виробництва, продажу товарiв, надання послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року. Загальна вартiсть (первiсна) на кiнець року - 13308,0 тис.грн.Сума зносу на кiнець року - 2444,0тис.грн.Залишкова вартiсть - 10864,0 тис.грн. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв немає. 90% - використання будiвель i споруд 100 % використання машин та обладнання 100% використування транспортних засобiв.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 17708.000 20039.000
Статутний капітал (тис. грн.) 15910.000 15910.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 15910.000 15910.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(17708.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(15910.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис:
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Добуток глини 214 тн. 16819.00 100.00 190 тн. 38516.00 99.98
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Транспортно-заготiвельнi витрати 24.07
2 Послуги стороннiх органiзацiй (з видобутку глини) 11.10
3 Послуги стороннiх органiзацiй (розкривнi роботи) 47.20
4 Податки (надра, земля) 8.20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 2 1
2 2010 3 2
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Виконавчий орган Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): нi Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): нi Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 3
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) нi
Інші (запишіть) нi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): нi X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Так Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): нi Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): нi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) нi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) нi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) нi

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): нi
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Особу змiнено на вимогу Закону України

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" за ЄДРПОУ 24655289
Територія за КОАТУУ 1422484401
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління за КОДУ 8954
Вид економічної діяльності ВИДОБУВАННЯ ГЛИНИ ТА КАОЛIНУ за КВЕД 14.22.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 85171 с. Артемiвка вул. Дружби, 2
Середня кількість працівників 45
Баланс на 31.12.2011
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 4050.0 71.0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 5926.0 10864.0
- первісна вартість 031 7737.0 13308.0
- знос 032 ( 1811.0 ) ( 2444.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 9976.0 10935.0
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 4195.0 3644.0
Поточні біологічні активи 110 23.0 0.0
Готова продукція 130 5449.0 7032.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2328.0 0.0
- первісна вартість 161 2328.0 0.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 3652.0 5244.0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 217.0 204.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1309.0 214.0
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 0.0 168.0
Усього за розділом II 260 17173.0 16506.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 763.0 715.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 27912.0 28156.0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 15910.0 15910.0
Додатковий вкладений капітал 320 0.0 0.0
Резервний капітал 340 462.0 462.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3667.0 1336.0
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 20039.0 17708.0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 486.0 332.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0.0 0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7014.0 9524.0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 308.0 358.0
- зі страхування 570 5.0 73.0
- з оплати праці 580 51.0 156.0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 9.0 5.0
Усього за розділом IV 620 7387.0 10116.0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 27912.0 28156.0

Примітки Баланс складався на пiдставi П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. №39. Згiдно цього стандарту, у примiтках до Балансу за формою № 1-м були розкрити такi статтi: 1. Основнi засоби. На балансi пiдприємства у статтi "Основнi засоби" на 31.12.11 р. вiдображенi основнi засоби та нематерiальнi активи первiсною вартiстю 13 308,0 тис. грн., залишковою - 10 864,0 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифiкуються за групами вiдповiдно вимог НСБО № 7 "Основнi засоби" i станом на 31.12.11 р. мають такий вигляд (тис. грн.): Данi сформованi наступним чином: Група основних засобiв, первiсна вартiсть, нарахований знос, залишкова вартiсть. Земельнi делянки 36,0; 0; 36,0 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 6 852,0; 841,0; 6 011,0. Машини та обладнання 5 083,0; 1 246,0; 3 837,0. Транспортнi засоби 824,0; 183,0; 641,0 Iнструменти, прилади iнвентар (меблi) 119,0; 76,0; 43,0. Iншi основнi засоби 33,0; 6,0; 27,0 МНМА 37,0; 37,0; 0. iнвентарна тара - 19,0 ; 1,0; 18,0 , Нематерiальнi активи - Права користування природними ресурсами - 286,0; 48,0; 238,0. - Iншi нематерiальнi активи 19,0; 12; 7,0 Р азом основнi засоби : 13 308,0 ; 2 444,0; 10 858,0 . 2. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за їх первiсною (iсторичною) собiвартiстю. За 2011 рiк ПрАТ "Керампром" придбало основнi засоби первiсною вартiстю 5 933,0 тис. грн., у тому числi: - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 4 119,0 тис. грн.; - машини та обладнання - 1 381,0 тис. грн.; - транспортнi засоби - 351,0 тис. грн. - iнструменти, прилади, iнвентар(меблi) - 25,0 тис. грн.; - iншi основнi засоби - 27,0 тис. грн.; - iнвентарна тара - 19,0 тис. грн. - iншi необоротнi матерiальнi активи - 11,0 тис. грн. 3. Основнi засоби вiдповiдно до п.33 НСБО № 7 "Основнi засоби" вилучаються з активiв у випадку продажу, лiквiдацiї та безоплатної передачi. За 2011р. вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 375,0 тис. грн. у таких напрямках: - лiквiдовано - 159,0 тис. грн., а саме це - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 159,0 тис. грн., - iншi необоротнi матерiальнi активи - 1,0 тис. грн. ; реалiзовано - 215,0 тис. грн., а саме це - транспортнi засоби - 215,0 тис. грн. 4. Фiнансовий результат вiд вибуття основних засобiв визначається як рiзниця мiж доходом вiд вибуття i їх залишковою вартiстю. У 2011р. пiдприємство одержало прибуток вiд реалiзацiї - 108,0 тис. грн. Вiдображення витрат, пов'язаних з експлуатацiєю та обслуговуванням основних засобiв в бухгалтерському облiку згiдно до НСБО 7 "Основнi засоби" залежить вiд того, як вони впливають на майбутнi економiчнi вигоди. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв у 2011 роцi становлять 174,0 тис. грн. 5. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за виробничим та прямолiнiйним методом. 6. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 листопада 2011р. (наказ №140 вiд 31.10.2011р.). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено (протокол засiдання iнвентаризацiйної комiсiї №1 вiд 14.11.2011р.) 6. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи У вiдповiдностi з Наказом об'єкти , термiном використання бiльше 12 мiсяцiв та вартiстю менше нiж 1000 грн. вiдображаються на рахунку 112 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи". Згiдно Наказу про облiкову полiтику амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть МНМА на 31.12.2011р. становить 37,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 0,0 тис. грн. 7. Нематерiальнi активи. Згiдно П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи" бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного їх об'єкту. Первiсна оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється за собiвартiстю їх придбання або створення. Строк використання нематерiальних активiв визначається щодо кожного об'єкта в момент зарахування на баланс виходячи з : - строку корисного використання подiбних активiв; - передбаченого морального зносу; - правових та iнших подiбних обмежень по строкам його використання та iнших факторiв. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Строк корисного використання нематерiальних активiв до 20 рокiв. Протягом 2011 року на пiдприємство надiйшли нематерiальнi активи первiсною вартiстю 13,0 тис. грн., а саме - лiцензiї - 13,0 тис. грн. 8. Незавершене будiвництво Станом на 31.12.11 р. до статтi "Незавершене будiвництво" включенi: - незавершене капiтальне будiвництво - 71,0 тис. грн.(в тому числi незавершене капiтальне будiвництво адмiнiстративно-побутової будiвлi - 71,0 тис. грн.) 9. Запаси. Методологiчнi засади формування iнформацiї про запаси у бухгалтерському облiку товариства визначенi НСБО № 9 "Запаси", затвердженим наказом МФУ вiд 20.10.99р. № 246. Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. Порядок облiку та оцiнки запасiв визначається наказом "Щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та облiкової полiтики у 2011 роцi". Оцiнка вибуття запасiв готової продукцiї здiйснюється в бухгалтерському облiку за методом середньозваженої собiвартостi. Оцiнка вибуття палива в бухгалтерському облiку здiйснюється за методом середньозваженою собiвартостi. Оцiнка запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, товарiв, малоцiнного iнвентарю) при вiдпустцi у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом середньозваженою собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Балансова вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.2011р.,тис. грн.: - сировина i матерiали - 15,0; - паливо 98,0; - будiвельнi матерiали - 13,0; - малоцiннi та швидкозношуванi предмети -7,0 незавершене виробництво - 3 511,0 . Разом виробничi запаси: - 3 644,0. Готова продукцiя - 7 032 тис. грн., у тому числi ТЗВ 333,0тис. грн.. Згiдно з наказом № 140 вiд 31.10.2011г на пiдприємствi була проведена iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей на складi та в експлуатацiї, готової продукцiї на складi станом на 01.11.2011 р. У результатi проведення iнвентаризацiї надлишкiв та нестач не виявлено (протокол №1 засiдання iнвентаризацiйної комiсiї вiд 14.11.2011 р.) 10. Дебiторська заборгованiсть. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її розкриття визначенi НСБО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги" визнається одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї. Момент передачi ризикiв й вигод визначається на основi угод поставки продукцiї, якi укладенi мiж пiдприємством та покупцем. "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2011 р. вiдсутня. Стаття балансу "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2010 р. становила 2 328,0 (первiсна вартiсть) та складалась з заборгованостi за вiдвантажену готову продукцiю зарубiжному покупцевi. Станом на 31.12.2011р. стаття "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" складається з переплат по: - по податку на додану вартiсть - 5244,0 тис. грн. У статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображенi суми оборотних активiв, якi не включенi в iншi статтi роздiлу балансу " Iнша поточна дебiторська заборгованiсть " - 204,0 тис. грн., у т.ч. вiдшкодування завданих збиткiв 61,0 тис. грн. , дебiторська заборгованiсть з виданих авансiв постачальникам 125,0 тис. грн. т.ч. виданi аванси найбiльшому дебiтору складають 62,4 %, iнша дебiторська заборгованiсть 18,0 тис. грн. - розрахунки з податкiв та платежiв. 11. Стаття "Витрати майбутнiх перiодiв" включає витрати, якi мають мiсце на протязi поточного чи попереднього звiтних перiодiв, але вiдносяться до наступних звiтних перiодiв. Станом на 31.12.2011р. ця стаття становить 715,0 тис. грн. Пiдприємством до цiєї статi вiднесенi наступнi витрати: - пiдготовчi роботи по видобутку та транспортуванню вогнетривкої глини - 703,0 тис. грн. , витрати на придбання перiодичних видань - 12,0 тис. грн.. 13. Зобов'язання. Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї про зобов'язання та розкриття її у фiнансовiй звiтностi визначенi НСБО № 11 "Зобов'язання". Визначення , визнання, порядок оцiнки та розкриття iнформацiї щодо зобов'язань регламентуються також НСБО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".Зобов'язання визнаються внаслiдок минулих подiй i мають юридичну силу внаслiдок укладених контрактiв та статутних вимог. Зобов'язання вiдображаються у балансi за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення i оцiнюються в балансi за iсторичною собiвартiстю (за сумою погашення). Облiк зобов'язань ведеться за термiном їх погашення. До складу забезпечень наступних витрат i платежiв вiднесене забезпечення вiдновлення земельних дiлянок яке формується для покриття витрат на бiологiчну та гiрничо-вiдновлювальну рекультивацiю земельної дiлянки, на якiй розташовано кар`єр. Станом на 31.12.11 р. пiдприємством сформовано забезпечення вiдновлення земельних дiлянок в сумi 332,0 тис. грн. До складу поточних зобов'язань вiднесенi зобов'язання, якi мають бути погашенi протягом року , починаючи з дати балансу. Станом на 31.12.2011 р. розмiр кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 9 524,0 тис. грн. А саме: - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 531,0 тис. грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв - 1, що складає 100 % .- Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв вiд iноземного покупця "BV WEST-EAST CHEMICAL LTD" 8 993,0 тис. грн.. Станом на 31.12.2011р. у статi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" вiдображенi зобов'язання: - по оренднiй платi за землю 7,0 тис. грн.; - платi за надра 16,0 тис. грн.; податок на прибуток -317,0 тис. грн.; податок на доходи фiзичних осiб -18,0 тис. грн. Разом - 358,0 тис. грн. У статi "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" станом на 31.12.2011 р. вiдображенi наступнi зобов'язання: - заборгованiсть фондам соцiального страхування - 73,0 тис. грн. У статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" вiдображена поточна заборгованiсть пiдприємства по оплатi працi за грудень у сумi 156,0 тис. грн. У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi суми оборотних активiв, якi не включенi в iншi статтi роздiлу балансу у сумi 5,0 тис. грн.
Керівник Опелендер Вадим Анатолiйович
Головний бухгалтер Отдєлєнцева Наталя Миколаївна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 38522.0 27126.0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 6.0 ) ( 287.0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 38516.0 26839.0
Інші операційні доходи 040 43440.0 28163.0
Інші доходи 050 7.0 0.0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 81963.0 55002.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 15645.0 9594.0
Інші операційні витрати 090 ( 66777.0 ) ( 43401.0 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 7.0 ) ( 10.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 82429.0 ) ( 53005.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( -466.0 ) ( 0.0 )
Податок на прибуток 140 ( 1762.0 ) ( 1242.0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( -2228.0 ) ( 755.0 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки Примiтки: Звiт про фiнансовi результати складався на пiдставi на пiдставi П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємства" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 р. №39. Згiдно нього, у примiтках до форми Звiт про фiнансовi результати розкрита така iнформацiя. Витрати Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку товариства iнформацiї щодо складу витрат визначенi НСБО № 16 "Витрати". Витратами звiтного перiоду визнаються зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу товариства , за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi. Склад витрат у 2011 р. (тис. грн.). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 15 645,0 тис. грн. у т.ч. склад витрат - матерiальнi витрати -359 тис. грн. ; витрати на оплату працi 437,0 тис. грн.; - витрати на соцiальнi заходи 156,0 тис. грн., - амортизацiя - 344,0 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати - 14 319,0 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати складають 66 777,0 тис. грн. у т.ч.: Адмiнiстративнi витрати - 2 615,0 тис. грн., у тому числi : - заробiтна плата - 1 637,0 тис. грн. ; - обов'язковi нарахування на соцiальне та пенсiйне страхування на заробiтну плату - 482,0 тис. грн.; - оплата розрахункових та касових послуг банкiв - 157,0 тис. грн.; - амортизацiя - 78,0 тис. грн.; - бензин, ГСМ - 91,0 тис. грн.; - витрати на охорону працi - 2,0 тис. грн.; - аудиторськi послуги - 37,0 тис. грн.; - юридичнi послуги - 3,0 тис. грн., послуги з обслуговування оргтехнiки - 2,0 тис. грн.; - послуги Iнтернет та зв'язку 15,0 тис. грн.; - iнформацiйне обслуговування - 4,0 тис. грн.; - витрати на участь у семiнарах - 2,0 тис. грн.; - витрати на вiдрядження - 5,0 тис. грн.; - передплата перiодичних видань - 10,0 тис. грн. - техобслуговування легкових авто - 17,0 тис. грн.;- страховка легкових авто - 2,0 тис. грн., послуги медичної сестри 9,0 тис. грн.; - пата за стоянку легкових авто 9,0 тис. грн.; - послуги нотарiуса - 9,0 тис. грн.; - плата за навчання персоналу - 13,0 тис. грн. , придбання канц. товарiв - 12 тис. грн., придбання господарських товарiв - 8,0 тис. грн.. iншi - 11,0 тис. грн.. Витрати на збут - 20 390,0тис. грн., у тому числi : - заробiтна плата - 679,0 тис. грн.; - обов'язковi нарахування на соцiальне та пенсiйне страхування на заробiтну плату - 275,0 тис. грн. - амортизацiя - 429,0 тис. грн. - послуги стороннiх органiзацiй з транспортування продукцiї покупцевi - 18 072,0 тис. грн. (послуги Укр. залiзницi 7 185 ,0 тис. грн.; - послуги ПрАТ "Транспорт" (вiдвантаження, зберiгання)- 1 679,0 тис. грн., послуги транспортного експедування - 9 208,0 тис. грн.); - ремонт автотракторної технiки - 67,0 тис. грн., електрична енергiя - 11,0 тис. грн.., бензин. ГСМ - 602,0 тис. грн.;- пакувальнi матерiали - 52,0 тис. грн.; - доставка проб продукцiї покупцевi - 3,0 тис. грн., послуги з обслуговування автомобiльних ваг - 16,0 тис. грн.. податок на землю 63,0 тис. грн., придбання канцтоварiв i господарських товарiв - 11,0 тис. грн. ; охорона працi - 40,0 тис. грн., плата найманим особам за прибирання вагонiв - 60,0 тис. грн. , iншi - 10,0 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати - 43 802,0 тис.грн. , у тому числi - операцiйна курсова рiзниця -21,0 тис. грн.; - собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - 43 167,0 тис. грн.; надання спонсорської допомоги - 26,0 тис. грн.; - соцiальнi виплати - 11,0 тис. грн. ;- оплата проїзду робiтникiв 6,0, тис. грн.; - оплата за мешкання робiтникiв у гуртожитку - 17,0; - послуги спорт комплексу - 6,0 тис. грн., - втрати готової продукцiї за рахунок природного убутку 238,0 тис. грн., прибирання дорiг району вiд снiгу 67,0 тис. грн., - списання бiологiчних активiв 30,0 тис. грн., собiвартiсть реалiзованих основних засобiв 44,0 тис. грн.; - витрати на бiологiчну рекультивацiю вiдпрацьованого кар'єру - 9,0 тис. грн., - проект органiзацiї дорожнього руху - 11,0 тис. грн., ПДВ (невизнаний податковий кредит)- 52,0 тис. грн.., штрафи 62,0 тис. грн.. у т.ч. : - Укрзалiзниця за невиконання плану перевезень - 20,0 тис. грн., штраф з ПДВ - 42,0 тис. грн.., iншi - 5,0 тис. грн.. Iншi витрати - 7,0 тис. грн. Калькулювання собiвартостi продукцiї засновано на використаннi Методичних рекомендацiй з формування собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) у промисловостi, стверджених Наказом Державного комiтету промислової полiтики України №47 вiд 02.02.2001р. Доходи. Доходи вiд господарської дiяльностi визнаються згiдно НСБО №15 "Доходи" та класифiкуються в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi а видами дiяльностi. Це дає можливiсть визнавати доход, ураховуючи особливiсть i сутнiсть кожної операцiї, i забезпечує пiдставу для подальшого аналiзу дiяльностi пiдприємства i контроля за нею, для прийняття управлiнських рiшень. Склад найбiльш суттєвих статей доходiв у 2011 роцi мав такий вигляд(тис. грн.) : Доход вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) - 38 516,0 тис. грн. , у т.ч. - вiд реалiзацiї глини - 38 516,0 тис. грн.. Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) та iнших активiв визнається у разi наявностi всiх наведених нижче умов (П(С)БО 15) : - покупцевi переданi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на товар ( продукцiю, актив); - пiдприємство не здiйснює подальше управляння та контроль за реалiзованим товарами (активами); - сума доходу(виручки) може бути достовiрно визначена ; - є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства ; - витрати , пов'язанi iз цiєю операцiю можуть бути достовiрно визначенi. Iншi операцiйнi доходи - 43 440 тис. грн., у тому числi - дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi по операцiям з iноземною валютою - 15,0 тис. грн.. - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 43 266,0 тис. грн. .- дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв - 127,0 тис. грн., - iншi фiнансовi доходи - 32,0 тис. грн. (отриманi вiдсотки по депозиту). Iншi доходи - 7,0 тис. грн. Податок на прибуток - 1762,0 тис. грн. Подкаток на прибуток обчислено за правилами налогового облiку. Чистий збиток визначений як алгебраїчна сума доходiв, витрат i податку на прибуток складає у 2011 роцi 2 228,0 тис. грн.
Керівник Опелендер Вадим Анатолiйович
Головний бухгалтер Отдєлєнцева Наталя Миколаївна