Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька обл., Костянтинiвський район, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(062) 340-20-81 (062) 340-20-81

5. Електронна поштова адреса

office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на пiдставi перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв станом на 23.03.2015 року, отриманого вiд ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 27.03.2015 року, повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй:
- пакет акцiй, що належить Фiзичнiй особi, став менше 10% голосуючих акцiй та зменшився на 32506 шт. простих iменних акцiй (з 32509 шт. акцiй до 3 шт. акцiй), та склав 3 шт. акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 10,3523%. Розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй (у вiдсотках до статутного капiталу) - 0,0010%.
Дата змiн достовiрно невiдома, тому за дату змiн прийнято дату на яку складений перелiк акцiонерiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

29.03.2015

(дата)