Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

           (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 24655289,  місцезнаходження:    85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район,  с. Артемівка, вулДружби, буд.2)   повідомляє  про проведення  Загальних зборів акціонерів Товариства 30 квітня 2015 року о 14.00,  які  відбудуться  за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната  №1.

           Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 30 квітня 2015 року з 13.30 до 13.50 год.  за місцем проведення  Загальних зборів.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  24.04.2015 року.

                      Перелік  питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком  денним:

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт Генерального директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду Звіту Генерального директора Товариства. 
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду Звіту Наглядової ради Товариства. 
 4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
 5. Затвердження річного звіту  Товариства  за 2014 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи  в 2014 році, прийняття рішення про виплату дивідендів.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції.
 9. Про зміни у складі  органів Товариства (Наглядова рада, Ревізор).
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (їх представниками),  з Ревізором,   встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
 11. Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення,  надання повноважень на вчинення значних правочинів.

 

            Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та  документ, що посвідчує особу.

            Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів  надсилаються на поштову адресу Товариства: Донецька область, 85103, м. Костянтинівка, а/с 373, в порядку, визначеному законодавством України.

            Ознайомиться з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Керампром» акціонери (іх представники за відповідною довіреністю) мають можливість за адресою: Донецька область,  85160,   Костянтинівський район, с. Іванопол’є,  вул. Дзержинського, 34, в кабінеті бухгалтерії Товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, та в день проведення Загальних зборів -  також у місці їх проведення  з 13.30  год. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний  бухгалтер ПрАТ «Керампром» Рітсо Олена Анатоліівна.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Керампром» за 2014 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

2014 р.

2013 р.

Усього активів

32871,8

25004,6

Основні засоби

8863,2

8895,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

9156,1

11466,2

Сумарна дебіторська заборгованість

11704,6

3300,7

Грошові кошти та їх еквіваленти

1946,7

380,0

Нерозподілений прибуток

3521,2

-2836,3

Власний капітал

29733,4

23375,9

Статутний капітал

25750,2

25750,2

Довгострокові зобов'язання

710,9

913,6

Поточні зобов'язання                                           

2427,5

715,1

Чистий прибуток (збиток)

6357,4

-349,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

314027

314027

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

42

42

Телефон для довідок:  (062) 340-20-81.

Генеральний директор                                                                                                       Б.Ф.Бевзенко