Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.


Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24655289

4. Місцезнаходження емітента

85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(050)4266876 д/н

6. Електронна поштова адреса емітента

office.ceramprom@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016


(дата)


2. Річна інформація опублікована у

80 бюллетень "Цiннi папери України"

 

30.04.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)


3. Річна інформація розміщена насторінці

http://keramprom.at.ua

в мережі Інтернет

29.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента


2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. ПриміткиДо складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А00 № 545692

3. Дата проведення державної реєстрації

17.02.1997

4.Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

25750214.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

51

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12

ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

46.90

НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

01.11

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР,БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють


11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

26001962483662

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) Поточний рахунок

26001962483662


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

08.12 -Добування піску,гравію, глин та каолiну

4041

04.10.2006

Державна служба геології та надр України

04.10.2026

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробів. Ліцензія № 4041 від 04.10.2006 видана Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України строком на 20 (двадцять) років. У зв'язку з перейменуванням ПрАТ "Керампром" переоформлена ліцензія Державною службою геології та надр України (наказ від 08.09.2011 р. № 66), угода № 4041 від 16.11.2011 р.14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

( для акціонерних товариств )


Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.02.2012

02.03.2015

Шеставiна Алла Анатолiївна

Опис

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/1 вiд 27.02.2015) припиненi повноваження корпоративного секретаря Товариства Евсютiної Наталi Василiївни з 01.03.2015р. у зв'язку з переведенням її на iншу посаду згiдно поданої заяви (наказ Генерального директора № 12к/2 вiд 01.03.2015). Строк, протягом якого перебувала на посадi три роки: з 01.02.2012 р. по 01.03.2015 р.

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/1 вiд 27.02.2015) Шеставiна Алла Анатолiївна обрана на посаду корпоративного секретаря Товариства з 02.03.2015 р. з оплатою згiдно штатного разкладу.

Призначена на посаду корпоративного секретаря 02.03.2015 року на пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (№ 21-к/1 наказ вiд 27.02.2015) (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Попереднє мiсце роботи ПрАТ "Керампром" з 18.09.2007 по теперiшнiй час, помiчник Голови Наглядової ради.

Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Наглядової ради (одноособовий)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

73342

4) рік народження**


5) освіта**


6) стаж роботи (років)**


7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**


8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014 3 роки

9) опис До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";

15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Закону України про "Про акціонерні товариства";

16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України;

23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій;

24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.

25. Затвердження організаційної структури Товариства;

26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів.

27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Юридична адреса: Кіпр 6023, м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201

Згідно Протоколу №31 від 24.04.2014р.:

- Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр), код 73342, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

- Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кіпр), код 73342, строком на три роки.


1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Борис Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979;

Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009 р.

6) стаж роботи (років)**

50

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

11.06.2015 5 років

9) опис Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 р.) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 28.05.2015 р.) прийнято рішення продовжити строк повноважень Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича на строк 5 років з 11.06.2015 р. по 10.06.2020 р. (включно) з окладом згідно штатного розкладу.

Надати Бевзенко Б.Ф. повноваження прийняття адміністративних, оперативно-розпорядчих рішень, право підпису всіх документів з управління Товариством та інших згідно Статуту Товариства з 11 червня 2015 року.

Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства.

Обов'язки Генерального директора:

1.Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує

виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах.

встановлених Статутом та чинним законодавством.

3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має

повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

4. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова

рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними

Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на

засіданні Наглядової ради.

5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним

законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа,

уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний

надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах,

встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями

Товариства.

7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства,

представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та

давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних

з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор

Товариства:

8.1.Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує, діяльність Товариства та

здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;

8.2.Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності

Товариства, розвитку господарських зв'язків;

8.3.Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення

Конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;

8.4.Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

8.5.Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

8.6.Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети)

Товариства;

8.7.Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить

його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів;

8.8.Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для

представлення Наглядовій раді;

8.9.Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено

відповідними рішеннями Наглядової ради;

8.10.Організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів

Товариства;

8.11.Визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Загальних зборів з цих питань;

8.12.Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з попереднім узгодженням з Наглядовою радою;

8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двісті тисяч) гривень;

8.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства:

8.15.Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах,

організаціях України та за її межами;

8.16.Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх

питань діяльності Товариства:

8.17.Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом

Товариства;

8.18.Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо

організаційної структури Товариства, штатного розкладу Товариства;

8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього

трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди

з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення;

8.20.Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці.

за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою;

8.21.Підписує банківські, фінансові та інші документ, пов'язані з поточною

діяльністю Товариства;

8.22.3 узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах

поточні та інші рахунки Товариства;

8.23.Видає довіреності;

8.24.Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

8.25.Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;

8.26.Організовує підготовку і навчання кадрів;

8.27.Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;

8.28.Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед

клієнтами і третіми особами;

8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та

відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

8.30.Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів

Товариства;

8.31.Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.

9.Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом

внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з

моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

10.Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на

розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту

та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

11.Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської

діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно

діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства.

12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити

особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у

випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме через відпустку,

тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж

35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує

функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального

директора, мас всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора,

передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами

Товариства.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рітсо Олена Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік.

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.06.2012 безстроково

9) опис опис Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було.

Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Генерального директора Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо Генеральному директору Товариства. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє.1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаров Олексій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1985

5) освіта**

Донецький національний університет, спеціальність Економіка підприємства, кваліфікація Магістр, 2007

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора з питань економіки ТОВ "Астор - Груп"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.04.2015 1 рік

9) опис Призначен на посаду 30 квітня 2015 року на підставі рішення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Керампром" (протокол від 30.04.2015 № 33) (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревізора Товариства. Строк, на який призначено особу - на перiод до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник планово-економiчного вiддiлу ТОВ "VIP Бетон", Заступник генерального директора з питань економіки ТОВ "Астор - Груп". Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було.

РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право:

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні

збори можуть обрати Ревізора.

2. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,

або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3. Строк повноважень Ревізора встановлюється Загальними зборами Товариства.

4. Ревізором не може бути член Наглядової ради, генеральний директор,

корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші

посадові особи Товариства.

5. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та

вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

7. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в

обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках,

передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями

Товариства.

9. Ревізор може здійснювати перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності

Товариства самостійно або з залученням інших фахівців не рідше одного разу на рік за

дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

10. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації з операційної

діяльності в межах, передбачених Статутом Товариства.

11. Ревізор може проводити перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12. За підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансового - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі.

В даний час працює заступником генерального директора з питань економіки ТОВ "Астор - Груп" адреса 83001, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 12 А ІНН 36306699.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПосада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Одноосібний член Наглядової ради

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

д/н 73342 д/н

247362

78.77093370952

247362

0

0

0

Генеральний директор

Бевзенко Борис Федорович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Рітсо Олена Анатоліївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Назаров Олексій Вікторович

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

247362

78.77093370952

247362

0

0

0


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

"OTRANTO TRADING CO.LTD"

73342

6023 д/н м.Ларнака Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201

247362

78.770933709522

247362

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Бевзенко Валерiй Федорович

н/д н/д н/д

32506

10.35133921606

32506

0

0

0

Усього

279868

89.122272925576

279868

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X


Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів

89.122

Опис

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 24 квiтня 2015 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 3 (три) особи, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй (у бездокументарнiй формi) на суму

25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% Статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.

Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Козлов Олександр Миколайович довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, за рiшенням Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 2 вiд 07 березня 2015 року.

Iнформацiя про дату, мiсце проведення i порядок денний рiчних Загальних зборiв, призначених на 30 квiтня 2015 року, була доведена персонально до кожного власника iменних акцiй Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, а також опублiкована 27 березня 2015 року в офiцiйному друкованому виданнi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 59 (2063) вiд 27 березня 2015 року.

Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 2 вiд 07.03.2015 р.) у складi однiєї особи, працiвника Товариства Радченко Валентина Вiкторовича.

Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi.

Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у рiчних Загальних зборах зареєстровано два акцiонери (їх представники), якi сукупно володiють 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 89,1222 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Згiдно ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори мають кворум та є правомочними вирiшувати питання порядку денного (Протокол Реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 30.04.2015 р.).

Для участi у Загальних зборах акцiонерiв запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":

Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;

Головний iнженер Щербаков Юрiй Львович;

Головний бухгалтер Рiтсо Олена Анатолiївна;

Юрисконсульт Колбаєв Олександр Васильович;

Корпоративний секретар Шеставiна Алла Анатолiївна.

Порядок денний рiчних Загальних зборiв затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 07.03.2015 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Генерального директора Товариства.

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.

4. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.

7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.

8. Про внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новiй редакцiї.

9. Про змiни у складi органiв Товариства (Наглядова рада, Ревiзор).

10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради (їх представниками), з Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними.

11. Прийняття рiшення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рiшення, надання повноважень на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА:


З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.


СЛУХАЛИ:

Козлова О.М., представника одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED, який зазначив, що для роботи Загальних зборiв Товариства необхiдно обрати Лiчильну комiсiю Товариства, Головуючого та Секретаря Загальних зборiв, а також затвердити регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Козлов О.М. ознайомив присутнiх з проектом регламенту роботи Загальних зборiв Товариства, запропонованого Наглядовою радою Товариства, а також зачитав проект рiшення з першого питання порядку денного, затвердженим рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 4 вiд 27.04.2015 р.) .

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Проект рiшення з першого питання порядку денного запропонований для голосування:

1.1. Затвердити регламент Загальних зборiв:

- для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 15 хвилин;

- для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;

- для запитань та вiдповiдей на них, довiдк - до 3 хвилин


1.2. Затвердити порядок проведення Загальних зборiв:

Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крiм 9-го, проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук за принципом одна проста акцiя - один голос. По питанню 9 щодо обрання Ревiзора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв.

Приймати рiшення по питанням порядку денного, крiм 8-го i 11-го, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанню 8 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанню 11 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Козлова Олександра Миколайовича, Cекретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.

1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Щербакова Юрiя Львовича.

1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї припиняються.

Iншi пропозицiї щодо проекту рiшення за зазначеним питанням вiдсутнi, вказана пропозицiя виноситься на голосування.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

1.1. Затвердити регламент Загальних зборiв:

- для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 15 хвилин;

- для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;

- для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 3 хвилин


1.2. Затвердити порядок проведення рiчних Загальних зборiв:

Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крiм 9-го, проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук за принципом одна проста акцiя - один голос. По питанню 9 щодо обрання Ревiзора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв.

Приймати рiшення по питанням порядку денного, крiм 8-го i 11-го, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанню 8 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанню 11 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Козлова Олександра Миколайовича, Cекретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.

1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Щербакова Юрiя Львовича.

1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї припиняються.


З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Генерального директора Товариства.


СЛУХАЛИ:

Заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентина Вiкторовича, який за дорученням Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенка Б.Ф., у зв'язку з його вiдрядженням, проiнформував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та доповiв Звiт Генерального директора Товариства за 2014 рiк (текст Звiту додається).

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з другого питання порядку денного запропонований для голосування:

2.1. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. (додається).

2.2. Роботу Виконавчого органу у 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства.

Iншi пропозицiї щодо проекту рiшення за зазначеним питанням вiдсутнi, вказана пропозицiя виноситься на голосування.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

2.1. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк (додається).

2.2. Роботу Виконавчого органу у 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства.


З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.


СЛУХАЛИ:

Козлова О.М., представника одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED, який ознайомив присутнiх зi звiтом Наглядової ради за 2014 рiк. Звiт вiдображає, що дiяльнiсть Наглядової ради у 2014 роцi здiйснювалася у вiдповiдностi до Статуту Товариства (Текст доповiдi додається).

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2014 рiк (додається).

3.2. Визнати роботу Наглядової ради в 2014 роцi задовiльною.

Iншi пропозицiї щодо проекту рiшення за зазначеним питанням вiдсутнi, вказана пропозицiя виноситься на голосування.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

3.1. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2014 рiк (додається).

3.2. Визнати роботу Наглядової ради в 2014 роцi задовiльною.


З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.


СЛУХАЛИ:

Заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В В., який за дорученням Ревiзора Товариства ознайомив присутнiх акцiонерiв та їх представникiв зi звiтом Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та висновками Ревiзора стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк (додаються).

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4.1. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.

Iншi пропозицiї щодо проекту рiшення за зазначеним питанням вiдсутнi, вказана пропозицiя виноситься на голосування.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

4.1. Затвердити звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.


З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.


СЛУХАЛИ:

Заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В., який повiдомив, що проводилась аудиторська перевiрка, та згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2014 р. складена згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, достовiрно вiдображує фiнансове становище Товариства, та у зв'язку з цим запропонував затвердити рiчний звiт за 2014 рiк.

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2014 рiк.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

5.1. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2014 рiк.


З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв.


СЛУХАЛИ:

Заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В., який зазначив, що за результатами роботи Товариства у 2014 роцi отримано прибуток у сумi 6 357,4 тис. грн.

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд

Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1.Затвердити суму чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк у розмiрi 6 357,4 тисяч гривень.

6.2. Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку, одержаного Товариством за 2014 рiк у сумi 6 357,4 тис. грн., а саме направити:

- 2 836,3 тис.грн. на покриття збиткiв минулих перiодiв;

- 2 265,0 тис.грн. на розвиток Товариства;

- 1 256,1 тис.грн. на виплату дивiдендiв.

6.3. Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити у строк до 01 серпня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом ПрАТ "КЕРАМПРОМ".


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

6.1. Затвердити суму чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк у розмiрi 6 357,4 тисяч гривень.

6.2. Затвердити порядок розподiлу чистого прибутку, одержаного Товариством за 2014 рiк у сумi 6 357,4 тис. грн., а саме направити:

- 2 836,3 тис.грн. на покриття збиткiв минулих перiодiв;

- 2 265,0 тис.грн. на розвиток Товариства;

- 1 256,1 тис.грн. на виплату дивiдендiв.

6.3. Нарахування та виплату дивiдендiв здiйснити у строк до 01 серпня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом ПрАТ "КЕРАМПРОМ".


З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.


СЛУХАЛИ:

Заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В, який за дорученням Генерального директора проiнформував про основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

7.1. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.


З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про внесення змiн до Статуту Товариства. Затвердження Статуту у новiй редакцiї.


СЛУХАЛИ:

Радченко В.В., який запропонував внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Викласти пункти 1.4 i 1.5 Статуту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" в такiй редакцiї:

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ";

росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМПРОМ";

англiйською мовою - РRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "СERAMPROM".

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ "КЕРАМПРОМ";

росiйською мовою - ЧАО "КЕРАМПРОМ";

англiйською мовою - PrJSC "СERAMPROM".

8.2. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.

8.3. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" у новiй редакцiї.

8.4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенка Бориса Федоровича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

8.5. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

8.1. Викласти пункти 1.4 i 1.5 Статуту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" в такiй редакцiї:

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ";

росiйською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМПРОМ";

англiйською мовою - РRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "СERAMPROM".

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ "КЕРАМПРОМ";

росiйською мовою - ЧАО "КЕРАМПРОМ";

англiйською мовою - PrJSC "СERAMPROM".

8.2. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї.

8.3. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" у новiй редакцiї.

8.4. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенка Бориса Федоровича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

8.5. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".


З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про змiни у складi органiв Товариства (Наглядова рада, Ревiзор).


СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборiв Козлова О.М., який повiдомив присутнiх акцiонерiв та їх представникiв про необхiднiсть переобрання Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ї Сергiївни, обраної на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства 24.04.2014 р., строком на 3 роки, у зв'язку зi змiною її мiсця проживання, та запропонував достроково припинити повноваження Ревiзора Товариства Бондаренко Д.С.

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Не вносити змiни у склад Наглядової ради Товариства.

9.2. Достроково припинити повноваження Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ї Сергiївни у зв'язку зi змiною мiсця проживання.

9.3. Обрати Ревiзором Товариства Назарова Олексiя Вiкторовича з 30.04.2015 р. на перiод до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Iнших пропозицiй не надходило.

Голосування щодо кандидатури Ревiзора Товариства проводиться кумулятивним методом.

Пропозицiя винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування № 1.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

9.1. Не вносити змiни у склад Наглядової ради Товариства.

9.2. Достроково припинити повноваження Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ї Сергiївни у зв'язку зi змiною мiсця проживання.

9.3. Обрати Ревiзором Товариства Назарова Олексiя Вiкторовича з 30.04.2015 р. на перiод до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.


З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради (їх представниками), з Ревiзором, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними.


Головуючого Загальних зборiв Козлова О.М., який повiдомив присутнiх акцiонерiв та їх представникiв про необхiднiсть укладення з Ревiзором цивiльно-правового договору.

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi за виконання повноважень Ревiзора.

10.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правового договору мiж Ревiзором та Товариством.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

10.1. Затвердити умови цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi за виконання повноважень Ревiзора.

10.2. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правового договору мiж Ревiзором та Товариством.


З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.


СЛУХАЛИ:

Заступника генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В, який за дорученням Генерального директора Товариства Бевзенка Б.Ф. ознайомив присутнiх з укладеними Виконавчим органом правочинами у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства, та доповiв про необхiднiсть попереднього схвалення значних правочинiв, якi Товариство зможе вчиняти протягом року з дати їх погодження Загальними зборами.

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв та їх представникiв не надходило.

Головуючий Загальних зборiв Козлов О.М. зачитав проект рiшення, винесений на розгляд Наглядовою радою Товариства.

Проект рiшення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

11.1. Погодити укладенi Товариством значнi правочини щодо продажу вогнетривких глин, видобутку глини, транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажiв та правочину позики.

11.2. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: правочинiв щодо продажу вогнетривких глин, видобутку глини, транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажiв, iнших правочинiв щодо виконання робiт та надання послуг, надання та/або отриманням кредитiв (позик), iз граничною сукупною вартiстю правочинiв 250 (двiстi п'ятдесят) мiльйонiв гривень.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, у порядку передбаченому Статутом Товариства.


ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв

"ПРОТИ" - немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.


ВИРIШИЛИ:

11.1. Погодити укладенi Товариством значнi правочини щодо продажу вогнетривких глин, видобутку глини, транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажiв та правочину позики.

11.2. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi: правочинiв щодо продажу вогнетривких глин, видобутку глини, транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажiв, iнших правочинiв щодо виконання робiт та надання послуг, надання та/або отриманням кредитiв (позик), iз граничною сукупною вартiстю правочинiв 250 (двiстi п'ятдесят) мiльйонiв гривень.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, у порядку передбаченому Статутом Товариства.


Головуючий Загальних зборiв акцiонерiв повiдомив, що питання порядку денного розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення.

Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМПРОМ" оголошено закритими.


ДОДАТКИ:

1. Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 30.04.2015 р.

2. Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї Товариства вiд 30.04.2015 р.

3. Протокол Лiчильної комiсiї Товариства про пiдсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" 30.04.2015 р.

4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.

7. Рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2014 рiк.

8. Проект цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства.

9. Нова редакцiя Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".


Головуючий Загальних зборiв О.М. Козлов

Секретар Загальних зборiв А.А. Шеставiна

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

8663.000

8163.000

0.000

0.000

8663.000

8163.000

- будівлі та споруди

5786.000

5180.000

0.000

0.000

5786.000

5180.000

- машини та обладнання

2575.000

2879.000

0.000

0.000

2575.000

2879.000

- транспортні засоби

210.000

15.000

0.000

0.000

210.000

15.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

92.000

89.000

0.000

0.000

92.000

89.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

8663.000

8163.000

0.000

0.000

8663.000

8163.000


Пояснення : Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв признається активом, у випадку якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство буде отримувати в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з використанням цього об'єкта.

До складу основних засобiв вiдповiдної групи зараховуються матерiальнi активи, якi використовуються пiдприємством з метою використання їх в процесi виробництва, продажу товарiв, надання послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.

Первісна вартiсть на кiнець року - 14967 тис.грн.Сума зносу на кiнець року - 6804 тис.грн.Залишкова вартiсть - 8663 тис.грн.

Показники стану основних засобів виробничого призначення мають наступний вигляд:

Вид основних засобів Первісна вартість, Коєфіціент Коєфіцієнт

тис.грн. зносу ОЗ придатності ОЗ

Будівлі та споруди 7681 32,6% 75,5%

Машини та обладнання 6291 54,2% 47,8%

Транспортні засоби 600 97,5% 25,5%

Інші 89 97,5% 30,1%


Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв немає.

Використання основних засобів:

90% - використання будiвель i споруд

100 % використання машин та обладнання

100% використування транспортних засобiв.

Термін та умови користування основними засобами:

Споруди 15 рокiв;

Передавальнi пристрої 10 рокiв;

Машини й обладнання 5 рокiв;

Транспортнi засоби 5 рокiв;

Iнструменти, прилади, iнвентар 4 роки;

Іншi основнi засоби 12 рокiв.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

72517

29762

Статутний капітал (тис.грн.)

25750

25750

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

25750

25750

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(72517.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(25750.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.


3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

8670.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

1018.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

9688.00

Х

Х

Опис

Станом на 31.12.2015 р. довгостроковi забезпечення витрат склали 206 тис.грн. Розмiр кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 139 тис. грн. Станом на 31.12.2015р. стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" дорiвнює 8670 тис.грн.Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування склала 3 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi станом на 31.12.2015 дорiвнює 1 тис.грн. поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами за готову продукцiю 45 тис.грн. Поточнi забезпечення склали 439 тис.грн. У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi суми оборотних активiв, якi не включенi в iншi статтi роздiлу балансу " Поточнi зобов'язання", а саме розрахунки за ПДВ (податковий кредит) у сумi 185 тис.грн.


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Добуток глини

204.43 тн.

17430.48

100

175.8 тн.

122193.02

100


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції


з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Транспортно-заготівельні витрати

35.64

2

Послуги сторонніх організацій (з видобутку глини)

10.75

3

Послуги сторонніх організацій (розкривні роботи)

36.71

4

Податки (надра, земля)

11.83


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

17.04.2015

02.02.2015

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

27.03.2015

30.03.2015

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

30.04.2015

04.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.05.2015

28.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Загальні збори акціонерів


Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

3

2

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше

Виконавчий орган


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук

X


Інше

ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Унесення змін до статуту

X


Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше

прийняття рішення про вчинення значного правочину


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні


Органи управління


Який склад наглядової ради (за наявності) ?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

4

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засіданнянаглядової ради протягом останніх трьох років?11


Чи проводила наглядова рада самооцінку ?


Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інші (запишіть)У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

ні ні


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Так


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше

ні


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)

ні


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X


Інше (запишіть)

ні


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення прододатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів

Ні

Ні

Ні

Так


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів


X

Положення про наглядову раду


X

Положення про виконавчий орган


X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )


X

Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)

ні

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік


X

Частіше ніж раз на рік

XЯкий орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

ні


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X


Інше (запишіть)

ні


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

ніЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради

X


За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

ні


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) НіЗалучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

ні


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років

X

Не визначилисьЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.


Коди


Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

за ЄДРПОУ

24655289

Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1422484401

Організаційно-правова форма господарюванняПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

за КВЕД

08.12

Середня кількість працівників51Одиниця виміру : тис. грн.Адреса 85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2, т.


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


V

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.


Форма № 1 Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи


1000

201

186

первісна вартість

1001

308

314

накопичена амортизація

1002

107

128

Незавершені капітальні інвестиції

1005

101

1313

Основні засоби

1010

8673

8163

первісна вартість

1011

14192

14967

знос

1012

5519

6804

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

8975

9662

II. Оборотні активи

Запаси

1100

9226

14053

Виробничі запаси

1101

9219

13362

Готова продукція

1103

7

691

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

8431

45284

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами


1130

430

1242

з бюджетом

1135

3213

5360

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

7

9

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

92

1024

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

1947

4873

Рахунки в банках

1167

1947

4873

Витрати майбутніх періодів

1170

633

592

Інші оборотні активи

1190

39

106

Усього за розділом II

1195

24018

72543

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

32993

82205


Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал


1400

25750

25750

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

462

462

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3550

46305

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

29762

72517

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання


1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

483

206

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

483

206

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків


1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями


1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

213

139

розрахунками з бюджетом

1620

2172

8670

у тому числі з податку на прибуток

1621

1588

8099

розрахунками зі страхування

1625

2

3

розрахунками з оплати праці

1630

22

1

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

45

45

Поточні забезпечення

1660

228

439

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

66

185

Усього за розділом IІІ

1695

2748

9482

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття


1700

--

--

Баланс

1900

32993

82205Баланс складався на підставі НП(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73. Згідно цього стандарту, у примітках до Балансу за формою № 1 були розкрити такі статті:

1. Основні засоби. На балансі підприємства у статті "Основні засоби" на 31.12.15 р. відображені основні засоби та інші необоротні матеріальні активи первісною вартістю 14967 тис. грн., залишковою - 8163 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групами відповідно вимог НСБО № 7 "Основні засоби" i станом на 31.12.15 р. мають такий вигляд (тис. грн.): Дані сформовані наступним чином: Група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос.

Земельні делянки 36,0 ;0; 36,0.

Будинки, споруди та передавальні пристрої 7680,7; 954; 6726,7.

Машини та обладнання 6291,3; 5014; 1277,3.

Транспортні засоби 599; 526; 73.

Iнші основні засоби 189; 145; 44

МНМА 171; 165; 6.

Разом основні засоби : 14967; 6804; 8163.

2. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за їх первісною (історичною) собівартістю. За 2015 рік ПрАТ "Керампром" придбало основні засоби первісною вартістю 2137 тис. грн., у тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 787 тис. грн.; - машини та обладнання - 1191 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 70 тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 89 тис. грн.

3. Основні засоби відповідно до п.33 НСБО № 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку продажу, ліквідації та безоплатної передачі. За 2015 р. вибуло основних засобів первісною вартістю 1024 тис. грн., а саме це - машини та обладнання - 3 тис. грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 782 тис. грн..;транспортні засоби - 225 тис.грн.; інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 14 тис.грн.

4. Фінансовий результат від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття i їх залишковою вартістю. Відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням основних засобів в бухгалтерському обліку згідно до ПСБО 7 "Основні засоби" залежить від того, як вони впливають на майбутні економічні вигоди.

5. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за виробничим та прямолінійним методом. Iнвентаризація об'єктів основних засобів проводилась на підприємстві станом на 1 жовтня 2015 р. (наказ № 73/1 від 29.09.2015 р.). Надлишків та нестач основних засобів не виявлено (протокол засідання інвентаризаційної комісії №1 від 03.10.2015р.)

6. Малоцінні необоротні матеріальні активи У відповідності з Наказом об'єкти , терміном використання більше 12 місяців та вартістю менше ніж 2500 грн. відображаються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Згідно Наказу про облікову політику амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Первісна вартість МНМА на 31.12.2015 р. становить 171 тис. грн., залишкова вартість - 0,0 тис. грн.

7. Нематеріальні активи. Згідно П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного їх об'єкту. Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється за собівартістю їх придбання або створення. Строк використання нематеріальних активів визначається щодо кожного об'єкта в момент зарахування на баланс виходячи з : - строку корисного використання подібних активів; - передбаченого морального зносу; - правових та інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Строк корисного використання нематеріальних активів до 20 років. За 2015 рік ПрАТ "Керампром" придбало нематеріальні активи первісною вартістю 6 тис. грн. Балансова вартість нематеріальних активів на кінець періоду склала 186 тис.грн., Склад нематеріальні активів - Права користування природними ресурсами - 286; 105; 181. - Iнші нематеріальні активи 28; 23; 5.

8. Незавершене будівництво. Станом на 31.12.15 р. до статті "Незавершене будівництво" включені: - незавершене капітальне будівництво - 1313 тис. грн.(в тому числі незавершене капітальне будівництво адміністративно-побутової будівлі - 101 тис. грн.,лабораторне обладнання -1212 тис.грн.).

9. Запаси. Методологічні засади формування інформації про запаси у бухгалтерському обліку товариства визначені П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженим наказом МФУ від 20.10.99р. № 246. Одиницею запасів є кожне найменування цінностей. Порядок обліку та оцінки запасів визначається наказом "Щодо організації бухгалтерського обліку та облікової політики у 2015 році". Оцінка вибуття запасів готової продукції здійснюється в бухгалтерському обліку за методом середньозваженої собівартості. Оцінка вибуття палива в бухгалтерському обліку здійснюється за методом середньозваженою собівартості. Оцінка запасів (матеріалів, комплектуючих виробів, товарів, малоцінного інвентарю) при відпустці у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженою собівартості відповідної одиниці запасів. Балансова вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп станом на 31.12.2015 р., - сировина і матеріали - 10538 тис.грн. ; - паливо - 171 тис.грн; - малоцінні та швидкозношувані предмети - 42 тис.грн.; - запасні частини - 20 тис.грн.;- будівельні матеріали-11 тис.грн., інші матеріали - 2580 тис.грн. Разом виробничі запаси: - 13 362 тис.грн. Готова продукція - 691 тис. грн.

Згідно з наказом №59/2 від 29.09.2014р. на підприємстві була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на складі та в експлуатації, готової продукції на складі станом на 01.10.2015 р. У результаті проведення інвентаризації надлишків та нестач не виявлено (протокол №1 засідання інвентаризаційної комісії від 03.10.2015 р.)

10. Дебіторська заборгованість. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття визначені П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженим наказом МФУ від 20.10.99р. № 237. Поточна "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги" визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації. Момент передачі ризиків й вигод визначається на основі угод поставки продукції, які укладені між підприємством та покупцем. Стаття балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2015 р. склала 14 053 тис.грн. На кінець року дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 1242 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. стаття "Дебіторська заборгованість розрахунками з бюджетом" складається з переплат по: - по податку на додану вартість - 5326 тис. грн.,по іншим податкам-34 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2015 склала 9 тис.грн. У статті "Iнша поточна дебіторська заборгованість" відображені суми оборотних активів, які не включені в інші статті розділу балансу. "Iнша поточна дебіторська заборгованість"-1024 тис. грн., у т.ч. заборгованість державних цільових фондів - 22 тис.грн., заборгованість інших дебіторів - 16 тис. грн., розрахунки за претензіями - 61 тис.грн., дебіторська заборгованість по ЄСВ - 3 тис. грн.

11. Грошові кошти та їх еквіваленти. Включають залишки грошових коштів у національній валюті на поточних рахунках у сумі 4873 тис. грн.

12. Стаття "Витрати майбутніх періодів" включає витрати, які мають місце на протязі поточного чи попереднього звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. Станом на 31.12.2015р. ця стаття становить 592 тис. грн. Підприємством до цієї статі віднесені наступні витрати: - підготовчі роботи по видобутку та транспортуванню вогнетривкої глини - 579 тис. грн. , витрати на придбання періодичних видань - 13 тис. грн.

13. Зобов'язання. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначені Н(С)БО № 11 "Зобов'язання". Визначення , визнання, порядок оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань регламентуються також НСБО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Зобов'язання визнаються внаслідок минулих подій i мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та статутних вимог. Зобов'язання відображаються у балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення i оцінюються в балансі за історичною собівартістю (за сумою погашення). Облік зобов'язань ведеться за терміном їх погашення. До складу забезпечень наступних витрат i платежів віднесене забезпечення відновлення земельних ділянок яке формується для покриття витрат на біологічну та гірничо-відновлювальну рекультивацію земельної ділянки, на якій розташовано кар`єр. Станом на 31.12.15 р. підприємством сформовано забезпечення відновлення земельних ділянок в сумі 206 тис. грн. та резерв на забезпечення виплат відпусток - 228 тис.грн.

До складу поточних зобов'язань віднесені зобов'язання, які мають бути погашені протягом року, починаючи з дати балансу. Станом на 31.12.2015 р. розмір кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 139 тис. грн., 94,0 % - кредиторська заборгованість ТОВ "Спектран"за лабораторне обладнання 130 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 р. у статі "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображені зобов'язання:

- по орендній платі за землю 27 тис. грн.;

- платі за надра 544 тис. грн.;

- податок на прибуток 8099 тис. грн.

Разом - 8670 тис. грн.

"Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" станом на 31.12.2015 р. склали 3 тис.грн. "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" на 31.12.2015 р. складають 1 тис. грн. Поточні зобов'язання з одержаних авансів від іноземного покупця "BV WEST-EAST CHEMICAL LTD" склали на 31.12.2015 - 45 тис. грн.

У статті "Iнші поточні зобов'язання" відображено сальдо станом на 31.12.2015 по рахунку "податковий кредит", що склало 185 тис.грн.
Генеральний директор

________________

Бевзенко Борис Федорович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Рітсо Олена Анатоліївна


(підпис)


Коди


Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

за ЄДРПОУ

24655289


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)

за 2015 рік


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

122934

36197

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(23343)

(12260)

Валовий:  

     прибуток 

2090

99591

23937

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

11090

1363

Адміністративні витрати 

2130

(4479)

(2225)

Витрати на збут

2150

(46017)

(14144)

Інші операційні витрати 

2180

(5925)

(892)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

54260

8039

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

33

43

Інші доходи 

2240

4

--

Фінансові витрати 

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(949)

(6)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

53348

8076

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-9519

-1690

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

43829

6386

     збиток 

2355

(--)

(--)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД


Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

43829

6386III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

51809

18611

Витрати на оплату праці

2505

5123

2344

Відрахування на соціальні заходи

2510

--

--

Амортизація

2515

1428

1125

Інші операційні витрати

2520

76106

22383

Разом

2550

134466

44463ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

314027

314027

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

314027

314027

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

139.57080120

20.24666670

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

204.78257420

29.70653240

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--


"Звіт про фінансові результати" за Формою № 2 складено відповідно до вимог НП(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.Згідно нього, у примітках до форми Звіт про фінансові результати розкрита така інформація.

Витрати Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації щодо складу витрат визначені НСБО № 16 "Витрати". Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу товариства , за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Склад витрат у 2015 р. (тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 23 343 тис. грн.

Адміністративні витрати - 4479 тис. грн., у тому числі : - заробітна платня - 2204 тис. грн. ; - обов'язкові нарахування на соціальне та пенсійне страхування на заробітну платню - 519 тис. грн.; - оплата розрахункових та касових послуг банків - 291 тис. грн.; - амортизація - 167 тис. грн.; - бензин, ГСМ - 121 тис. грн.; - аренда офісу - 1 тис. грн.;аренда автомобіля - 13 тис.грн.;аудиторські, консультаційні,інформаційні послуги - 88 тис. грн.; - послуги Iнтернет та зв'язку 46 тис. грн.; - витрати на відрядження - 402 тис. грн.; - передплата періодичних видань - 16 тис. грн. - техобслуговування легкових авто - 71 тис. грн.;послуги почти -20 тис.грн, придбання канц. товарів - 25 тис. грн., - екологічний податок - 1 тис. грн. ; - забезпечення відпусток - 258 тис. грн.,послуги адвоката -24 тис.грн., - придбання матеріалів - 25 тис. грн.,-перевезення робітників-89 тис.грн., - заправка, покупка картриджа - 1тис. грн., опалення офісу - 9 тис. грн., - придбання питної води - 4 тис. грн., витрати охорони - 8 тис.,електронергія - 17 тис.грн, інші витрати - 59,0 тис. грн.

Витрати на збут - 46017 тис. грн., у тому числі : - заробітна платня - 1280 тис. грн.; - обов'язкові нарахування на соціальне та пенсійне страхування на заробітну платню - 301 тис. грн. ; амортизація - 623 тис. грн. - послуги сторонніх організацій з транспортування продукції покупцеві - послуги ТОВ "Транс Систем Лоджистик ", ДФ "Галь Дженерал Транс ",залізничя станція відвантаження, зберігання) - 28623 тис. грн., послуги порту " Iнтерсервіс" - 14286 тис. грн., електрична енергія - 74 тис. грн., бензин. ГСМ - 25 тис. грн.; - послуги з обслуговування автомобільних ваг - 106 тис. грн., податок на землю - 88 тис. грн.,- забезпечення відпусток - 94 тис. грн., - придбання запчастин - 21 тис. грн.,-ремонт залізничного путі-82 тис.грн., -послуги з сертифікації- 50 тис.грн.,інши матеріали - 4 тис.грн.,придбання МБП - 13 тис. грн.,придбання будівельних матеріалів - 33 тис. грн.,- робота мотовоза при погрузке-182 тис.грн.,податок на землю-110 тис.грн., інші - 22 тис. грн.

Iнші операційні витрати - 5925 тис. грн., у тому числі - витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 682 тис. грн.,-оздоровчі с ЕСВ-167 тис.грн.,-лікірняні -14 тис.грн.,втрати від операційної курсової різниці 4359 тис.грн.,податок на землю-59 тис.грн.,природне зменшення-562тис.грн., штрафи,пені-53 тис.грн., інші - 29 тис. грн..

Iнші витрати - 949,0 тис. грн.,у тому числі безкоштовна передача ОФ-772 тис.грн., списання необоротних активів-116 тис.грн.,благодійна допомога-58 тис.грн.

Калькулювання собівартості продукції засновано на використанні Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, стверджених Наказом Державного комітету промислової політики України №47 від 02.02.2001р.

Доходи. Доходи від господарської діяльності визнаються згідно НСБО №15 "Доходи" та класифікуються в бухгалтерському обліку i фінансовій звітності а видами діяльності. Це дає можливість визнавати доход, ураховуючи особливість i сутність кожної операції, i забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльності підприємства i контролю за нею, для прийняття управлінських рішень. Склад найбільш суттєвих статей доходів у 2015 році мав такий вигляд : Доход від реалізації товарів (робіт, послуг) - 122 934 тис. грн. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших активів визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов (П(С)БО 15) : - покупцеві передані суттєві ризики i вигоди, пов'язані з правом власності на товар ( продукцію, актив); - підприємство не здійснює подальше управляння та контроль за реалізованим товарами (активами); - сума доходу(виручки) може бути достовірно визначена ; - є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства ; - витрати , пов'язані із цією операцію можуть бути достовірно визначені.

Iнші операційні доходи - 11 090 тис. грн., у тому числі : - дохід від реалізації іноземної валюти - 450 тис. грн.,- дохід від реалізації необоротних активів - 3 тис. грн.,- дохід від операційної курсової різниці - 10622 тис.грн.,дохід від списання продукції та спец.одягу-15 тис.грн

Iнші фінансові доходи-33 тис.грн.,(проценти банку)

Інші доходи - 4 тис. грн.

Податок на прибуток - 9519 тис. грн.

Податок на прибуток обчислено за правилами налогового обліку.

Чистий прибуток визначений як алгебраїчна сума доходів, витрат i податку на прибуток складає у 2015 році 43829 тис. грн.
Генеральний директор

________________

Бевзенко Борис Федорович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Рітсо Олена Анатоліївна


(підпис)


Коди


Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

за ЄДРПОУ

24655289


Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2015 рік


Форма № 3 Код за ДКУД

1801004Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

80641

22627

Повернення податків і зборів

3005

7987

1004

у тому числі податку на додану вартість

3006

7839

1004

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

12820

11684

Надходження від повернення авансів

3020

134

28

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

32

--

Інші надходження

3095

89253

22651

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(19097)

(8306)

Праці

3105

(3822)

(1813)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1675)

(892)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(7979)

(1035)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(3156)

(171)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(4823)

(864)

Витрачання на оплату авансів

3135

(61086)

(21591)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(--)

(1)

Інші витрачання

3190

(90959)

(22781)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

6249

1575

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

3

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Надходження від погашення позик

3230

1768

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(3102)

(11)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Витрачання на надання позик

3275

(1615)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2949

-8

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

--

Сплату дивідендів

3355

(1239)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-1239

--

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2061

1567

Залишок коштів на початок року

3405

1947

380

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

865

--

Залишок коштів на кінець року

3415

4873

1947


"Звiт про рух грошових коштiв" складено у вiдповiдностi до НП(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затверджене наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73 за прямим методом.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 3749 тис.грн.

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестацiйної дiяльностi склав -16 тис.грн.

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 3765 тис. грн.

залишок грошових коштiв на 31.12.2015 - 6577 тис. грн.Генеральний директор

________________

Бевзенко Борис Федорович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Рiтсо Олена Анатолiївна


(підпис)

Коди


Дата (рік, місяць, число)

2016

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

за ЄДРПОУ

24655289


Звіт про власний капітал

за 2015 рік


Форма № 4 Код за ДКУД

1801005Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

25750

--

--

462

3550

--

--

29762

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

181

--

--

181

Скоригований залишок на початок року

4095

25750

--

--

462

3731

--

--

29943

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

43829

--

--

43829

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

-1255

--

--

-1255

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

42574

--

--

42574

Залишок на кінець року

4300

25750

--

--

462

46305

--

--

72517


"Звiт про власний капiтал" за формою 4 складено у вiдповiдностi до НП(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затверджене наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73.

Статутний капiтал на 31.12.2015 склав 25750 тис.грн.

Резервний капiтал станом на кiнець року склав 462 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток - 46305 тис.грн.

Протягом звiтного перiоду було виправлення помилок минулих рокiв на суму 181,0 тис.грн
Генеральний директор

________________

Бевзенко Борис Федорович


(підпис)

Головний бухгалтер

________________

Рiтсо Олена Анатолiївна


(підпис)
XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фірма в формі ТОВ "Ніка-аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24647491

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б. 26, оф. 304

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1715

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора

Умовно-позитивна