Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

IЗагальні відомості. 1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2.Код за ЄДРПОУ: 24655289. 3.Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76.

5.Електронна поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення: 17.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (далi - Товариство) прийнято рiшення про виплату рiчних дивiдендiв (Протокол № 36 вiд 17.04.2018). 17.04.2018 р. Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 вiд 17.04.2018 р.) встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 04.05.2018 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв - 63 433 454,00 грн. розрахунку 202,00 грн. на одну просту акцiю. Строк виплати дивiдендiв - з 07.05.2018 р. по 17.10.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам шляхом переказу коштiв на грошовi рахунки акцiонерiв. Порядок виплати дивiдендiв: виплата здiйснюється двома частинами пропорцiйно всiм акцiонерам, що мають право на отримання дивiдендiв: з 07.05.2018 р. – 75% дивiдендiв; з 07.06.2018 р.- 25% дивiдендiв. III. Підпис: 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

Публікація: ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 76 від 20.04.2018р.

 

 

 

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

18.04.2018

(дата)