Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Бевзенко Борис Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
24655289
5. Міжміський код та телефон, факс
(050) 426-68-76 -
6. Електронна поштова адреса
office.ceramprom@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://keramprom.at.ua в мережі Інтернет 28.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 27.02.2019 25000 119932 20.85 http://keramprom.at.ua
Зміст інформації:
27.02.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (протокол № 3 вiд 27.02.2019 р.) прийнято рiшення про схвалення значного правочину вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Предметом правочину є отримання транспортно-експедицiйних послуг на суму 25 000 тис.грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 25 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 119 932 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 20,85%. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 5 осiб. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняте рiшення - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ» не визначенi.
2 27.02.2019 19000 119932 15.84 http://keramprom.at.ua
Зміст інформації:
27.02.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (протокол № 3 вiд 27.02.2019 р.) прийнято рiшення про схвалення значного правочину вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства". Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини з кар’єру на склад технiкою на суму 19 000 тис.грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 19 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 119 932 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 15,84%. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 5 осiб. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняте рiшення - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ» не визначенi.
3 27.02.2019 21000 119932 17.51 http://keramprom.at.ua
Зміст інформації:
27.02.2019 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (протокол № 3 вiд 27.02.2019 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини з кар’єру на склад технiкою. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 21 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 119 932 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 17,51%. Загальна кiлькiсть членiв Наглядової ради - 5 осiб. Загальна кiлькiсть голосiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняте рiшення - 5, «проти» - 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом ПрАТ «КЕРАМПРОМ» не визначенi.