Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

IЗагальні відомості. 1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2.Код за ЄДРПОУ: 24655289. 3.Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76.

5.Електронна поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. II. Текст повідомлення: 17.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 36 вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину № 01/2018 от 01.02.2018 є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 31 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 132 021 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 23,48%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 312 374 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 284 112 штук, «проти» 0. III. Підпис: 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

Публікація: ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 76 від 20.04.2018р.