Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

IЗагальні відомості. 1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2.Код за ЄДРПОУ: 24655289. 3.Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76.

5.Електронна поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. II.Текст повідомлення: 17.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" (протокол № 36 вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (далi - правочин). Предметом правочину № NGILLP-01/18 от 10.01.2018 є постачання глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 225 000 тис.грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 132 021 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 170,43%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 312 374 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 312 374 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

17.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" (протокол № 36 вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (далi - правочин). Предметом правочину № NGILLP-02/18 вiд 01.03.2018 р., є постачання глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 98 000 тис. грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 132 021 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 74,23%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 312 374 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 312 374 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. 17.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" (протокол № 36 вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (далi - правочин). Предметом значного правочину № 17-459 вiд 26.12.2017 р., є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 68 860 тис. грн.. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 132 021 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 52,16%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах 312 374 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 312 374 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

17.04.2018 р. рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" (протокол № 36 вiд 17.04.2018) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (далi - правочин). Предметом правочину № 21/02-18 вiд 21.02.2018 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 34 000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 132 021 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 25,75%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 312 374 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 312 374 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi. У разi змiни пiдприємства, яке надає послуги з перевезення залiзничним транспортом глини, надати повноваження Генеральному директору пiдписати новий договiр у сумi, узгодженiй Загальними зборами Товариства в п.14.1 Протоколу № 36 вiд 17.04.2018, погодивши з Наглядовою радою вибiр нового пiдприємства. III. Підпис: 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

Публікація: ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 76 від 20.04.2018р.