Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

IЗагальні відомості. 1.Повне найменування емітента:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2.Код за ЄДРПОУ: 24655289. 3.Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2. 4.Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76.

5.Електронна поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua. 7.Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення: Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (надалi – ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Товариство) вiд 17.04.2018 р. (Протокол № 36 вiд 17.04.2018 р.) прийнято рiшення достроково припинити повноваження Ревiзора – юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр). Частка, якою володiє особа у статутному капiталi Товариства – 0,019743%. Розмiр пакета акцiй, якi належать особi – 5084,00 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - два роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» (надалi – ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Товариство) вiд 17.04.2018 р. (Протокол № 36 вiд 17.04.2018 р.) прийнято рiшення обрати на посаду Ревiзора Попову Ларису Дмитрiвну. Cтрок, на який призначено особу - 3 роки. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою володiє особа у статутному капiталi Товариства – 5,175669%. Розмiр пакета акцiй, якi належать особi – 1 332 746,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. III. Підпис: 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

Публікація: ВІДОМОСТІ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 76 від 20.04.2018р.