До Протоколу річних Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»

34 від 29 квітня 2016 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КЕРАМПРОМ”


с. Артемівка, Костянтинівський р-н,

Донецька обл. 29 квітня 2016 року


Річні Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» проведені 29 квітня 2016 року з початком о 14.00 за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с.Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната №1.

Для участі у річних Загальних зборах Товариства зареєструвалось 4 (чотири) особи (акціонери та представник акціонера), що володіють у сукупності 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, які надають 279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 89,12227 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» і протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 29.04.2016 р., річні Загальні збори ПрАТ «КЕРАМПРОМ» визнано правомочними. На зборах прийняті рішення з усіх питань порядку денного.


1. Перелік питань порядку денного, рішення за якими прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

1.  Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

2.  Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4.  Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

5.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.  Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

7.  Затвердження річного звіту ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2015 рік.

8.  Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

9.  Про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

10.  Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства, у т.ч. розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства.

14. Уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових відносин з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

16. Обрання Ревізора Товариства.

17. Затвердження кошторису витрат Ревізора Товариства, у т.ч. розміру винагороди Ревізора Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових відносин з Ревізором Товариства.

18. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у звязку із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

19. Затвердження положень про Наглядову раду Товариства та Ревізора Товариства.

20. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

21. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, надання повноважень на вчинення значних правочинів.


2. Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання Порядку денного винесеного на голосування:З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.


Проект рішення з першого питання порядку денного запропонований для голосування:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи Радченко Валентина Вікторовича.

1.2. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються з моменту підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

1.3. Підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з першого питання порядку денного доручити Тимчасовій лічильній комісії.

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи Радченко Валентина Вікторовича.

1.2. Встановити, що повноваження Лічильної комісії припиняються з моменту підписання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

1.3. Підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з першого питання порядку денного доручити Тимчасовій лічильній комісії.


З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.


Проект рішення з другого питання порядку денного запропонований для голосування:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Козлова Олександра Миколайовича.

2.2. Обрати Cекретарем Загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну.

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Козлова Олександра Миколайовича.

2.2. Обрати Cекретарем Загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну.З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.


Проект рішення з третього питання порядку денного запропонований для голосування:

3.1. Затвердити регламент Загальних зборів:

- час для виступів з питань Порядку денного Загальних зборів - до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

3.2. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

По всім питанням порядку денного провести відкрите голосування, шляхом підняття рук, за принципом одна проста акція – один голос.

Приймати рішення по питанням порядку денного, крім питань 18,20,21 - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; по питанню 18 - більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; по питанням 20, 21 – більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування.

Протокол Загальних зборів Товариства підписують Голова та Cекретар Загальних зборів ПрАТ «КЕРАМПРОМ».

Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити регламент Загальних зборів:

- час для виступів з питань Порядку денного Загальних зборів - до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

3.2. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

По всім питанням порядку денного провести відкрите голосування, шляхом підняття рук, за принципом одна проста акція – один голос.

Приймати рішення по питанням порядку денного, крім питань 18,20,21, - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; по питанню 18 - більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій; по питанням 20,21 – більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування.

Протокол Загальних зборів Товариства підписують Голова та Cекретар Загальних зборів ПрАТ «КЕРАМПРОМ».

Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.


Проект рішення з четвертого питання порядку денного запропонований для голосування:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (додається).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.


Проект рішення з п’ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік (додається).З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6. Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаються).


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік (додаються).З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2015 рік.


Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2015 рік (додається).


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2015 рік (додається).З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.  Розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.


Проект рішення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» у 2015 році в сумі 43 829 315,74 грн. (сорок три мільйона вісімсот двадцять дев’ять тисяч триста п'ятнадцять гривень 74 копійки) спрямувати до:

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

8. Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» у 2015 році в сумі 43 829 315,74 грн. (сорок три мільйона вісімсот двадцять дев’ять тисяч триста п'ятнадцять гривень 74 копійки) спрямувати до:

-  Фонду виплати дивідендів - 38 777 850,00 грн. (88,48%);

-  Резервного капіталу - 2 191 465,74 грн. (5%);

-  Фонду розвитку Товариства - 2 360 000,00 грн. (5,38%);

-  Фонду соціального розвитку та матеріального заохочення - 500 000,00 грн. (1,14%).З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.  Про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.


Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Затвердити розмір річних дивідендів за результатами діяльності у 2015 році – 38 777 850,00 грн. (тридцять вісім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну просту іменну акцію складає 123,4857194 грн. (сто двадцять три гривні 4857194 копійок).

9.2. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 88,48% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.4. Виплату дивідендів за простими акціями здійснити частками в два етапи, кожна виплата здійснюється одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно, у строк:

1) 30 777 850 грн. - до 01 червня 2016 року;

2) 8 000 000 грн. - до 01 жовтня 2016 року, за умови відшкодування Товариству експортного ПДВ.

9.5. По кожній частині виплати дивідендів надсилати повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену рішенням Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити розмір річних дивідендів за результатами діяльності у 2015 році – 38 777 850,00 грн. (тридцять вісім мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), що в розрахунку на одну просту іменну акцію складає 123,4857194 грн. (сто двадцять три гривні 4857194 копійок).

9.2. Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 88,48% від чистого прибутку здійснити в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.4. Виплату дивідендів за простими акціями здійснити частками в два етапи, кожна виплата здійснюється одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно, у строк:

1) 30 777 850 грн. - до 01 червня 2016 року;

2) 8 000 000 грн. - до 01 жовтня 2016 року, за умови відшкодування Товариству експортного ПДВ.

9.5. По кожній частині виплати дивідендів надсилати повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати кожному акціонеру, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену рішенням Наглядової ради Товариства.


З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.


Проект рішення з десятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

10. Припинити достроково повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр).

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

10. Припинити достроково повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр).З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.


Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

11. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» у складі 5 (п’яти) осіб.

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

11. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» у складі 5 (п’яти) осіб.З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12. Обрати до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» строком на 3 (три) роки:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович  - представник акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр);

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Бевзенко Павло Борисович - представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попова Дмитра Анатолійовича.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

12. Обрати до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» строком на 3 (три) роки:

Бевзенко Валерій Федорович - акціонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр);

Бевзенко Ігор Валерійович - акціонер;

Бевзенко Павло Борисович - представник акціонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергіївна - представник акціонера Попова Дмитра Анатолійовича.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства, у т.ч. розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства.


Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

13.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ», у т.ч. розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства згідно з Кошторисом, на один рік з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства (додається).

13.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.ВИРІШИЛИ:

13.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ», у т.ч. розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства згідно з Кошторисом, на один рік з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства (додається).

13.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових відносин з членами Наглядової ради Товариства.


Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

14. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з обраними членами Наглядової ради Товариства з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Наглядової ради.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

14. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з обраними членами Наглядової ради Товариства з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Наглядової ради.З ПЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Припинення повноважень Ревізора Товариства.


Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

15. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Назарова Олексія Вікторовича.

Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

15. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Назарова Олексія Вікторовича.З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Обрання Ревізора Товариства.


Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

16. Обрати Ревізором ПрАТ «КЕРАМПРОМ» юридичну особу акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр) строком на 3 (три) роки.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

16. Обрати Ревізором ПрАТ «КЕРАМПРОМ» юридичну особу акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр) строком на 3 (три) роки.З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Затвердження кошторису витрат Ревізора Товариства, у т.ч. розміру винагороди Ревізора Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових відносин з Ревізором Товариства.


Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

17. Кошторис витрат Ревізора Товариства не затверджувати.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

17. Кошторис витрат Ревізора Товариства не затверджувати.
З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції у звязку із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.


Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

18.1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

18.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

18.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

18.4. Уповноважити Генерального директора з правом передоручення здійснити з 01 травня 2016 року всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

18.5. Відповідно до чинного законодавства України прийняті рішення з вісімнадцятого питання порядку денного набувають чинності з 01 травня 2016 року.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

18.1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції.

18.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

18.3. Доручити Генеральному директору Товариства Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

18.4. Уповноважити Генерального директора з правом передоручення здійснити з 01 травня 2016 року всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

18.5. Відповідно до чинного законодавства України прийняті рішення з вісімнадцятого питання порядку денного набувають чинності з 01 травня 2016 року.З ДЕВ’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Затвердження положень про Наглядову раду Товариства та Ревізора Товариства.Проект рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

19.1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

19.2. Затвердити Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

19.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» та Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

19.4. Відповідно до чинного законодавства прийняті рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного набувають чинності з 01 травня 2016 року.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

19.1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

19.2. Затвердити Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

19.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» та Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

19.4. Відповідно до чинного законодавства прийняті рішення з дев’ятнадцятого питання порядку денного набувають чинності з 01 травня 2016 року.З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.Проект рішення з двадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

20. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством за період з 30.04.2015р. до 29.04.2016р., а саме: значні правочини з постачання вогнетривкої глини, з видобутку глини та розкривні роботи, правочини з перевезення глини та транспортного експедирування.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.ВИРІШИЛИ:

20. Затвердити значні правочини, вчинені Товариством за період з 30.04.2015р. до 29.04.2016р., а саме: значні правочини з постачання вогнетривкої глини, з видобутку глини та розкривні роботи, правочини з перевезення глини та транспортного експедирування.З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

21. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, надання повноважень на вчинення значних правочинів.


Проект рішення з двадцять першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

21.1.  Надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме значні правочини:

Контранент

Види послуг

Сума значного правочину, грн.

NORTHGATE International LLP

поставка вогнетривкої глини

76 000 000

NORTHGATE International LLP

поставка вогнетривкої глини

120 000 000

ДФ "ГАЛЬ-Дженералтранс"

ЖД перевезення глини

23 000 000

ПРАТ " ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"

з видобутку глини та розкривні роботи

23 000 000

Проценко С.М., ПП

перевезення глини

10 000 000

ТОВ "Інтерсервіс"

транспортне експедирування

23 000 000

ТОВ "Транс Сістем Лоджистікс"

ЖД перевезення глини

15 000 000

ТОВ "МетРудТранс"

ЖД перевезення глини

15 000 00021.2. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, вказаних в цьому рішенні, у порядку передбаченому Статутом Товариства.


Результати голосування:

«ЗА»

-

279 868 (двісті сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят вісім) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів (представників акціонерів), зареєстрованих для участі у Загальних зборах акціонерів.

«ПРОТИ»

-

немає голосів.

«УТРИМАЛИСЬ»

-

немає голосів.

Рішення прийняте.


ВИРІШИЛИ:

21.1.  Надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме значні правочини:

Контранент

Види послуг

Сума значного правочину, грн.

NORTHGATE International LLP

поставка вогнетривкої глини

76 000 000

NORTHGATE International LLP

поставка вогнетривкої глини

120 000 000

ДФ "ГАЛЬ-Дженералтранс"

ЖД перевезення глини

23 000 000

ПРАТ " ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"

з видобутку глини та розкривні роботи

23 000 000

Проценко С.М., ПП

перевезення глини

10 000 000

ТОВ "Інтерсервіс"

транспортне експедирування

23 000 000

ТОВ "Транс Сістем Лоджистікс"

ЖД перевезення глини

15 000 000

ТОВ "МетРудТранс"

ЖД перевезення глини

15 000 00021.2. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, вказаних в цьому рішенні, у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, викладені в цьому протоколі, оголошено на річних Загальних зборах Товариства.далі – чергові річні Загальні збори , Загальні збори акціонерів, Загальні збори

далі – ПрАТ “КЕРАМПРОМ” або Товариство