Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, сртемiвка, вул. Дружби, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс

(050) 426-68-76

5. Електронна поштова адреса

office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» повiдомляє, що згiдно з Перелiком акцiонерiв, станом на 12.04.2016 р., отриманого 18.04.2016 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй власникаюридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (реєстрацiйний номер 73342, мiсцезнаходження: 6023, Кiпр, Ларнака, вул. Ерму та Евагору, Косма, буд.2, офiс.201) зменшився на 247 300 акцiй (з 247362 акцiї до 62 акцiй) та становить 62 акцiї. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй став менше 10%, до змiни розмiру пакета акцiй - 78,770933%, пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 0,019743%. У полi дата облiку зазначається дата, на яку складений Перелiк акцiонерiв.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» повiдомляє, що згiдно з Перелiком акцiонерiв, станом на 12.04.2016 р., отриманого 18.04.2016 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй власника – «фiзичної особи» збiльшився на 124 040 акцiй (з 32 506 акцiй до 156 546 акцiй) та становить 156 546 акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 10,351339%, пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 49,851127%. У полi дата облiку зазначається дата, на яку складений Перелiк акцiонерiв.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ» повiдомляє, що згiдно з Перелiком акцiонерiв, станом на 12.04.2016 р., отриманого 18.04.2016 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: пакет акцiй власника – «фiзичної особи» збiльшився на 94 998 акцiй (з 0 акцiй до 94 998 акцiй) та становить 94 998 акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 0,00%, пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 30,251538%. У полi дата облiку зазначається дата, на яку складений Перелiк акцiонерiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор

 

                                                          (підпис)

                                                             М.П

 

 

Бевзенко Борис Федорович

 19.04.2016