Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Бевзенко Борис Федорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.03.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85171, Донецька обл, Костянтинiвський р-н, село Артемiвка, , вул. Дружби, буд.2
4. Код за ЄДРПОУ
24655289
5. Міжміський код та телефон, факс
050 426 68 76 -
6. Електронна поштова адреса
keramprom@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.03.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://keramprom.at.ua в мережі Інтернет 29.03.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 29.03.2016 "Фiзична особа" - 9.9998 10.351339
Зміст інформації:
29.03.2016 р. Емiтент ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (код за ЄДРПОУ 24655289) отримав вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства, станом на 25.03.2016 р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента. Розмiр пакету акцiй акцiонера – «Фiзичної особи» в загальнiй кiлькостi акцiй та загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй збiльшився з 31402 штук (9,9998 % до статутного капiталу Товариства) до 32506 штук (10,351339% до статутного капiталу Товариства). У полi «дата облiку» не проставлено дату, оскiльки емiтенту невiдома дата переходу прав власностi на цiннi папери.