ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КЕРАМПРОМ”, які відбудуться 29.03.2019 р.:

 

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати, з урахуванням вимог, передбачених законом.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов трудових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Затвердження Кошторису (бюджету)  Наглядової ради Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

12. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

 

 

                                                                                                                       Наглядова рада Товариства