ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборах[1]

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»2

с. Артемівка, Костянтинівський р-н,

Донецька обл.                                                                                                                                      07.04.2017 р.

 

07 квітня 2017 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ»

Підсумки голосування на Загальних зборах:

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1Обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100 % голосів).

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 1.

 

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів з числа працівників Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії    -   Радченко Валентин Вікторович;

       Член Лічильної комісії       -   Ходушина Ангеліна Олександрівна

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів з числа працівників Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії    -   Радченко Валентин Вікторович;

       Член Лічильної комісії       -   Ходушина Ангеліна Олександрівна

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

 

(Протокол № 1  від 07.04.2017 року Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 2.

Проект рішення:

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну.

 

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну.

 

(Протокол № 2  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів Товариства.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 3.

Проект рішення:

3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КЕРАМПРОМ»:

3.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:

основна доповідь             -   до 10 хвилин;

відповіді на запитання    -   до  5 хвилин.

3.2. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

2) Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.   

3) Приймати рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування, в т.ч. з процедурних питань, крім питань 12-14 - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструватись для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4) Рішення з питання 12 порядку денного річних Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструватись для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5) Рішення з питання 13 порядку денного річних Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6) Рішення з питання 14 порядку денного річних Загальних зборів приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах  та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

8) Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9) Голова річних Загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

10) Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

3.3. Щодо розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1) Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2) На річних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3) У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування  щодо попереднього проекту рішення.

4) Річні Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

5) Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КЕРАМПРОМ»:

3.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:

основна доповідь             -   до 10 хвилин;

відповіді на запитання    -   до  5 хвилин.

3.2. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

2) Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.   

3) Приймати рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування, в т.ч. з процедурних питань, крім питань 12-14 - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструватись для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4) Рішення з  питання 12 порядку денного річних Загальних зборів  приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструватись для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5) Рішення з питання 13 порядку денного річних Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6) Рішення з  питання 14 порядку денного річних Загальних зборів приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів,  які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах  та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

8) Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9) Голова річних Загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

10) Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

3.3. Щодо розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1) Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2) На річних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3) У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування  щодо попереднього проекту рішення.

4) Річні Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

5) Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

(Протокол № 3  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З  ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Генерального директора.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 4. 

Проект рішення 1:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердити напрямки діяльності та плани Товариства на 2017 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Проект рішення 2:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.  

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

(Протокол № 4  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з п’ятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 5.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.                  

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

(Протокол № 5  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З  ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.             

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 6.

Проект рішення:

6. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

6. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

(Протокол № 6  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З  СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження річного звіту ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 7.

Проект рішення:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

(Протокол № 7  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про розподіл прибутку ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 8.

Проект рішення:

8. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством  за результатами діяльності у 2016 році в сумі 50 272 412,38 грн. (п’ятдесят мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста дванадцять гривень 38 копійок), з урахуванням  рішення Наглядової ради Товариства, яка затвердила програму розвитку Товариства на 2017 рік в сумі 20 000 000,00 грн. (протокол НР № 5 від 03.03.2017 р.), наступним чином:

  1 209 213,53 грн.   -   до резервного капіталу;

20 000 000,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства;

29 063 198,85  грн.   -   на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

8. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством  за результатами діяльності у 2016 році в сумі 50 272 412,38 грн. (п’ятдесят мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста дванадцять гривень 38 копійок), з урахуванням  рішення Наглядової ради Товариства, яка затвердила програму розвитку Товариства на 2017 рік в сумі 20 000 000,00 грн. (протокол НР  № 5 від 03.03.2017 р.), наступним чином:

  1 209 213,53 грн.   -   до резервного капіталу;

20 000 000,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства;

29 063 198,85  грн.   -   на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

(Протокол № 8  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2016 році, визначення способу виплати дивідендів.

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з девятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 9.

Проект рішення 1:

9.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 29 063 198,85 грн. (двадцять девять мільйонів шістдесят три тисячі сто дев’яносто вісім гривень 85 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 92,55 грн. (дев’яносто дві гривні 55 копійок).

9.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством  безпосередньо акціонерам   в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

 

 

Проект рішення 2:

9.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 29 063 198,85 грн. (двадцять девять мільйонів шістдесят три тисячі сто дев’яносто вісім гривень 85 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 92,55 грн. (дев’яносто дві гривні 55 копійок).

9.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 279 868  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 29 063 198,85 грн. (двадцять девять мільйонів шістдесят три тисячі сто дев’яносто вісім гривень 85 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 92,55 грн. (дев’яносто дві гривні 55 копійок).

9.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством  безпосередньо акціонерам   в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

 

(Протокол № 9  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства ПрАТ «КЕРАМПРОМ»  на один рік з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства. 

 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 10.

Проект рішення 1:

10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на один рік з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 279 868  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

 

 

Проект рішення 2:

10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на один рік з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.                                          

10.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на один рік з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.                                          

10.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

 

(Протокол № 10 від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням назви населеного пункту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 11.

Проект рішення:

11. У зв’язку з перейменуванням села Артемівка Костянтинівського району Донецької області на село Софіївка, на підставі Закону від 09.04.2015р. № 317-VIII та враховуючи Постанову Верховної Ради України  «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 04.02.2016 № 984-VIII змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»  з адреси:  85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, село Артемівка, вулиця  Дружби, будинок 2 на адресу: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, село Софіївка, вулиця Дружби, будинок 2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 «ПРОТИ» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення не прийняте.

(Протокол № 11  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

З ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

 

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (100% голосів).

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 12.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

 

(Протокол № 12  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

З  ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Рішення приймалося більш 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (89,12% голосів).

Голосування з тринадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 13.

Проект рішення 1:

13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладені значні правочини:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 від 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумі 155 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 від 26.09.2016 р., зміна до контракту  № 1 від 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумі 140 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 від 26.08.2014 р., додаток № 3 від 15.12.2016 р.  на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 55 000 000 грн.

4) Договір генерального підряду з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» № 05/2017 від 12.01.2017 р. на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням ґрунтів  у сумі  38 000 000 грн.

5) Договір з ТОВ «МетРудТранс» на ТЕО № МПТ-125 від 15.03.2016 р. на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 37 000 000 грн.

13.2. У разі припинення роботи з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ», тобто зміни підприємства, яке надає послуги на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням ґрунтів, надати повноваження Генеральному директору підписати новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами Товариства (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибір нового підприємства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 279 868  голосів, що становить 89,12%  від загальної кількості акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Проект рішення 2:

13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладені значні правочини:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 від 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумі 155 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 від 26.09.2016 р., зміна до контракту  № 1 від 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумі 140 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 від 26.08.2014 р., додаток № 3 від 15.12.2016 р.  на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 55 000 000 грн.

4) Договір генерального підряду з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» або з іншим підприємством на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням грунтів  у сумі  38 000 000 грн.

5) Договір з ТОВ «МетРудТранс» на ТЕО № МПТ-125 від 15.03.2016 р. на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 37 000 000 грн.

13.2. У разі припинення роботи з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ», тобто зміни підприємства, яке надає послуги на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням ґрунтів, надати повноваження Генеральному директору підписати новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами Товариства (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибір нового підприємства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 279 868 голосів, що становить 89,12%  від загальної кількості акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладені значні правочини:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 від 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумі 155 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 від 26.09.2016 р., зміна до контракту  № 1 від 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумі 140 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 від 26.08.2014 р., додаток № 3 від 15.12.2016 р.  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумі 55 000 000 грн.

4) Договір генерального підряду з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» або з іншим підприємством на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням грунтів  у сумі  38 000 000 грн.

5) Договір з ТОВ «МетРудТранс» на ТЕО № МПТ-125 від 15.03.2016 р. на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 37 000 000 грн.

13.2. У разі припинення роботи з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ», тобто зміни підприємства, яке надає послуги на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням ґрунтів, надати повноваження Генеральному директору підписати новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами Товариства (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибір нового підприємства.

(Протокол № 13  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

З  ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.          

 

Рішення приймалося більшістю голосів незаінтересованих акціонерів від кількості голосів зареєстрованих для участі у річних Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій (89,90% голосів).

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 14.

Проект рішення:

14.1. Згідно вимог статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства»  схвалити укладений правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договір транспортного експедирування з ТОВ «Інтерсервіс» № 02/03-2015 від 02.03.2015 р.  в сумі 50 000 000 грн.

14.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість,  з ТОВ «Інтерсервіс» на отримання послуг з транспортного експедирування протягом одного року з дати прийняття такого рішення у сумі до 50 000 000  грн.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 251 606 голосів, що становить 89,90% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

14.1. Згідно вимог статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства»  схвалити укладений правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договір транспортного експедирування з ТОВ «Інтерсервіс» № 02/03-2015 від 02.03.2015 р.  в сумі 50 000 000 грн.

14.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з ТОВ «Інтерсервіс» на отримання послуг з транспортного експедирування протягом одного року з дати прийняття такого рішення у сумі до 50 000 000  грн.

(Протокол № 14  від 07.04.2017 року Лічильної комісії про підсумки голосування).

 

 

Генеральний директор     

Бевзенко Б.Ф.[1] далі – чергові Загальні збори, Загальні збори Товариства, Загальні збори акціонерів, Загальні збори

2 далі – ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Товариство.