Розміщено на власному веб-сайті Товариства: keramprom.at.ua 18.04.2018 р.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

на річних Загальних зборах[1]

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»2

 

с.Софіївка (с.Артемівка), Костянтинівський р-н,

Донецька обл.                                                                                                                                  17.04.2018 р.

 

17 квітня 2018 року відбулися річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ».

Згідно з Переліком акціонерів станом на 24.00 год. 11.04.2018 року, загальна кількість акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» становить 8 (вісім) осіб, які у сукупності володіють 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) штук простих іменних акцій, з них 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сім) голосуючих акцій.

Для участі у річних Загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 312 374 (триста дванадцять тисяч триста сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,473609% від загальної кількості  голосуючих простих іменних акцій.

 

Підсумки голосування на Загальних зборах:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з першого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 1.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства з числа працівників Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії    -   Радченко Валентин Вікторович;

       Член Лічильної комісії       -   Мединська Анна Володимирівна.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства з числа працівників Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії    -   Радченко Валентин Вікторович;

       Член Лічильної комісії       -   Мединська Анна Володимирівна.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

(Протокол про підсумки голосування № 1 від 17.04.2018 року засідання Тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з другого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 2.

Проект рішення:

2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КЕРАМПРОМ»:

2.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:

основна доповідь                    -   до 10 хвилин;

відповіді на запитання           -   до  5 хвилин.

2.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер  відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена  реєстраційної комісії.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КЕРАМПРОМ»:

2.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:

основна доповідь                    -   до 10 хвилин;

відповіді на запитання         -   до  5 хвилин.

2.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер  відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена  реєстраційної комісії.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

(Протокол про підсумки голосування № 2 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

 

З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з третього питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 3.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

(Протокол про підсумки голосування № 3 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 4. 

Проект рішення 1:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

0

0,0000

Голосувало «Проти»

312 374

100,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

Рішення не прийняте.

 

Проект рішення  2:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

 

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

(Протокол про підсумки голосування № 4 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з пятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 5. 

Проект рішення:

5. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

5. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

(Протокол про підсумки голосування № 5 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  ШОСТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2017 рік.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 6. 

Проект рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

(Протокол про підсумки голосування6 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  СЬОМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 7. 

Проект рішення:

7. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 69 225 128,00 грн. (шістдесят дев’ять мільйонів двісті двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) наступним чином:

 1 537 200,00  грн.   -   до фонду матеріального заохочення;

 4 254 474,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства;

63 433 454,00 грн.   -   на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

7. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 69 225 128,00 грн. (шістдесят дев’ять мільйонів двісті двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) наступним чином:

 1 537 200,00  грн.   -   до фонду матеріального заохочення;

 4 254 474,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства;

63 433 454,00 грн.   -   на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

(Протокол про підсумки голосування7 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

 

З  ВОСЬМОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 8. 

Проект рішення:

8.1. Затвердити суму річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік, що підлягає виплаті, у розмірі 63 433 454,00  грн. (шістдесят три мільйони чотириста тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні 00 копійок).

8.2. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту акцію у розмірі – 202,00 грн.

8.3. Затвердити строк виплати дивідендів:   не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

8.4. Встановити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.  

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити суму річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік, що підлягає виплаті, у розмірі 63 433 454,00  грн. (шістдесят три мільйони чотириста тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні 00 копійок).

8.2. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту акцію у розмірі – 202,00 грн.

8.3. Затвердити строк виплати дивідендів:   не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

8.4. Встановити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.  

(Протокол про підсумки голосування № 8 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  ДЕВЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження Кошторису витрат на  Наглядову раду Товариства.  

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з девятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 9. 

Проект рішення 1:

9.1. Затвердити Кошторис витрат на  Наглядову раду Товариства на один рік з 17.04.2018 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства (додається).                                         

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

0

0,0000

Голосувало «Проти»

312 374

100,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

Рішення не прийняте.

 

Проект рішення 2 :

9.1. Затвердити Кошторис витрат на  Наглядову раду Товариства на один рік з 17.04.2018 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.                                         

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з Головою Наглядової ради  з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Наглядової ради Товариства.

 

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити Кошторис витрат на  Наглядову раду Товариства на один рік з 17.04.2018 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.                                         

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з Головою Наглядової ради  з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Наглядової ради Товариства.

(Протокол про підсумки голосування № 9 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

 

З  ДЕСЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з десятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 10. 

Проект рішення:

10. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр).

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

10. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр).

(Протокол про підсумки голосування № 10 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  ОДИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Обрання Ревізора Товариства.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 11. 

Проект рішення  1:

11.1. Обрати Ревізором Товариства Попова Дмитра Анатолійовича строком на 1 (один) рік.

11.2. Затвердити кошторис витрат на Ревізора Товариства (додається).

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

0

0,0000

Голосувало «Проти»

312 374

100,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

Рішення не прийняте.

 

Проект рішення  2:

11.1. Обрати Ревізором Товариства Попову Ларису Дмитрівну на строк 3 (три) роки.

11.2. Затвердити кошторис витрат Ревізора Товариства.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з Ревізором з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

11.1. Обрати Ревізором Товариства Попову Ларису Дмитрівну на строк 3 (три) роки.

11.2. Затвердити кошторис витрат Ревізора Товариства.

11.3. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудові відносини з Ревізором з оплатою згідно штатного розкладу Товариства на підставі Кошторису витрат Ревізора Товариства.

(Протокол про підсумки голосування11 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  ДВАНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 12. 

Проект рішення 1:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

0

0,0000

Голосувало «Проти»

312 374

100,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

Рішення не прийняте.

 

Проект рішення 2:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку  державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку  державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування № 12 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

З  ТРИНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Про приведення  Положень про Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства  у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Положень в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Положень.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування з тринадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 13. 

Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Положень ПрАТ «КЕРАМПРОМ» про Наглядову раду та Ревізора Товариства шляхом викладення  їх у новій редакції.

13.2. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Положення про Ревізора ПрАТ ««КЕРАМПРОМ».

13.3. Уповноважити  Голову Загальних зборів підписати зазначені нові редакції Положень.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт.

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

312 374

100,0000

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

13.1. Внести зміни до Положень ПрАТ «КЕРАМПРОМ» про Наглядову раду та Ревізора Товариства шляхом викладення  їх у новій редакції.

13.2. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Положення про Ревізора ПрАТ ««КЕРАМПРОМ».

13.3. Уповноважити  Голову Загальних зборів підписати зазначені нові редакції Положень.

(Протокол про підсумки голосування13 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

 

З  ЧОТИРНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається більш 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 14. 

Проект рішення:

14.1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NGILLP-01/18 от 10.01.2018 на постачання глини  у сумі 225 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NGILLP-02/18 від 01.03.2018 р., на постачання глини у сумі 98 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 17-459 від 26.12.2017 р.,  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумі 68 860 000 грн.

4) Договір з ТОВ ТД «ЛогистикТранс» договор № 21/02-18 від 21.02.2018 р. на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 34 000 000 грн.

14.2. У разі припинення роботи з ТОВ ТД «ЛогистикТранс», тобто зміни підприємства, яке надає послуги з перевезення залізничним транспортом глини, надати повноваження Генеральному директору підписати новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами Товариства в п.14.1, погодивши з Наглядовою радою вибір нового підприємства.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт..

Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %

Голосувало «За»

312 374

99,47361

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

 

Прийняте рішення:

14.1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NGILLP-01/18 от 10.01.2018 на постачання глини  у сумі 225 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NGILLP-02/18 від 01.03.2018 р., на постачання глини у сумі 98 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 17-459 від 26.12.2017 р.,  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумі 68 860 000 грн.

4) Договір з ТОВ ТД «ЛогистикТранс» договор № 21/02-18 від 21.02.2018 р. на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 34 000 000 грн.

14.2. У разі припинення роботи з ТОВ ТД «ЛогистикТранс», тобто зміни підприємства, яке надає послуги з перевезення залізничним транспортом глини, надати повноваження Генеральному директору підписати новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами Товариства в п.14.1, погодивши з Наглядовою радою вибір нового підприємства.

(Протокол про підсумки голосування № 14 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

 

З  ПЯТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

Рішення з питання, що голосується, приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Голосування з п’ятнадцятого питання порядку денного проводилося з використанням бюлетеня № 15. 

Проект рішення:

15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість,  з ТОВ «Інтерсервіс» № 01/2018 от 01.02.2018  на отримання послуг з транспортного експедирування у сумі 31 000 000  грн.

Підсумки голосування:

 

Кількість голосів, шт..

Відсоткове відношення до кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у  Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, %

Голосувало «За»

284 112

90,9525

Голосувало «Проти»

0

0,0000

Утримались

0

0,0000

Кількість голосів акціонерів, які  не брали участі у голосуванні

28 262

9,0475

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

0,0000

Прийняте рішення:

15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість,  з ТОВ «Інтерсервіс» № 01/2018 от 01.02.2018  на отримання послуг з транспортного експедирування у сумі 31 000 000  грн.

(Протокол про підсумки голосування15 від 17.04.2018 року засідання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ»).

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                                    Б.Ф.Бевзенко[1] далі – чергові Загальні збори, Загальні збори Товариства, Загальні збори акціонерів, Загальні збори

2 далі – ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Товариство.