ПРОПОЗИЦІЯ

 

            Пропоную включити до одинадцятого питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» порядку денного річних Загальних зборів Товариства,  які відбудуться 29.03.2019 р., проект рішення № 2:

 

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення 2:

11.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, зокрема:

11.1.1. укладання Товариством значних правочинів (договорів, контрактів, додаткових угод) на поставку продукції (вогнетривкої глини). Гранична сукупна вартість правочинів до 350 000 000,00 гривень (триста п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

11.1.2. укладання Товариством значних правочинів (договорів, додаткових угод) на придбання товарiв, робiт та послуг, у тому числі отримання транспортно-експедиційних послуг, отримання послуг з організації міжнародного перевезення вогнетривкої глини,  договорів комісії, кредитів, позик, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поруки (гарантії), зберігання, застави, оренди та інших господарських правочинів, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість усіх правочинів до 190 000 000,00 гривень (сто дев’яносто мільйонів гривень 00 копійок).

11.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства (або іншій особі за довіреністю), протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п.п. 11.1.1, 11.1.2. цього рішення.