Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

21.03.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "КЕРАМПРОМ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24655289

4. Місцезнаходження емітента

85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

050-426-68-76

6. Електронна поштова адреса емітента

office.ceramprom@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

keramprom.at.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiдни цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiннiх паперiв емiтентом не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу або продажу ранiше викуплених товариством власних акцiй не вiдбувалося.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"iнформацiя про прийняття рiшення про  попередне надання згоди на вчинення правочинiв"-за звiтний перiод вiдсутня , в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало таких правочинiв.

"Iнформацiя про забеспечення випуску боргових цiнних паперiв" -  для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй " вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"  вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

" Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття"  вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.

" Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"  вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"  вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.

" Основнi вiдомостi про ФОН"  вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"  вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"  вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Текст аудиторского висновку -для приватних акцiонерних аудиторський висновок не надається.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) -  для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

 

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Приватне акціонерне товариство "КЕРАМПРОМ"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А00 № 545692

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 17.02.1997

 

4. Територія (область)

 Донецька область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 25750214.00

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

102

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

08.12

 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

 

 46.90

 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

 

 01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 

10. Органи управління підприємства

емітент є акціонерним товариством

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

 334851

3) Поточний рахунок

 26001962483662

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

 334851

6) Поточний рахунок

 26001962483662

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

08.12 -Добування піску,гравію, глин та                                                                                                                                                                                                                        

4041               

04.10.2006

Державна служба геології                                                                                                                                                                                                                                      

04.10.2026                                                                                          

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробів. Ліцензія № 4041 від 04.10.2006 видана Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України строком на 20 (двадцять) років. У зв'язку з перейменуванням ПрАТ "Керампром" переоформлена ліцензія Державною службою геології та надр України (наказ від 08.09.2011 р. № 66), угода № 4041 від 16.11.2011 р.

 

 


14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

( для акціонерних товариств )

 

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: міжміський код, телефон та електронна поштова адреса

1

2

3

4

01.02.2012

02.03.2015

Шеставiна Алла Анатолiївна                                                                         

0504266876

shestavinaalla@gmail.com

Опис

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/1 вiд 27.02.2015) Шеставiна Алла Анатолiївна обрана на посаду корпоративного секретаря Товариства з 02.03.2015 р. з оплатою згiдно штатного разкладу. Призначена на посаду корпоративного секретаря 02.03.2015 року на пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (№ 21-к/1 наказ вiд 27.02.2015) (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Попереднє мiсце роботи - ПрАТ "Керампром" на посадi помiчника Голови Наглядової ради з 18.09.2007. Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiй корпоративний секретар Евсютiна Наталя Василiївна. Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/1 вiд 27.02.2015) припиненi повноваження корпоративного секретаря Товариства Евсютiної Наталi Василiївни з 01.03.2015р. у зв'язку з переведенням її на iншу посаду згiдно поданої заяви (наказ Генерального директора № 12к/2 вiд 01.03.2015). Строк, протягом якого перебувала на посадi три роки: з 01.02.2012 р. по 01.03.2015 р.

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Борис Федорович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1950

5. Освіта**

Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979; Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009

6. Стаж роботи (років)**

52

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

11.06.2015 5 років

9. Опис    Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 р.) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 28.05.2015 р.) прийнято рішення продовжити строк повноважень Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича на строк 5 років з 11.06.2015 р. по 10.06.2020 р. (включно) з окладом згідно штатного розкладу. Надати Бевзенко Б.Ф. повноваження прийняття адміністративних, оперативно-розпорядчих рішень, право підпису всіх документів з управління Товариством та інших згідно Статуту Товариства з 11 червня 2015 року. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 8,99986%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства. Змін протягом року не було. Обов'язки Генерального директора: 1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. 2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор призначається та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України. 3. Генеральний директор одноосібно діє від імені Товариства в межах своїх повноважень. 4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. 5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 7. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Строк повноважень Генерального директора визначається рішенням Наглядової ради та починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. 8. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснюватиме повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 9. Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються законом, та цим Статутом. 10. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі: 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи з посади Генерального директора Товариства; 2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 3) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я; 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, 6) інших випадках, передбачених чинним законодавством. 11. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 12. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства: 12.1. Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує діяльність Товариства та здійснює оперативне керівництво роботою Товариства. 12.2. Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків. 12.3. Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства. 12.4. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства. 12.5. Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 12.6. Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді бюджет (плани) Товариства та зміни до бюджету. 12.7. Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів. 12.8. Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді, організує виплату дивідендів Товариства. 12.9. Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання. Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради. 12.10. Виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного Законодавства України та цього Статуту. 12.11. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства, та доповнення до проекту порядку денного Загальних зборів, готує проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного. 12.12. Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 12.13. З дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень. 12.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства. 12.15. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами. 12.16. Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх питань діяльності Товариства. 12.17. Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства. 12.18. Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства. Затверджує штатний розклад Товариства в межах фонду оплати праці, затвердженого бюджетом Товариства, узгоджує з Наглядовою радою Товариства умови оплати праці генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 12.19. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення. 12.20. Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці згідно штатного розкладу Товариства. 12.21. Приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівників Товариства у розмірі їх середньомісячної зарплати згідно штатного розкладу Товариства. 12.22. Приймає рішення про надання працівникам Товариства поворотної фінансової допомоги в розмірі до 15000 гривень. 12.23. Приймає рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму до 50 000 гривень. 12.24. Підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства. 12.25. З узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. 12.26. Видає довіреності. 12.27. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві. 12.28. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві. 12.29. Організовує підготовку і навчання кадрів. 12.30. Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні. 12.31. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами. 12.32. Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. 12.33. Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 12.34. Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 13. Генеральний директор може отримувати оперативне погодження Голови Наглядової ради за письмовим зверненням на адресу його персональної електронної пошти та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань: - відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора для виконання функціональних обов'язків; - надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше; - надання безповоротної фінансової допомоги; - надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України; - інші оперативні погодження. 14. Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. 15. Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік. 16. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства. 17. Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме через відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж 35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає) особу, яка тимчасово виконує функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.

 

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рітсо Олена Анатоліївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1974

5. Освіта**

Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік.

6. Стаж роботи (років)**

25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів".

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.06.2012 безстроково

9. Опис    Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Генерального директора Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо Генеральному директору Товариства. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє.

 

1. Посада

Член Наглядової ради Товариства - Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Валерій Федорович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1946

5. Освіта**

Львівський політехнічний інститут інженер-технолог, "Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив", 1969 р.; Донецький політехнічний інститут, Економіка і управління в металургії, інженер-економіст, 1992 р.; к.е.н. 2001 р.

6. Стаж роботи (років)**

52

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Народний депутат України 5-го і 6-го скликання з листопада 2007 до 31 грудня 2012. З 2013 року пенсіонер

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9. Опис    Бевзенко Валерiй Федорович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. 29.04.2016 р. обран Головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 49,851127%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi не здiйснюється. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелiк iнших посад, якi обіймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Народний депутат України 5-го i 6-го скликань, з 2013 року пенсiонер. Голова Наглядової ради Товариства: 1) керує роботою Наглядової ради та погоджує функції членів Наглядової ради, надає їм відповідні доручення та повноваження; 2) скликає засідання Наглядової ради, головує на них, організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради та затверджує порядок денний засідань; 3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом надсилання повідомлень про дату, час і місце проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів для членів Наглядової ради, на персональну адресу електронної пошти, згідно Положення про Наглядову раду Товариства; 4) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; 5) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; 6) відкриває Загальні збори Товариства та головує на них, якщо Наглядовою радою не обрано іншого головуючого; 7) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Товариства; 8) організовує обрання секретаря Загальних зборів; 9) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 10) ініціює призначення (обрання) корпоративного секретаря Товариства; 11) у разі прийняття відповідних рішень Загальними зборами, підписує і розриває договір між Товариством і Ревізором Товариства; 12) у разі прийняття відповідних рішень Наглядовою радою, підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт). 13) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, їх посадовими особами, з органами державної влади й управління та з третіми особами; 14) здійснює оперативні повноваження, у т.ч. оперативне погодження за письмовим зверненням Генерального директора на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань: - відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора Товариства для виконання функціональних обов'язків; - надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше; - надання безповоротної фінансової допомоги; - надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України; - інші оперативні погодження за письмовим зверненням згідно Положення про Наглядову раду Товариства; 15) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Олена Сергіївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1987

5. Освіта**

Донецький національний університет, Юридичний факультет, спеціальність Правознавство, Кваліфікація магістр правознавства, 2013 р.

6. Стаж роботи (років)**

10

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрист-консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв "Астор".

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9. Опис    Марченко Олена Сергiївна обрана 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрист-консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв "Астор". До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

1. Посада

Член наглядової раді

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Ігор Валерійович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1968

5. Освіта**

Донецький політехнічний інститут, Економіка і управління в металургії, інженер-економіст, 1992 р.

6. Стаж роботи (років)**

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради ВАТ "Дружківське рудоуправління"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9. Опис    Бевзенко Iгор Валерiйович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 30,251538%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козлов Олександр Миколайович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1969

5. Освіта**

Донецький політехнічний інститут, спеціальність Машини та апарати хімічних виробництв, кваліфікація інженер-механік, 1992 р.

6. Стаж роботи (років)**

31

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Iнтерсервiс"

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9. Опис    Козлов Олександр Миколайович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Iнтерсервiс". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України

 

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Павло Борисович

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4. Рік народження

1983

5. Освіта**

Донецький національний технічний університет, спеціальність "Електронні системи", кваліфікація спеціаліст електронних систем, 2005 р.

6. Стаж роботи (років)**

11

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ІНВЕНТ ГРУП", начальник відділу по роботі з клієнтами

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9. Опис    Бевзенко Павло Борисович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: аналiтик комп'ютерних систем, начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами СУКП "Донбас Ойл", начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ "Донбас Пром Ойл", начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ "IНВЕНТ ГРУП". До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

1. Посада

Ревізор

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

73342

4. Рік народження

д/н

5. Освіта**

д/н

6. Стаж роботи (років)**

д/

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9. Опис    Рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство) від 29.04.2016 р. (Протокол №34 від 29.04.2016 р.) з 29.04.2016 р. достроково припинені повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,019743% (62 штук акцій). На посаді юридична особа перебувала 2 роки. OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр) обрано 29.04.2016 р. Ревізором Товариства за рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол № 34 від 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,019743%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi не здiйснюється. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: одноособовий член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ". Змін протягом року не було. Юридична адреса: Кіпр 6023, м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201 РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право: 1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор Товариства діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. 2. Ревізор обирається Загальними зборами Товариства, в установленому чинним законодавством України порядку, строком на 3 (три) роки. Порядок обрання Ревізора, а також вимоги до кандидатів, які висуваються для обрання Ревізором, встановлюються в Положенні про Ревізора Товариства. 3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Ревізор, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, повноваження Ревізора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізора. 4. Ревізор обирається Загальними зборами Товариства шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. 5. Особа, обрана Ревізором, може переобиратися необмежену кількість разів. 6. Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. 7. Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші посадові особи Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії. 8. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту обрання його рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів Товариства. 9. З Ревізором Товариства може укладатися цивільно-правовий договір, який може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства. 10. За результатами фінансового року Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. 11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор складає висновок, який містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 12. Ревізор представляє на річних Загальних зборах звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за підсумками фінансового року. Річні Загальні збори затверджують звіт та висновки за підсумками фінансового року. 13. Ревізор зобов'язаний подати Наглядовій раді Товариства звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства. 14. Ревізор проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства. 15. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. 16. Висновки Ревізора за результатами спеціальної перевірки мають бути передані Наглядовій раді, або Генеральному директору, або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. 18. Ревізор може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства самостійно або з залученням інших фахівців. 19. Ревізор для виконання своїх обов'язків має право отримувати доступ до інформації в межах, необхідних для належного проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, отримувати особисті пояснення від посадових осіб та інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора. 20. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 21. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 22. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. 23. Зміни компетенції Ревізора Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства. 24. Інші питання діяльності Ревізора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізора Товариства та законодавством України. Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Бевзенко Борис Федорович

 

28262

8.9998630691

28262

0

0

0

Головний бухгалтер

Рітсо Олена Анатоліївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради Товариства - Голова Наглядової ради

Бевзенко Валерій Федорович

 

156546

49.85112745082

156546

0

0

0

Член Наглядової ради

Марченко Олена Сергіївна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової раді

Бевзенко Ігор Валерійович

 

94998

30.25153888042

94998

0

0

0

Член Наглядової ради

Козлов Олександр Миколайович

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бевзенко Павло Борисович

 

0

0

0

0

0

0

Ревізор

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

73342

62

0.01974352524

62

0

0

0

Усього

279868

89.12227292558

279868

0

0

0

 


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Бевзенко Валерiй Федорович

156546

49.85112745082

156546

0

Бевзенко Iгор Валерiйович

94998

30.25153888042

94998

0

Попов Дмитро Анатолiїович

32506

10.35133921606

32506

0

Усього

284050

90.454005547294

284050

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

07.04.2017

 

Кворум зборів

89.12

 

Опис

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах Товариства, складено ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 03.04.2017 року. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 7 (сiм) осiб, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах Товариства для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного. Голова загальних зборiв довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю: Рiчнi Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, за рiшенням Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом № 4 вiд 21.02  2017 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 44 вiд 06.03.2017 р.), персонально письмовими повiдомленнями засобами поштового зв'язку згiдно Перелiку акцiонерiв Товариства, складеному ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 28.02.2017 року, та розмiщенi у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власному веб-сайтi Товариства. Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним рiчних Загальних зборiв. Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 4 вiд 21.02.2017 р.) у складi двох осiб: Радченко Валентин Вiкторович та Шеставiна  Алла Анатолiївна. Головою  Реєстрацiйної комiсiї обрано Радченко Валентина Вiкторовича (Протокол № 1 вiд 07.04.2017 року). Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi. Письмовi скарги i заяви по процедурi реєстрацiї не надходили. На момент проведення рiчних Загальних зборiв Статутний капiтал Товариства складає 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять) гривень, подiлений на 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 82,00 (вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу. Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у рiчних Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи (акцiонери та представник акцiонера), що володiють у сукупностi 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 89,12% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" наявнiсть кворуму Реєстрацiйною комiсiєю Товариства визначена i рiчнi Загальнi збори ПрАТ "КЕРАМПРОМ" визнаються правомочними.. Голова Загальних Зборiв БевзенкоБ.Ф. повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 4 вiд 21.02.2017 р.) для виконання функцiй, покладених законодавством та Статутом Товариства на лiчильну комiсiю, до моменту прийняття рiчними Загальними зборами рiшення про обрання Лiчильної комiсiї, було обрано Тимчасову лiчильну комiсiю у складi:Радченко Валентина Вiкторовича - голова Тимчасової лiчильної комiсiї, Ходушiна Ангелiна Олександрiвна - член Тимчасової лiчильної комiсiї . ПРИСУТНI: - Голова Наглядової Ради Бевзенко В.Факцiонери та представник акцiонера (Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ"). Пропозицiй вiд акцiонерiв до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.

2. Обрання Секретаря Загальних зборiв Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних Загальних зборiв Товариства.

4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Генерального директора.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Наглядової ради.

6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.

7. Затвердження рiчного звiту  ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк.

8. Про розподiл прибутку ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк.

9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2016 роцi, визначення способу виплати дивiдендiв.

10. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства ПрАТ "КЕРАМПРОМ" на один рiк з дати прийняття рiшення Загальними зборами Товариства.                                  

11. Про змiну мiсцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням назви населеного пункту.

12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ", надання повноважень на його пiдписання та проведення державної реєстрацiї.

13. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.

14. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.          .

З проектом рiшень щодо кожного з питань порядку денного акцiонери (iх представники) мали змогу ознайомитись до дати проведення рiчних Загальних зборiв Товариства та пiд час реєстрацiї для участi у Загальних зборах. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА: З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 1. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Запропонував обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв з числа працiвникiв Товариства та проголосувати за наступний проект рiшення: Проект рiшення:

1.1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв з числа працiвникiв Товариства у наступному складi:  Голова Лiчильної комiсiї    -   Радченко Валентин Вiкторович,Член Лiчильної комiсiї       -   Ходушина Ангелiна Олександрiвна.

1.2. Припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Прийняте рiшення:

1.1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв з числа працiвникiв Товариства у наступному складi:  Голова Лiчильної комiсiї    -   Радченко Валентин Вiкторович, Член Лiчильної комiсiї       -   Ходушина Ангелiна Олександрiвна.

1.2. Припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2. Обрання Секретаря Загальних зборiв Товариства. Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який  поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 2.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення: 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Шеставiну Аллу Анатолiївну. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Шеставiну Аллу Анатолiївну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних Загальних зборiв Товариства. Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який  поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 3. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМПРОМ" та проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення: 3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення рiчних Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМПРОМ". 3.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь             -   до 10 хвилин, вiдповiдi на запитання    -   до  5 хвилин. 3.2. Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 1) Голосування з усiх питань порядку денного проводиться бюлетенями, якi акцiонери та їх представники отримують при реєстрацiї. 2) Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.3) Приймати рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування, в т.ч. з процедурних питань, крiм питань 12-14 - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструватись для участi у рiчних Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 4) Рiшення з  питання 12 порядку денного рiчних Загальних зборiв приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструватись для участi у рiчних Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.

5) Рiшення з питання 13 порядку денного рiчних Загальних зборiв приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 6) Рiшення з питання 14 порядку денного рiчних Загальних зборiв приймається бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в рiчних Загальних зборах  та яким належать голосуючi з цього питання акцiї. 7) Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера), а також вiдсутнi реквiзити акцiонера (представника акцiонера). 8) Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 9) Голова рiчних Загальних зборiв акцiонерiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на голосування. 10) Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 3.3. Щодо розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:  1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства продовжуються до завершення розгляду всiх питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування та прийняттi рiшення. 2) На рiчних Загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. 3) У разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектiв рiшень щодо цього питання порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рiшення щодо одного питання порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування  щодо попереднього проекту рiшення. 4) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку денного. 5) Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв.

Прийняте рiшення: 3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення рiчних Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМПРОМ". 3.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах: основна доповiдь             -   до 10 хвилин, вiдповiдi на запитання    -   до  5 хвилин. 3.2. Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: 1) Голосування з усiх питань порядку денного проводиться бюлетенями, якi акцiонери та їх представники отримують при реєстрацiї. 2) Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.  3) Приймати рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування, в т.ч. з процедурних питань, крiм питань 12-14 - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструватись для участi у рiчних Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 4) Рiшення з питання 12 порядку денного рiчних Загальних зборiв приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструватись для участi у рiчних Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.

5) Рiшення з питання 13 порядку денного рiчних Загальних зборiв приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 6) Рiшення з питання 14 порядку денного рiчних Загальних зборiв приймається бiльшiстю голосiв незаiнтересованих акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в рiчних Загальних зборах  та яким належать голосуючi з цього питання акцiї. 7) Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера), а також вiдсутнi реквiзити акцiонера (представника акцiонера). 8) Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. 9) Голова рiчних Загальних зборiв акцiонерiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на голосування. 10) Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного. 3.3. Щодо розгляду питань порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв:  1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства продовжуються до завершення розгляду всiх питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування та прийняттi рiшення. 2) На рiчних Загальних зборах акцiонерiв голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. 3) У разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектiв рiшень щодо цього питання порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рiшення щодо одного питання порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. 4) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку денного.

5) Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Генерального директора.  Слухали: Звiт Генерального директора Товариства Бевзенко Б.Ф. про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк (Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк додається). Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що вiдповiднi проекти рiшень з цього питання мiстяться в бюлетенi № 4. Запропонував затвердити звiт Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та проголосувати за наступнi проекти рiшень: Проект рiшення 1. 4. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та затвердити напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2017 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Проект рiшення 2: 4. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.   Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 4. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Наглядової ради. Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Бевзенко В.Ф., який доповiв про проведену Наглядової радою роботу в 2016 роцi, розповiв про питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради в 2016 роцi. (Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк додається). Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 5.Запропонував затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та проголосувати за наступний проект рiшення: Проект рiшення:5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.             Слухали: Заступника генерального директора з комерцiйно-фiнансових питань Радченко В.В., який за дорученням Ревiзора Товариства ознайомив присутнiх зi звiтом Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновками Ревiзора  стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк (додаються).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 6. Запропонував затвердити звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк та проголосувати за наступний проект рiшення: Проект рiшення: 6. Затвердити Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 6. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.

 З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 7. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк. Слухали: заступника Генерального директора з комерцiйно-фiнансових питань Радченко В.В., який повiдомив, що в Товариствi була проведена аудиторська перевiрка за 2016 рiк, та згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2016 р. складена згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, достовiрно вiдображує фiнансове становище Товариства, та у зв'язку з цим запропонував затвердити рiчний звiт за 2016 рiк (додається).  Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 7. Запропонував затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк та проголосувати за наступний проект рiшення:  Проект рiшення: 7. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 7. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 8. Про розподiл прибутку ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2016 рiк. Слухали: Генерального директора Бевзенко Б.Ф., який зазначив, що за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi отримано прибуток у розмiрi 50 272 412,38 грн. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiстяться в бюлетенi № 8. Запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:  Проект рiшення: 8. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi в сумi 50 272 412,38 грн. (п'ятдесят мiльйонiв двiстi сiмдесят двi тисячi чотириста дванадцять гривень 38 копiйок), з урахуванням  рiшення Наглядової ради Товариства, яка затвердила програму розвитку Товариства на 2017 рiк в сумi 20 000 000,00 грн. (протокол НР № 5 вiд 03.03.2017р), наступним чином: 1 209 213,53 грн.   -   до резервного капiталу; 20 000 000,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства; 29 063 198,85  грн.   -   на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 8. Розподiлити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами дiяльностi у 2016 роцi в сумi 50 272 412,38 грн. (п'ятдесят мiльйонiв двiстi сiмдесят двi тисячi чотириста дванадцять гривень 38 копiйок), з урахуванням  рiшення Наглядової ради Товариства, яка затвердила програму розвитку Товариства на 2017 рiк в сумi 20 000 000,00 грн. (протокол НР  № 5 вiд 03.03.2017 р), наступним чином: 1 209 213,53 грн.   -   до резервного капiталу; 20 000 000,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства; 29 063 198,85  грн.   -   на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2016 роцi, визначення способу виплати дивiдендiв. Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який  поiнформував, що вiдповiднi проекти рiшень з цього питання мiстяться в бюлетенi № 9. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Запропонував затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2016 роцi, визначити спосiб виплати дивiдендiв та проголосувати за наступнi проекти рiшень: Проект рiшення 1: 9.1. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi 29 063 198,85 грн. (двадцять дев'ять мiльйонiв шiстдесят три тисячi сто дев'яносто вiсiм гривень 85 копiйок), що в розрахунку на одну акцiю складає 92,55 грн. (дев'яносто двi гривнi 55 копiйок). 9.2. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам   в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.  Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Проект рiшення 2: 9.1. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi 29 063 198,85 грн. (двадцять дев'ять мiльйонiв шiстдесят три тисячi сто дев'яносто вiсiм гривень 85 копiйок), що в розрахунку на одну акцiю складає 92,55 грн. (дев'яносто двi гривнi 55 копiйок). 9.2. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 279 868  голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення:

9.1. Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк у розмiрi 29 063 198,85 грн. (двадцять дев'ять мiльйонiв шiстдесят три тисячi сто дев'яносто вiсiм гривень 85 копiйок), що в розрахунку на одну акцiю складає 92,55 грн. (дев'яносто двi гривнi 55 копiйок). 9.2. Встановити, що виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством  безпосередньо акцiонерам   в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 10. Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства ПрАТ "КЕРАМПРОМ"  на один рiк з дати прийняття рiшення Загальними зборами Товариства.  Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який  поiнформував, що вiдповiднi проекти рiшень з цього питання мiстяться в бюлетенi № 10. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Запропонував затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" на один рiк з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства (додається) та проголосувати за наступнi проекти рiшень: Проект рiшення 1: 10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" на один рiк з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 279 868  голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Проект рiшення 2: 10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" на один рiк з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 10.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Кошторис витрат вiд iменi Загальних зборiв Товариства.

Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 10.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" на один рiк з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.10.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Кошторис витрат вiд iменi Загальних зборiв Товариства.

З ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 11. Про змiну мiсцезнаходження Товариства в зв'язку з перейменуванням назви населеного пункту. Слухали: Генерального директора Товариства Бевзенко Б.Ф., який доповiв, що на пiдставi Закону вiд 09.04.2015р. №317-VIII та вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України "Про перейменування окремих населених пунктiв та районiв" вiд 04.02.2016 № 984-VIII вiдбулася змiна назви села у мiсцезнаходженнi Товариства: з села Артемiвка на село Софiївка. Змiни найменування назви населеного пункту потребують внесення змiн до вiдомостей про мiсцезнаходження ПрАТ "КЕРАМПРОМ", якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, що потребуватиме також переоформлення всiх документiв, що стосуються дiяльностi пiдприємства, у тому числi i дозвiльних документiв на користування надрами. Разом з тим очiкується, що до кiнця поточного року можуть вiдбутися змiни у територiальному подiлу населених пунктiв, в яких розташоване та здiйснює свою дiяльнiсть Товариство, що потребуватиме вносити змiни до документiв Товариства. Разом з тим, на теперiшнiй час законодавством не встановлено строкiв внесення змiн до документiв Товариства внаслiдок перейменування населеного пункту. У зв'язку з чим є доцiльним внести змiни до Статуту Товариства в частинi мiсцезнаходження Товариства пiсля остаточного вирiшення питання щодо територiальної пiдпорядкованостi мiсця розташування Товариства. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 11. Запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:  Проект рiшення: 11. У зв'язку з перейменуванням села Артемiвка Костянтинiвського району Донецької областi на село Софiївка, на пiдставi Закону вiд 09.04.2015р. № 317-VIII та враховуючи Постанову Верховної Ради України  "Про перейменування окремих населених пунктiв та районiв" вiд 04.02.2016 № 984-VIII змiнити мiсцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ"  з адреси:  85171, Україна, Донецька область, Костянтинiвський район, село Артемiвка, вулиця  Дружби, будинок 2 на адресу: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинiвський район, село Софiївка, вулиця Дружби, будинок 2. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  "ПРОТИ" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Рiшення не прийняте.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ", надання повноважень на його пiдписання та проведення державної реєстрацiї. Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який доповiв про необхiднiсть внесення  змiн та доповнень до Статуту Товариства (додаються).  Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Голова Загальних зборiв Бевзенко В.Ф. поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 12.

Запропонував проголосувати за наступний проект рiшення: Проект рiшення: 12.1. Внести змiни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12.2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ". 12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" з обов'язковим нотарiальним посвiдченням пiдпису пiд Статутом. 12.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити здiйснення в установленому законодавством порядку державної реєстрацiї  нової редакцiї Статуту Товариства.  Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв Прийняте рiшення: 12.1. Внести змiни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12.2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".  12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" з обов'язковим нотарiальним посвiдченням пiдпису пiд Статутом. 12.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити здiйснення в установленому законодавством порядку державної реєстрацiї  нової редакцiї Статуту Товариства.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 13. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який  поiнформував, що вiдповiднi проекти рiшень з цього питання мiстяться в бюлетенi № 13. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Запропонував проголосувати за наступнi проекти рiшень:  Проект рiшення 1: 13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладенi значнi правочини: 1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 вiд 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумi 155 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.  2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 вiд 26.09.2016 р., змiна до контракту  № 1 вiд 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумi 140 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину. 3) Договiр з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 вiд 26.08.2014 р., додаток № 3 вiд 15.12.2016 р.  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумi 55 000 000 грн.  4) Договiр генерального пiдряду з ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" № 05/2017 вiд 12.01.2017 р. на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням 'рунтiв  у сумi  38 000 000 грн. 5) Договiр з ТОВ "МетРудТранс" на ТЕО № МПТ-125 вiд 15.03.2016 р. на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумi 37 000 000 грн.  13.2. У разi припинення роботи з ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ", тобто змiни пiдприємства, яке надає послуги на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням 'рунтiв, надати повноваження Генеральному директору пiдписати новий договiр у сумi, узгодженiй Загальними зборами Товариства (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибiр нового пiдприємства. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 279 868  голосiв, що становить 89,12%  вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв.

За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Проект рiшення 2: 13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладенi значнi правочини:  1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 вiд 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумi 155 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину. 2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 вiд 26.09.2016 р., змiна до контракту  № 1 вiд 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумi 140 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину. 3) Договiр з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 вiд 26.08.2014 р., додаток № 3 вiд 15.12.2016 р.  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумi 55 000 000 грн.  4) Договiр генерального пiдряду з ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" або з iншим пiдприємством на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням грунтiв  у сумi  38 000 000 грн. 5) Договiр з ТОВ "МетРудТранс" на ТЕО № МПТ-125 вiд 15.03.2016 р. на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумi 37 000 000 грн. 13.2. У разi припинення роботи з ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ", тобто змiни пiдприємства, яке надає послуги на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням 'рунтiв, надати повноваження Генеральному директору пiдписати новий договiр у сумi, узгодженiй Загальними зборами Товариства (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибiр нового пiдприємства. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 279 868 голосiв, що становить 89,12%  вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладенi значнi правочини:  1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 вiд 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумi 155 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину. 2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 вiд 26.09.2016 р., змiна до контракту  № 1 вiд 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумi 140 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину. 3) Договiр з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 вiд 26.08.2014 р., додаток № 3 вiд 15.12.2016 р.  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумi 55 000 000 грн.  4) Договiр генерального пiдряду з ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" або з iншим пiдприємством на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням грунтiв  у сумi  38 000 000 грн. 5) Договiр з ТОВ "МетРудТранс" на ТЕО № МПТ-125 вiд 15.03.2016 р. на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумi 37 000 000 грн. 13.2. У разi припинення роботи з ПрАТ "ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ", тобто змiни пiдприємства, яке надає послуги на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням 'рунтiв, надати повноваження Генеральному директору пiдписати новий договiр у сумi, узгодженiй Загальними зборами Товариства (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибiр нового пiдприємства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 14. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Слухали: Голову Загальних зборiв Бевзенко В.Ф., який  поiнформував, що проект рiшення з цього питання мiститься в бюлетенi № 14. Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло. Запропонував проголосувати за наступний проект рiшення: Проект рiшення: 14.1. Згiдно вимог статтi 72 Закону України "Про акцiонернi товариства"  схвалити укладений правочин, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договiр транспортного експедирування з ТОВ "Iнтерсервiс" № 02/03-2015 вiд 02.03.2015 р.  в сумi 50 000 000 грн. 14.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,  з ТОВ "Iнтерсервiс" на отримання послуг з транспортного експедирування протягом одного року з дати прийняття такого рiшення у сумi до 50 000 000  грн. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 251 606 голосiв, що становить 89,90% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв. За бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Прийняте рiшення: 14.1. Згiдно вимог статтi 72 Закону України "Про акцiонернi товариства"  схвалити укладений правочин, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договiр транспортного експедирування з ТОВ "Iнтерсервiс" № 02/03-2015 вiд 02.03.2015 р.  в сумi 50 000 000 грн. 14.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з ТОВ "Iнтерсервiс" на отримання послуг з транспортного експедирування протягом одного року з дати прийняття такого рiшення у сумi до 50 000 000  грн. Голова Загальних зборiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко В.Ф. оголосив, що всi питання порядку денного розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" вважаються закритими.

 

 

 

 


   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

 

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

 

1.Виробничого призначення

9207.000

18990.000

0.000

0.000

9207.000

18990.000

 

- будівлі та споруди

5026.000

5511.000

0.000

0.000

5026.000

5511.000

 

- машини та обладнання

3729.000

8435.000

0.000

0.000

3729.000

8435.000

 

- транспортні засоби

365.000

4843.000

0.000

0.000

365.000

4843.000

 

- земельні ділянки

0.000

36.000

0.000

0.000

0.000

36.000

 

- інші

87.000

165.000

0.000

0.000

87.000

165.000

 

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

Усього

9207.000

18990.000

0.000

0.000

9207.000

18990.000

 

 

Пояснення :  Станом на 01.01.2017 р. вартість основних засобів ПрАТ  "Керампром" складала:

-     Залишкова вартість - 9207тис. грн.;

-     Первісна вартість - 18026 тис. грн.;

-     Знос - 8819 тис. грн.

У звітному періоді підприємством введені в експлуатацію основні засоби на суму   14144 тис. грн.

Вибуло за рік  основних засобів за остаточною вартістю 10 тис. грн. (первісна вартість 96 тис. грн., знос-84 тис. грн.)

Первісна вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 32074 тис. грн., у тому числі:

-              земельні ділянки - 36 тис. грн.;

-     будинки, споруди та передавальні пристрої - 9404 тис. грн.;

-     машини та обладнання - 15858 тис. грн.;

-              транспортні засоби - 6009 тис. грн.;

-     інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 333тис. грн..;

-     малоцінні необоротні матеріальні активи - 434 тис. грн.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів, амортизація кар'єру нараховується виробничим методом, що відповідає П(С)БО № 7 та обраній обліковій політиці.

За звітний період нарахована амортизація основних засобів у сумі 4349 тис. грн.

Сума зносу на 31.12.2017 року складає - 13084 тис. грн., у тому числі:

-     амортизація будинків, споруд та передавальних пристроїв - 3893 тис. грн.;

-     амортизація машин та обладнання -  7423 тис. грн.;

-              амортизація транспортних засобів - 1166 тис. грн.;

-     амортизація інструментів, приладів, інвентарю - 168 тис. грн.;

-     амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів - 434 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів, що значаться на балансі Товариства станом на 31.12.2017 р складає 18990 тис. грн., у тому числі:

-              земельні ділянки - 36 тис. грн.;

-             будинки, споруди та передавальні пристрої - 5511 тис. грн.;

-     машини та обладнання - 8435 тис. грн.;

-              транспортні засоби - 4843 тис. грн.;

-     інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 165 тис. грн..;

Станом на 31.12.2017 р.:

Обмеження на використання майна немає.

Законсервованих основних засобів немає.

Знос основних засобів  становить - 40,8 %.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

123975

83813

Статутний капітал (тис.грн.)

25750

25750

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

25750

25750

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(123975.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(25750.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

4400.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

3646.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

8046.00

Х

Х

Опис

Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2017 р. складає 6879тис. грн., у тому числi:

-              кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  -  1445 тис. грн.

-              поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом  - 4400 тис. грн., а саме: податок на прибуток - 3773 тис. грн., платежi за оренду землi - 29 тис. грн., податок на надра -  598 тис. грн.;

-              поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi - 113 тис. грн.;

-              поточнi забезпечення - 921 тис. грн.

 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення за станом на 31.12.2017 р. складають 1167тис. грн. (довгостроковi забезпечення).

Заборгованостi iз минулим термiном позовної давностi не iснує.

 

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Добуток глини

230.843 тн

       197877.00

100

250.579тн

       214795.00

100

 


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

матеріальни затрати

  5.00

2

витрати на оплату праці

  7.50

3

відрахування на соціальні заходи

  1.50

4

амортизація

  3.00

5

інші витрати

 83.00

 


7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

21.03.2017

Наглядова рада

9200.000

88015.000

10.45276400000

Предметом правочину є договiр генерального пiдряду на виконання наступних робiт: гiрничо-розкривнi роботи, формування вiдвалiв, розробка зовнiшнiх вiдвалiв екскаватором з навантаженням в автосамоскиди з транспортуванням грунтiв у внутрiшнi вiдвали, роботи з видобутку вогнетривких i тугоплавких глин з транспортуванням на майданчики.

21.03.2017

keramprom.at.ua

Опис

21.03.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 7 вiд 21.03.2017 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (схвалення значного правочину згiдно вимог статтi 72 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Предметом правочину є договiр генерального пiдряду на виконання наступних робiт: гiрничо-розкривнi роботи, формування вiдвалiв, розробка зовнiшнiх вiдвалiв екскаватором з навантаженням в автосамоскиди з транспортуванням грунтiв у внутрiшнi вiдвали, роботи з видобутку вогнетривких i тугоплавких глин з транспортуванням на майданчики. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 9 200 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 10,4527%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

2

21.03.2017

Наглядова рада

22000.000

88015.000

24.99573936300

Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 22 000 000 грн.

21.03.2017

keramprom.at.ua

Опис

акцiонернi товариства"). Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 22 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 24,9957%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

3

21.03.2017

Наглядова рада

20000.000

88015.000

22.72339942100

Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини залiзничним транспортом. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 20 000 000 грн.

21.03.2017

keramprom.at.ua

Опис

21.03.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 7 вiд 21.03.2017 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (схвалення значного правочину згiдно вимог статтi 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв'язку зi збiльшення орiєнтовної суми договору). Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини залiзничним транспортом. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 20 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 22,7233%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

4

21.03.2017

Наглядова рада

14500.000

88015.000

16.47446458000

Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 14 500 000 грн.

21.03.2017

keramprom.at.ua

Опис

21.03.2017 р. Наглядовою радою ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 7 вiд 21.03.2017 р.) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (схвалення значного правочину згiдно вимог статтi 72 Закону України "Про акцiонернi товариства" у зв'язку зi збiльшення орiєнтовної суми договору). Предметом правочину є отримання послуг з перевезення глини. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: 14 500 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 16,4744%. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

5

07.04.2017

Річні Загальні збори

155000.000

88015.000

176.10634550900

Предметом правочину № NG-01/17 вiд 17.01.2017 р. є постачання глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 155 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далi - правочин). Предметом правочину № NG-01/17 вiд 17.01.2017 р. є постачання глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 155 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 176,11%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 279 868 штук, "проти" 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

6

07.04.2017

Річні Загальні збори

140000.000

88015.000

159.06379594400

Предметом правочину № NG-03/16 вiд 26.09.2016 р., змiни до правочину № 1 вiд 15.02.2017 р. є постачання глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 140 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далi - правочин). Предметом правочину № NG-03/16 вiд 26.09.2016 р., змiни до правочину № 1 вiд 15.02.2017 р. є постачання глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 140 000 000 грн. або її еквiвалент в iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 159,06%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 279 868 штук, "проти" 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

7

07.04.2017

Річні Загальні збори

55000.000

88015.000

62.48934800000

Предметом значного правочину № 14-421 вiд 26.08.2014 р., додатка № 3 вiд 15.12.2016 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 55 000 000 грн.

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далi - правочин). Предметом значного правочину № 14-421 вiд 26.08.2014 р., додатка № 3 вiд 15.12.2016 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 55 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 62,50%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 279 868 штук, "проти" 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

8

07.04.2017

Річні Загальні збори

37000.000

88015.000

42.03828892800

Предметом правочину № МПТ-125 вiд 15.03.2016 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 37 000 000 грн.

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далi - правочин). Предметом правочину № МПТ-125 вiд 15.03.2016 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 37 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 42,04%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 279 868 штук, "проти" 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

9

07.04.2017

Річні Загальні збори

38000.000

88015.000

43.17445889900

Предметом правочину є договiр генерального пiдряду на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, на розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням грунтiв. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 38 000 000 грн.

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, (далi - правочин). Предметом правочину є договiр генерального пiдряду на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, на розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням грунтiв. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 38 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 43,17%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 279 868 штук, "проти" 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

10

07.04.2017

Річні Загальні збори

38000.000

88015.000

43.17445889900

Предметом правочину є договiр генерального пiдряду на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, на розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням грунтiв. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 38 000 000 грн.

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, (далi - правочин). Предметом правочину є договiр генерального пiдряду на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв, видобутку глин, на розробку зовнiшнiх вiдвалiв з транспортуванням грунтiв. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 38 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 43,17%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 279 868 штук, "проти" 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

 


8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

07.04.2017

Річні Загальні збори

50000.000

88015.000

56.80849855100

Предметом правочину № 02/03-2015 вiд 02.03.2015 р. є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (про схвалення укладеного правочину згiдно вимог ст. 72 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Предметом правочину № 02/03-2015 вiд 02.03.2015 р. є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 56,81%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 251 606 штук, "проти" 0. Iнформацiя про укладання договору № 02/03-2015 вiд 02.03.2015 р. не розкривалася, оскiльки рiшення про надання згоди на його вчинення було прийнято до введення в дiю вимог щодо обов'язковостi розкриття iнформацiї про правочини iз заiнтересованiстю.

2

07.04.2017

Річні Загальні збори

50000.000

88015.000

56.80849855100

Предметом правочину є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн

07.04.2017

keramprom.at.ua

Опис

07.04.2017 р. рiчними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предметом правочину є отримання послуг з транспортного експедирування вогнетривкої глини. Сума коштiв, що є предметом правочину, складає 50 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 56,81%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 314 027 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 279 868 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 251 606 штук, "проти" 0.

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

21.03.2017

21.03.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                            

07.04.2017

10.04.2017

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів                                                                                                                                                                      

07.04.2017

10.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                            

07.04.2017

10.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)                                                                    

 


            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2016

1

0

3

2017

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

ні

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : -

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

-

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

кількість членів наглядової ради - акціонерів

2

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

3

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

2

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

ні

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                        

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

ні ні

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Так

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

 

X

Інше                                    

згідно штатного розкладу

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту