Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, вул. Дружби, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс

(050) 426-68-76 -

5. Електронна поштова адреса

office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення

30.11.2016 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМПРОМ" прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. (Протокол засiдання Наглядової ради № 14 вiд 30.11.2016 р.). Сума коштiв, що є предметом правочину становить не бiльше нiж 798 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 82205 тис.грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ «КЕРАМПРОМ» становить 0,9707%. Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються та iнше Статутом Товариства не встановлено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади       Генеральний директор

 

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

06.12.2016

(дата)

 

 

 

Повідомлення розміщено в загальнодоступній базі Комісії – 01.12.2016 р.

Повідомлення опубліковане в № 229 «Бюлетень. Цінні папери України.» - 06.12.2016 р.