Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I.Загальні відомості.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ:  24655289; 3. Місцезнаходження: 85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, сртемiвка, вул. Дружби, буд.2;  4. Міжміський код, телефон та факс: (050) 426-68-76;

5. Електронна поштова адреса: office.ceramprom@ukr.net; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: keramprom.at.ua;

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (далi-Товариство) вiд 29.04.2016 р. (Протокол №34 вiд 29.04.2016 р.) з 29.04.2016 р. достроково припиненi повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,019743% (62 штук акцiй). На посадi юридична особа перебувала 2 роки. Одночасно припиненi повноваження представникiв юридичної особи. Представники не мали непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (далi-Товариство) вiд 29.04.2016 р. (Протокол №34 вiд 29.04.2016 р.) з 29.04.2016 р. припиненi повноваження Ревiзора Товариства Назарова Олексiя Вiкторовича. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. На посадi посадова особа перебувала один рiк. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа немає.

Бевзенко Валерiй Федорович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Бевзенко Валерiй Федорович обран 29.04.2016 р. Головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 49,851127% (156546 шт. акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Народний депутат України 5-го i 6-го скликань, з 2013 року пенсiонер.

Бевзенко Iгор Валерiйович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 30,251538% (94998 шт. акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «Керампром».

 Козлов Олександр Миколайович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор ТОВ «Iнтерсервiс».

Марченко Олена Сергiївна обрана 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: юрист- консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв «Астор», член Наглядової ради ПрАТ «Керампром».

Бевзенко Павло Борисович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: аналiтик комп’ютерних систем, начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами СУКП «Донбас Ойл», начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ «Донбас Пром Ойл» , начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ «IНВЕНТ ГРУП».

 OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр) обрано 29.04.2016 р. Ревiзором Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента у розмiрi 0,019743% (62 штук акцiй). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ».

 III. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович (підпис) М.П 29.04.2016

 

.