Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:           ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КЕРАМПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ:                                   24655289

3. Місцезнаходження:                               85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка,

                                                                     вул. Дружби, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс:      (050) 426-68-76

5. Електронна поштова адреса:               office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:                                                 keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації:                   Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення  значних правочинів

II. Текст повідомлення

  07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - правочин). Предметом правочину № NG-01/17 від 17.01.2017 р. є постачання глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 155 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 176,11%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

  07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - правочин). Предметом правочину №  NG-03/16 від 26.09.2016 р., зміни до правочину № 1 від 15.02.2017 р. є постачання глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 140 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 159,06%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

  07.04.2017 р. річними Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - правочин). Предметом значного правочину № 14-421 від 26.08.2014 р., додатка № 3 від 15.12.2016 р. є отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 55 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 62,50%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

  07.04.2017 р. річними  Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину (про схвалення укладеного значного правочину), (далі - правочин). Предметом правочину № МПТ-125 від 15.03.2016 р. є отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 37 000 000 грн.  Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 42,04%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

  07.04.2017 р. річними  Загальними зборами ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (протокол № 35 вiд 07.04.2017) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, (далі - правочин). Предметом правочину є договір генерального підряду на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів, видобутку глин, на розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням грунтів. Сума коштів, що є предметом правочину, складає 38 000 000 грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 88 015 219 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi правочину до вартостi активiв: 43,17%. Загальна кількість голосуючих акцій 314 027 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 279 868 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 279 868 штук, «проти» 0. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.

III. Підпис

1.      Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.      Генеральний директор                               (підпис)                           Бевзенко Борис  Федорович

                                                                       М.                                 10.04.2017  

Повідомлення буде опубліковане в Відомостях НКЦПФР №70 від 12.04.2017 р.