Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

(код за ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с.Артемівка (с.Софіївка), вул. Дружби, буд.2)

(надалі ПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство)

повідомляє, що  07 квітня 2017 року о 14:00 годині за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Софіївка (попередня назва - с. Артемівка), вул. Дружби, буд. 2, кімната №1 відбудуться  річні Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у річних Загальних зборах, буде здійснюватись 07 квітня 2017 року з 13:15 до 13:50 годин за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Софіївка (с. Артемівка), вул. Дружби, буд. 2, кімната №1, відповідно до переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24:00 годину 03 квітня 2017 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства України надає право представляти акціонера на Загальних зборах Товариства.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

1. Обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень.

2. Обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Генерального директора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

7. Затвердження річного звіту  ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2016 році, визначення способу виплати дивідендів.

10Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на один рік з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства.                                   

11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням назви населеного пункту.

12Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії та припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів з числа працівників Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії    -   Радченко Валентин Вікторович;

         Член Лічильної комісії       -   Ходушина Ангеліна Олександрівна

1.2. Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Секретарем Загальних зборів Шеставіну Аллу Анатоліївну.

 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КЕРАМПРОМ»:

3.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:

основна доповідь             -   до 10 хвилин;

відповіді на запитання     -   до  5 хвилин.

3.2. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1) Голосування з усіх питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.

2) Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.   

3) Приймати рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування,  в т.ч. з процедурних питань, крім питань 12-14 - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструватись для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4) Рішення з  питання 12  порядку денного річних Загальних зборів  приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструватись для участі у  річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5) Рішення з питання 13  порядку денного річних Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6) Рішення з  питання 14 порядку денного річних Загальних зборів приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів,  які зареєструвалися для участі в річних Загальних зборах  та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера).

8) Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9) Голова річних Загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.

10) Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

3.3. Щодо розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів:

1) Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2) На річних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3) У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо конкретного питання порядку денного, голосування щодо прийняття кожного з проектів рішень щодо цього питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування  щодо попереднього проекту рішення.

4) Річні Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

5) Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердити напрямки діяльності та плани Товариства на 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.                

6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.         

 

Проект рішення:

6. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізора Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту  ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

Проект рішення:

7. Затвердити річний звіт ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2016 рік.

Проект рішення:

8. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством  за результатами діяльності у 2016 році в сумі 50 272 412,38 грн. (п’ятдесят мільйонів двісті сімдесят дві тисячі чотириста дванадцять гривень 38 копійок), з урахуванням  рішення Наглядової ради Товариства, яка затвердила програму розвитку Товариства на 2017 рік в сумі 20 000 000,00 грн. (протокол № 5 від 03.03.2017 р.), наступним чином:

  1 209 213,53 грн.   -   до резервного капіталу;

20 000 000,00  грн.   -   до фонду розвитку Товариства;

29 063 198,85  грн.   -   на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2016 році, визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення 1:

9.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 29 063 198,85 грн. (двадцять девять мільйонів шістдесят три тисячі сто дев’яносто вісім гривень 85 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 92,55 грн. (дев’яносто дві гривні 85 копійок).

9.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством  безпосередньо акціонерам   в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення 2:

9.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 29 063 198,85 грн. (двадцять девять мільйонів шістдесят три тисячі сто дев’яносто вісім гривень 85 копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 92,55 грн. (дев’яносто дві гривні 85 копійок).

9.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10Затвердження Кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства ПрАТ «КЕРАМПРОМ»  на один рік з дати прийняття рішення Загальними зборами Товариства.                                  

Проект рішення:

10. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» на один рік з 07.04.2017 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства.                                         

11. Про зміну місцезнаходження Товариства в зв’язку з перейменуванням назви населеного пункту.

Проект рішення:

11. У зв’язку з перейменуванням села Артемівка Костянтинівського району Донецької області на село Софіївка, на підставі Закону від 09.04.2015р. №317-VIII та враховуючи Постанову Верховної Ради України  «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 04.02.2016 № 984-VIII змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з адреси:  85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, село Артемівка, вулиця Дружби, будинок 2 на адресу: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, село Софіївка, вулиця Дружби, будинок 2.

12Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ», надання повноважень на його підписання та проведення державної реєстрації.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

13.1.  Згiдно вимог ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити укладені значні правочини:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP № NG-01/17 від 17.01.2017 р. на постачання глини  у сумі 155 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NG-03/16 від 26.09.2016 р., зміна до контракту  № 1 від 15.02.2017 р.  на постачання глини  у сумі 140 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 14-421 від 26.08.2014 р., додаток № 3 від 15.12.2016 р.  за отримання послуг з вiдправки залiзничним транспортом глини у сумі 55 000 000 грн.

4) Договір генерального подряду з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ»  № 05/2017 від 12.01.2017 р. за виконання гірничо-розкривних робіт, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням грунтів  у сумі  38 000 000 тис.грн.

5) Договір з ТОВ «МетРудТранс» на ТЕО № МПТ-125 від 15.03.2016 р. за отримання послуг з вiдправки залiзничним транспортом глини у сумі 37 000 000 грн.

13.2. У разі припинення роботи з ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ», тобто зміни підприємства, яке надає послуги за виконання гірничо-розкривних робіт, видобутку глин, розробку зовнішніх відвалів з транспортуванням грунтів,  надати повноваження Генеральному директору підписати  новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами акціонерів (п.13.1), погодивши з Наглядовою радою вибір нової організації.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.          

Проект рішення:

14.1. Згідно вимог статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства»  схвалити укладений правочин із заінтересованістю, а саме договір транспортного експедирування з ТОВ «Інтерсервіс» № 02/03-2015 від 02.03.2015 р.  в сумі 50 000 000 грн.

14.2. Надати згоду на вчинення правочину з заінтересованістю з ТОВ «Інтерсервіс» за отримання послуг з транспортного експедируванням протягом одного року з дати прийняття такого рішення у сумі до 50 000 000  грн.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: keramprom.at.ua.

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонери Товариства та їх повноважні представники мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів, за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля,  вул. Торецька, 34, 2-й поверх (кабінет бухгалтерії Товариства), у робочі дні (понеділок – п’ятниця)  з 10:00 до 16:00 годин  (обідня перерва з 12:00  до 12:30 годин). У день проведення  річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з матеріалами можна у місці проведення Загальних зборів з 13:15 до 14:00 годин. Посадова особа ПрАТ «КЕРАМПРОМ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

Телефон для довідок:  (050) 423-39-61, (050) 426-68-76.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «Керампром» за 2016 рік (тис. грн)

Найменування показника

Період

            2016 р.

             2015 р.

Усього активів

88015

82205

Основні засоби

9207

8163

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

22087

14053

Сумарна дебіторська заборгованість

44833

52919

Грошові кошти та їх еквіваленти

11069

4873

Нерозподілений прибуток

55412

46305

Власний капітал

83816

72517

Статутний капітал

25750

25750

Довгострокові зобов'язання

-

206

Поточні зобов'язання                                          

4199

9482

Чистий прибуток (збиток)

50273

43829

Середньорічна кількість акцій (шт.)

314027

314027

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

54

51

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 06.03.2017 року.

                                                                                                                     

                                                                                                                         Наглядова рада Товариства