Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

           (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, буд.2)   повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться  29 квітня 2016 року о 14:00 годині за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната №1.

              Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 29 квітня 2016 року з 13:30 до 13:50 за місцем проведення Загальних зборів..            

            Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

           Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2016 року.

                      Перелік  питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.  Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

2.  Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

3.  Затвердження порядку (регламенту)  проведення Загальних зборів Товариства.

4.  Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Генерального директора.

5.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Наглядової ради.

6.  Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

7.  Затвердження річного звіту  ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2015 рік.

8.  Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.

9.  Про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

10.  Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства, у т.ч. розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства.

14. Уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових відносин з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

16. Обрання Ревізора Товариства.

17. Затвердження кошторису витрат Ревізора Товариства, у т.ч. розміру винагороди Ревізора Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових відносин з Ревізором Товариства.

18. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції  у зв’язку із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

19. Затвердження положень про Наглядову раду Товариства та Ревізора Товариства.

20. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.

21. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, надання повноважень на вчинення значних правочинів.

            Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються у письмовій формі відповідно до вимог чинного законодавства України, за адресою для листування: Україна,  Донецька область, 85103, м. Костянтинівка, а/с 373.

            Під час підготовки до Загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: Україна, 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля,  вул. Дзержинського, 34, 2-й поверх, кабінет бухгалтерії Товариства щоденно у робочі дні з 10:00 до 15:00, а в день проведення Загальних зборів -  також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний  бухгалтер ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Рітсо Олена Анатоліівна. Телефон для довідок:  (050) 423-39-61.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КЕРАМПРОМ» за 2015 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

       2015 р.

2014 р.

Усього активів

82205,1

32992,7

Основні засоби

8162,4

8673,2

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

14052,6

9225,5

Сумарна дебіторська заборгованість

52919,8

12173,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

4872,9

1946,7

Нерозподілений прибуток

46304,6

3550,1

Власний капітал

72516,8

29762,3

Статутний капітал

25750,2

25750,2

Довгострокові зобов'язання

645,2

710,9

Поточні зобов'язання                                          

9043,1

2519,5

Чистий прибуток (збиток)

43829,3

6386,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

314027

314027

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

51

42

Основні показники за 2014 рік наведені з урахуванням  коригувань при виправлені помилок.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 29.03.2016р. № 60 в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор                                                                                                 Б.Ф.Бевзенко

                                                                                                                                      29.03.2016р.