Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

         од ЄДРПОУ 24655289, місцезнаходження Товариства: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район,  с. Артемівка, вулДружби, буд.2)  повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  24 квітня 2014 року за адресою: Україна, 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, кімната  №1.   

         Початок зборів: о 10 год. 30 хв.        

         Час початку і закінчення реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: 24.04.2014 року з 10.00  до 10.20  за місцем проведення річних Загальних зборів.

         Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує  повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений згідно чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера – юридичної особи  надає також документи,  що підтверджують її повноваження.

         Перелік осіб, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Керампром», що відбудуться 24.04.2014 р., складається станом на 24:00 год. 17.04.2014 року.

                      Перелік  питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком  денним:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 201рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду Звіту Генерального директора Товариства. 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду Звіту Наглядової ради Товариства. 

4Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновків Ревізора Товариства.

5Затвердження річного звіту  Товариства  за 2013 рік.

6Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи  в 2013 році.

7Про внесення змін до Статуту Товариства.

8. Про зміни у складі  органів Товариства (Наглядова рада, Ревізор).

9Прийняття рішення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення,  надання повноважень на вчинення значних правочинів.

         Пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів надсилаються на поштову адресу: Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, буд. 34, ПрАТ  «Керампром» в порядку, визначеному законодавством України.

         Акціонери  (іх представники за відповідною довіреністю) мають можливість ознайомиться з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів кожної середи з 19 березня до 23 квітня 2014 року з 10.00 до 12.00 в приміщенні бухгалтерії за  адресою: Донецька область, 85160, Костянтинівський район, с.Іванопол’є, вул. Дзержинського, 34;  в день проведення Загальних зборів -  також у місці їх проведення  з 10-ої години.

         Для ознайомлення з документами акціонер (або його представник за відповідною довіреністю) має звернутися із письмовою заявою до Генерального директора Товариства.  Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

         Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний  бухгалтер ПрАТ «Керампром» Рітсо Олена Анатоліівна.

 

       Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

 

 

Найменування показника

Період

звітний

2013 р.

попередній

2012 р.

Усього активів

25005

28837

Основні засоби

8895

9868

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

10666

10525

Сумарна дебіторська заборгованість

2216

6654

Грошові кошти та їх еквіваленти

380

893

Нерозподілений прибуток

(2836)

(2487)

Власний капітал

23376

13885

Статутний капітал

25750

15910

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

715

14498

Чистий прибуток (збиток)

(349)

 

(3317)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

314027

194027

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

43

47

 

     Довідки за  телефонами: (062) 334-12-01, (062) 340-20-81.

     

 

 

     Генеральний директор                                                                                                  Б.Ф.Бевзенко

 

     Головний бухгалтер                                                                                                         О.А. Рітсо