Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

10.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24655289

4. Місцезнаходження емітента

85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(050)4266876 д/н

6. Електронна поштова адреса емітента

office.ceramprom@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

70 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

12.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена насторінці

http://keramprom.at.ua

в мережі Інтернет

10.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. ПриміткиДо складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А00 № 545692

3. Дата проведення державної реєстрації

 17.02.1997

4.Територія (область)

 Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

 25750214.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

55

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.12

 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

 46.90

 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

 01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР,БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

 334851

3) Поточний рахунок

 26001962483662

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

 334851

6) Поточний рахунок

 26001962483662

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

08.12 -Добування піску,гравію, глин та каолiну                                                                                                                                                                                                               

4041               

04.10.2006

Державна служба геології  та надр України                                                                                                                                                                                                                     

04.10.2026                                                                                         

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробів. Ліцензія  № 4041 від 04.10.2006 видана Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України строком на 20 (двадцять) років. У зв'язку з перейменуванням  ПрАТ "Керампром" переоформлена ліцензія Державною службою геології  та надр України (наказ від 08.09.2011 р. № 66), угода № 4041 від 16.11.2011 р.

 

 


14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

( для акціонерних товариств )

 

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: міжміський код, телефон та електронна поштова адреса

1

2

3

4

01.02.2012

02.03.2015

Шеставiна Алла Анатолiївна                                                                         

(050)4266876

keramprom@mail.ru

Опис

Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/1 вiд 27.02.2015)  Шеставiна Алла Анатолiївна обрана на посаду корпоративного секретаря Товариства з 02.03.2015 р. з оплатою згiдно штатного разкладу.

Призначена на посаду корпоративного секретаря  02.03.2015 року на пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (№ 21-к/1 наказ вiд 27.02.2015)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  Попереднє мiсце роботи -   ПрАТ "Керампром" на посадi помiчника Голови Наглядової ради з 18.09.2007. Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Попереднiй корпоративний секретар Евсютiна Наталя Василiївна.  Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/1 вiд 27.02.2015) припиненi повноваження корпоративного секретаря Товариства Евсютiної Наталi Василiївни з 01.03.2015р. у зв'язку з переведенням її на iншу посаду згiдно поданої заяви (наказ  Генерального директора № 12к/2 вiд 01.03.2015). Строк, протягом якого  перебувала на посадi три роки: з 01.02.2012 р. по 01.03.2015 р.

 

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Борис Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979;

Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин,  к.т.н., 2009 р.

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

11.06.2015 5 років

9) опис    Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 р.) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 28.05.2015 р.) прийнято рішення  продовжити строк повноважень Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича на строк 5 років з 11.06.2015 р. по 10.06.2020 р. (включно) з окладом згідно штатного розкладу.

Надати Бевзенко Б.Ф. повноваження прийняття адміністративних, оперативно-розпорядчих рішень, право підпису всіх документів з управління Товариством та інших згідно Статуту Товариства з 11 червня 2015 року.

Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 8,99986%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства. Змін протягом року не було.

 Обов'язки Генерального директора:

1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.

2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор призначається та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених  Статутом Товариства  та чинним законодавством України.

3. Генеральний директор одноосібно діє від імені Товариства в межах своїх повноважень.

4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 

6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Строк повноважень Генерального директора визначається рішенням Наглядової ради та починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради.

8. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснюватиме повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9. Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються законом, та цим Статутом.

10. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи з посади Генерального директора Товариства;

2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим,

6) інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства,  представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства:

12.1. Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує діяльність Товариства та здійснює оперативне керівництво роботою Товариства.

12.2. Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків.

12.3. Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства.

12.4. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства.

12.5. Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

12.6. Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді бюджет (плани) Товариства та зміни до бюджету.

12.7. Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів.

12.8. Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді, організує виплату дивідендів Товариства.

12.9. Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання.  Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

12.10. Виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного Законодавства України та цього Статуту.

12.11. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства, та доповнення до проекту порядку денного Загальних зборів, готує проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного.

12.12. Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.13. З дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10  до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 1 000 000,00  (один мільйон) гривень.

12.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.

12.15. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами.

12.16. Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх питань діяльності Товариства.

12.17. Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства.

12.18. Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства. Затверджує штатний розклад Товариства в межах фонду оплати праці, затвердженого бюджетом Товариства, узгоджує з Наглядовою радою Товариства умови оплати праці генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

12.19. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення.

12.20. Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці згідно штатного розкладу Товариства.

12.21. Приймає рішення  про надання матеріальної допомоги працівників Товариства у розмірі їх середньомісячної зарплати згідно штатного розкладу Товариства.

12.22. Приймає рішення  про надання працівникам Товариства поворотної фінансової допомоги в розмірі до 15000 гривень.

12.23. Приймає рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо,  на суму до 50 000 гривень.

12.24. Підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

12.25. З узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах поточні та  інші  рахунки Товариства.

12.26. Видає довіреності.

12.27. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

12.28. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.

12.29. Організовує підготовку і навчання кадрів.

12.30. Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні.

12.31. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами.

12.32. Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

12.33. Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

12.34. Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

13. Генеральний директор може отримувати оперативне погодження Голови Наглядової ради за письмовим зверненням на адресу його персональної електронної пошти та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань:

-  відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора для виконання функціональних обов'язків;

-  надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше;

-  надання безповоротної фінансової допомоги;

-  надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України;

- інші оперативні погодження.

14. Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

15. Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

16. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства.

17. Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме  через  відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж 35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає) особу, яка тимчасово виконує функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, та внутрішніми документами Товариства.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рітсо Олена Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік.

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.06.2012 безстроково

9) опис    Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було.

Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Генерального директора Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо Генеральному директору Товариства. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє.

 

 

1) посада

Член наглядової раді

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Ігор Валерійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1968

5) освіта**

Донецький політехнічний інститут,  Економіка

і управління в металургії, інженер-економіст,

1992 р.

 

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради ВАТ «Дружківське рудоуправління»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9) опис    Бевзенко Iгор Валерiйович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки.  Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 30,251538%.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів.

15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах  відповідно до Статуту та законодавства України.

16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,  затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,  встановлення розміру оплати її послуг.

22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 

24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.

25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних  зборів.

27. Затвердження  бюджету (планів)  Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.

28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах  Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо,  на суму більше  50 000 гривень.

30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше  15 000 гривень.

31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

 

1) посада

Член Наглядової ради Товариства -  Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Валерій Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Львівський політехнічний інститут  інженер-технолог, "Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив", 1969 р.;

Донецький політехнічний інститут,  Економіка

і управління в металургії, інженер-економіст,

1992 р.; к.е.н. 2001 р.

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Народний депутат України 5-го і 6-го скликання з листопада 2007 до 31 грудня 2012. З 2013 рору пенсіонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9) опис    Бевзенко Валерiй Федорович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. 29.04.2016 р. обран Головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 49,851127%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi не здiйснюється. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Перелiк iнших посад, якi обіймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Народний депутат України 5-го i 6-го скликань, з 2013 року пенсiонер.

Голова Наглядової ради Товариства:

1) керує роботою Наглядової ради та погоджує функції членів Наглядової ради, надає їм відповідні доручення та повноваження;

2) скликає засідання Наглядової ради, головує на них, організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради та затверджує порядок денний засідань;

3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом надсилання повідомлень про дату, час і місце проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів для членів Наглядової ради, на персональну адресу електронної пошти, згідно Положення про Наглядову раду Товариства;

4) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

5) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

6) відкриває Загальні збори Товариства та головує на них, якщо Наглядовою радою не обрано іншого головуючого;

7)  готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Товариства;

8) організовує обрання секретаря Загальних зборів;

9) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

10) ініціює призначення (обрання) корпоративного секретаря Товариства;

11) у разі прийняття відповідних рішень Загальними зборами, підписує і розриває договір між Товариством і Ревізором Товариства;

12) у разі прийняття відповідних рішень Наглядовою радою, підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).

13) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, їх посадовими особами, з органами державної влади й управління та з третіми особами; 

14) здійснює оперативні повноваження, у т.ч. оперативне погодження за письмовим зверненням  Генерального директора на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань:

-  відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора Товариства для виконання функціональних обов'язків;

-  надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше;

-  надання безповоротної фінансової допомоги;

-  надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України;

- інші оперативні погодження за письмовим зверненням згідно Положення про Наглядову раду Товариства;

15) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козлов Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Донецький політехнічний інститут,  спеціальність Машини та апарати хімічних виробництв, кваліфікація інженер-механік,

1992 р.

 

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Iнтерсервiс"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9) опис    Козлов Олександр Миколайович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.)  на строк 3 (три) роки, представник акціонера.  Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Перелiк  iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Iнтерсервiс".

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів.

15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах  відповідно до Статуту та законодавства України.

16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,  затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,  встановлення розміру оплати її послуг.

22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 

24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.

25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних  зборів.

27. Затвердження  бюджету (планів)  Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.

28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах  Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо,  на суму більше  50 000 гривень.

30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше  15 000 гривень.

31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Павло Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Донецький національний технічний університет, спеціальність "Електронні системи", кваліфікація спеціаліст  електронних систем, 2005 р.

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ІНВЕНТ ГРУП", начальник відділу по роботі з клієнтами

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9) опис    Бевзенко Павло Борисович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.)  на строк 3 (три) роки, представник акціонера.  Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

 Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: аналiтик комп'ютерних систем, начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами СУКП "Донбас Ойл", начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ "Донбас Пром Ойл", начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ "IНВЕНТ ГРУП".

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів.

15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах  відповідно до Статуту та законодавства України.

16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,  затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,  встановлення розміру оплати її послуг.

22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 

24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.

25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних  зборів.

27. Затвердження  бюджету (планів)  Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.

28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах  Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо,  на суму більше  50 000 гривень.

30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше  15 000 гривень.

31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Марченко Олена Сергіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Донецький національний університет, 

Юридичний факультет, спеціальність Правознавство,

Кваліфікація магістр правознавства, 2013 р.

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрист-консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв "Астор".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9) опис    Марченко Олена Сергiївна обрана 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера.  Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:

юрист-консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв "Астор".

До виключної компетенції  Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України.

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря).

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 

13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів.

15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах  відповідно до Статуту та законодавства України.

16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,  затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,  встановлення розміру оплати її послуг.

22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 

24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.

25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних  зборів.

27. Затвердження  бюджету (планів)  Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання.

28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах  Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо,  на суму більше  50 000 гривень.

30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше  15 000 гривень.

31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

 

 

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

73342

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

29.04.2016 3 роки

9) опис    Рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство) від  29.04.2016 р. (Протокол №34 від 29.04.2016 р.) з 29.04.2016 р. достроково припинені повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства  - юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,019743% (62 штук акцій). На посаді юридична особа перебувала 2 роки.

 

 OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр) обрано 29.04.2016 р. Ревізором Товариства за рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол № 34 від 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,019743%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  немає. Оплата посадовiй особi не здiйснюється. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: одноособовий член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Змін протягом року не було.

Юридична адреса: Кіпр  6023,  м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201

 

РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право:

1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор Товариства діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізора Товариства.

2. Ревізор обирається Загальними зборами Товариства, в установленому чинним законодавством України порядку, строком на 3 (три) роки. Порядок обрання Ревізора, а також вимоги до кандидатів, які висуваються для обрання Ревізором, встановлюються в Положенні про Ревізора Товариства.

3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Ревізор, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, повноваження Ревізора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізора.

4. Ревізор обирається Загальними зборами Товариства шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,  або з числа  юридичних осіб - акціонерів.

5. Особа, обрана Ревізором, може переобиратися необмежену кількість разів.

6. Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

7. Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші посадові особи Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

8. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту обрання його рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів Товариства.

9. З Ревізором Товариства може укладатися цивільно-правовий договір, який може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства.

10. За результатами фінансового року Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор складає висновок, який містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12. Ревізор представляє на річних Загальних зборах звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за підсумками фінансового року. Річні Загальні збори затверджують звіт та висновки за підсумками фінансового року.

13. Ревізор зобов'язаний подати Наглядовій раді Товариства звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

14. Ревізор проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства.

15. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.

16. Висновки Ревізора за результатами спеціальної перевірки мають бути передані Наглядовій раді, або Генеральному директору, або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

18. Ревізор може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства самостійно або з залученням інших фахівців.

19. Ревізор для виконання своїх обов'язків має право отримувати доступ до інформації в межах, необхідних для належного проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, отримувати особисті пояснення від посадових осіб та інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора.

20. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

21. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

22. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

23. Зміни компетенції Ревізора Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства.

24. Інші питання діяльності Ревізора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізора Товариства та законодавством України.

Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі.

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Бевзенко Борис Федорович

д/н д/н  д/н

28262

8.9998630691

28262

0

0

0

Головний бухгалтер

Рітсо Олена Анатоліївна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової раді

Бевзенко Ігор Валерійович

д/н д/н  д/н

94998

30.25153888042

94998

0

0

0

Член Наглядової ради Товариства -  Голова Наглядової ради

Бевзенко Валерій Федорович

д/н д/н  д/н

156546

49.85112745082

156546

0

0

0

Член Наглядової ради

Козлов Олександр Миколайович

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бевзенко Павло Борисович

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Марченко Олена Сергіївна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Ревізор

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

д/н 73342  д/н

62

0.01974352524

62

0

0

0

Усього

279868

89.12227292558

279868

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

привілейо-вані

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

привілейо-вані

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

Бевзенко Валерiй Федорович

н/д н/д  н/д

156546

49.85112745082

0

156546

0

0

0

Бевзенко Iгор Валерiйович

д/н д/н  д/н

94998

30.25153888042

0

94998

0

0

0

Попов Дмитро Анатолiїович

д/н д/н  д/н

32506

10.35133921606

0

32506

0

0

0

Усього

284050

90.454005547294

0

284050

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2016

Кворум зборів

89.12227

Опис

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах Товариства, складено ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 25.04.2016 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 7 (сiм) осiб, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах Товариства для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.

             Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Козлов Олександр Миколайович довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:

Рiчнi Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, за рiшенням Наглядової ради Товариства, оформленим протоколом  № 2 вiд 10 березня 2016 року.

Вiдповiдно до Статуту Товариства про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi 29 березня 2016 року через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 60 вiд 29.03.2016 р.), персонально письмовими повiдомленнями засобами поштового зв'язку згiдно Перелiку акцiонерiв Товариства, складеному ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 25.03.2016 року, та розмiщенi у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власному веб-сайтi Товариства.

Вiдповiдно до отриманої 18 квiтня 2016 року з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" iнформацiї (вих. № 113269зв вiд 14.04.2016 р.) ПрАТ "КЕРАМПРОМ" стало вiдомо про змiни у складi власникiв акцiй Товариства, у зв'язку з чим, новим акцiонерам 18.04.2016 року було надiслано засобами поштового зв'язку персональне письмове повiдомлення  про проведення рiчних Загальних зборiв Товариства.

Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним  рiчних Загальних зборiв.

Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена  на  засiданнi  Наглядової  ради  ПрАТ  "КЕРАМПРОМ"  (Протокол № 2  вiд 10.03.2016 р.) у складi однiєї особи Радченко Валентина Вiкторовича - Голови Реєстрацiйної комiсiї.

Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi.  Письмовi скарги i заяви по процедурi реєстрацiї не надходили.  

На момент проведення рiчних Загальних зборiв Статутний капiтал Товариства складає 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять) гривень, подiлений на 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 82,00  (вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу.

Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у рiчних Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи (акцiонери та представник акцiонера), що володiють у сукупностi 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 89,12227 %  вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" наявнiсть кворуму Реєстрацiйною комiсiєю Товариства визначена i рiчнi Загальнi збори ПрАТ "КЕРАМПРОМ" визнаються правомочними (протокол Реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 29.04.2016 р. та Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах Товариства додаються).

Козлов О.М. повiдомив, що рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 10.03.2016 р.) для виконання функцiй, покладених законодавством та Статутом Товариства на лiчильну комiсiю, до моменту прийняття рiчними Загальними зборами рiшення про обрання Лiчильної комiсiї, було обрано Тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Радченко Валентина Вiкторовича.

ПРИСУТНI:

- особа, яка вiдкриває рiчнi Загальнi збори Товариства - Козлов Олександр Миколайович;

- акцiонери та представник акцiонера (Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ");

- представники одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED;

- Генеральний директор Товариства - Бевзенко Борис Федорович;

- окремi спiвробiтники ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Козлов О.М. оголосив питання, внесенi до порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства, який був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 10.03.2016 р.) та доведений до кожного акцiонера в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом ПрАТ "КЕРАМПРОМ". Пропозицiй вiд акцiонерiв до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.                            

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА

1.  Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.

2.  Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства.

3.  Затвердження порядку (регламенту)  проведення Загальних зборiв Товариства.

4.  Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Генерального директора.

5.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Наглядової ради.

6.  Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.

7.  Затвердження рiчного звiту  ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2015 рiк.

8.  Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк.

9.  Про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.

10.  Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства, у т.ч. розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства.

14. Уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових вiдносин з членами Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.

16. Обрання Ревiзора Товариства.

17. Затвердження кошторису витрат Ревiзора Товариства, у т.ч. розмiру винагороди Ревiзора Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових вiдносин з Ревiзором Товариства.

18. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї  у зв'язку iз приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення її державної реєстрацiї.

19. Затвердження положень про Наглядову раду Товариства та Ревiзора Товариства.

20. Про затвердження значних правочинiв, укладених Товариством.

21. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв, надання повноважень на вчинення значних правочинiв.

З проектом рiшень щодо кожного з питань порядку денного акцiонери (iх представники) мали змогу ознайомитись до дати проведення рiчних Загальних зборiв Товариства та пiд час реєстрацiї для участi у Загальних зборах.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА:

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення повноважень Лiчильної комiсiї.

 

Виступив: Козлов О.М., який запропонував обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Радченко Валентина Вiкторовича. Зазначив, що повноваження Лiчильної комiсiї припиняються з моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколiв про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства. Пiдсумки голосування та складання протоколу за пiдсумками голосування з першого питання порядку денного доручити Тимчасовiй лiчильнiй комiсiї.

Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з першого питання порядку денного запропонований для голосування:

1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Радченко Валентина Вiкторовича.

1.2. Встановити, що повноваження Лiчильної комiсiї припиняються з моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколiв про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства.

1.3. Пiдсумки голосування та складання протоколу за пiдсумками голосування з першого питання порядку денного доручити Тимчасовiй лiчильнiй комiсiї.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

ВИРIШИЛИ:

1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Радченко Валентина Вiкторовича.

1.2. Встановити, що повноваження Лiчильної комiсiї припиняються з моменту пiдписання Лiчильною комiсiєю протоколiв про пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства.

1.3. Пiдсумки голосування та складання протоколу за пiдсумками голосування з першого питання порядку денного доручити Тимчасовiй лiчильнiй комiсiї.

 

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Товариства.

 

Виступив: Козлов О.М., який запропонував для проведення рiчних Загальних зборiв Товариства та оформлення протоколу обрати Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства.

Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з другого питання порядку денного запропонований для голосування:

2.1. Обрати Головою Загальних зборiв Козлова Олександра Миколайовича.

2.2. Обрати Cекретарем Загальних зборiв Шеставiну Аллу Анатолiївну. 

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

.

ВИРIШИЛИ:

2.1. Обрати Головою Загальних зборiв Козлова Олександра Миколайовича.

2.2. Обрати Cекретарем Загальних зборiв Шеставiну Аллу Анатолiївну.  

 

 

З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження порядку (регламенту)  проведення Загальних зборiв Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Товариства Козлов О.М., який  запропонував затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства.

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з третього питання порядку денного запропонований для голосування:

3.1. Затвердити  регламент Загальних зборiв:

- час для виступiв з питань Порядку денного Загальних зборiв    -   до 15 хвилин;

- час для вiдповiдi на запитання  до доповiдача                      -   до 5 хвилин.

3.2. Затвердити порядок проведення Загальних зборiв Товариства:

По всiм питанням порядку денного провести вiдкрите голосування, шляхом пiдняття рук, за принципом одна проста акцiя - один голос.

Приймати рiшення по питанням порядку денного, крiм питань 18, 20, 21, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанню 18 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв,  якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанням 20, 21 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол Загальних зборiв Товариства пiдписують Голова та Cекретар Загальних зборiв  ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Загальнi збори Товариства не мають права приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного.

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

3.1. Затвердити  регламент Загальних зборiв:

           - час для виступiв з питань Порядку денного Загальних зборiв   -   до 15 хвилин;

           - час для вiдповiдi на запитання  до доповiдача       -   до   5 хвилин.

3.2. Затвердити порядок проведення Загальних зборiв Товариства:

По всiм питанням порядку денного провести вiдкрите голосування, шляхом пiдняття рук, за принципом одна проста акцiя - один голос.

Приймати рiшення по питанням порядку денного, крiм питань 18, 20, 21, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанню 18 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв,  якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй; по питанням 20, 21 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол Загальних зборiв Товариства пiдписують Голова та Cекретар Загальних зборiв  ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Загальнi збори Товариства не мають права приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного.

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

 

 

З  ЧЕТВЕРТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Генерального директора.

 

Виступив: Генеральний директор ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борис Федорович, який доповiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк (Звiт Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк додається). 

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з четвертого питання порядку денного запропонований для голосування:

4. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк (додається).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

4. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк (додається).

 

 

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Наглядової ради.

 

Виступив: Козлов О.М., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED, який доповiв про проведену Наглядової радою роботу, розповiв про тi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради в 2015 роцi. (Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк додається).

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк (додається).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк (додається).

 

 

З  ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.

 

Виступив: Заступник генерального директора з комерцiйно-фiнансових питань Радченко В.В., який за дорученням Ревiзора Товариства ознайомив присутнiх зi звiтом Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та висновками Ревiзора  стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк (додаються).

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк (додаються).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

6. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та висновки Ревiзора Товариства стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк (додаються).

 

 

З  СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2015 рiк.

 

Виступив: заступник генерального директора з комерцiйно-фiнансових питань Радченко В.В., який повiдомив, що в Товариствi була проведена аудиторська перевiрка за 2015 рiк, та згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2015 р. складена згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, достовiрно вiдображує фiнансове становище Товариства, та у зв'язку з цим запропонував затвердити рiчний звiт за 2015 рiк (додається).

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2015 рiк (додається).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

7. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2015 рiк  (додається).

 

 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.  Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк.

 

Виступив: Заступник генерального директора з комерцiйно-фiнансових питань Радченко В.В., який зазначив, що за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi отримано прибуток у розмiрi 43 829 315,74 грн.

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8. Затвердити розподiл чистого прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий за результатами дiяльностi ПрАТ "КЕРАМПРОМ" у 2015 роцi в сумi 43 829 315,74 грн. (сорок три мiльйона вiсiмсот двадцять дев'ять тисяч триста п'ятнадцять гривень 74 копiйки) спрямувати до:  

-   Фонду виплати дивiдендiв                                                          - 38 777 850,00 грн. (88,48%);

-   Резервного капiталу                                                                      -   2 191 465,74 грн. (5%);

-   Фонду розвитку Товариства                                                        -   2 360 000,00 грн. (5,38%);

-   Фонду соцiального розвитку та матерiального заохочення     -      500 000,00 грн. (1,14%).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

8. Затвердити розподiл чистого прибутку, отриманого за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi наступним чином:

Чистий прибуток, отриманий за результатами дiяльностi ПрАТ "КЕРАМПРОМ" у 2015 роцi в сумi 43 829 315,74 грн. (сорок три мiльйона вiсiмсот двадцять дев'ять тисяч триста п'ятнадцять гривень 74 копiйки) спрямувати до:  

-   Фонду виплати дивiдендiв                                                           - 38 777 850,00 грн. (88,48%);

-   Резервного капiталу                                                                      -   2 191 465,74 грн. (5%);

-   Фонду розвитку Товариства                                                       -   2 360 000,00 грн. (5,38%);

-   Фонду соцiального розвитку та матерiального заохочення  -     500 000,00 грн. (1,14%).

 

 

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9.  Про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства.

 

Виступив: Заступник генерального директора з комерцiйно-фiнансових питань Радченко В.В., який запропонував затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi у 2015 роцi у сумi 38 777 850,00 гривень,  що в розрахунку на одну просту iменну акцiю складає 123,4857194 гривень.

Голова Загальних зборiв Козлов О.М., запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з дев'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi у 2015 роцi -  38 777 850,00 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв сiмсот сiмдесят сiм тисяч вiсiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок), що в розрахунку на одну просту iменну акцiю складає 123,4857194  грн. (сто двадцять три гривнi  4857194 копiйок).

9.2. Нарахування та виплату дивiдендiв у розмiрi 88,48% вiд чистого прибутку здiйснити в порядку, визначеному чинним законодавством України  та Статутом Товариства.

9.3. Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам Товариства в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

9.4. Виплату дивiдендiв за простими акцiями здiйснити частками в два етапи, кожна виплата здiйснюється одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно,  у строк:

1) 30 777 850 грн.  -  до 01 червня 2016 року;

2)  8 000 000 грн. -  до 01 жовтня 2016 року, за умови вiдшкодування Товариству експортного ПДВ.

9.5. По кожнiй частинi виплати дивiдендiв надсилати повiдомлення про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену рiшенням Наглядової ради Товариства.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

9.1. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi у 2015 роцi -  38 777 850,00 грн. (тридцять вiсiм мiльйонiв сiмсот сiмдесят сiм тисяч вiсiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок), що в розрахунку на одну просту iменну акцiю складає 123,4857194  грн. (сто двадцять три гривнi  4857194 копiйок).

9.2. Нарахування та виплату дивiдендiв у розмiрi 88,48% вiд чистого прибутку здiйснити в порядку, визначеному чинним законодавством України  та Статутом Товариства.

9.3. Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам Товариства в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

9.4. Виплату дивiдендiв за простими акцiями здiйснити частками в два етапи, кожна виплата здiйснюється одночасно всiм особам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно,  у строк:

1) 30 777 850 грн.  -  до 01 червня 2016 року;

2) 8 000 000 грн. - до 01 жовтня 2016 року, за умови вiдшкодування Товариству експортного ПДВ.

9.5. По кожнiй частинi виплати дивiдендiв надсилати повiдомлення про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати кожному акцiонеру, зазначеному в перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену рiшенням Наглядової ради Товариства.

 

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який зазначив, що вiдповiдно до вимог чинного законодавства з 01.05.2016 р. членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа та запропонував проголосувати за проект рiшення про дострокове припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради Товариства юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), що був обраний на Загальних зборах Товариства 24 квiтня 2014 року строком на 3 роки.

Проект рiшення з десятого  питання порядку денного, запропонований для голосування:

10. Припинити достроково повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр).

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

10. Припинити достроково повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр).

 

 

З  ОДИННАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з одинадцятого  питання порядку денного, запропонований для голосування:

11. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" у складi 5 (п'яти) осiб.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

ВИРIШИЛИ:

11. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" у складi 5 (п'яти) осiб.

 

 

З  ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який надав iнформацiю щодо обрання членiв Наглядової ради Товариства. Кандидатури для обрання до складу Наглядової ради Товариства були наданi акцiонерами Товариства. Iнформацiя про кандидатiв мiститься у проектi рiшень з вiдповiдного питання.

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12. Обрати до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" строком на 3 (три) роки:

Бевзенко Валерiй Федорович       -  акцiонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акцiонера OTRANTO TRADING CO.  LIMITED (Кiпр);

Бевзенко Iгор Валерiйович           -  акцiонер;

Бевзенко Павло Борисович           -  представник акцiонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергiївна           -  представник акцiонера Попова Дмитра Анатолiйовича.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

12. Обрати до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" строком на 3 (три) роки:

Бевзенко Валерiй Федорович           -  акцiонер;

Козлов Олександр Миколайович - представник акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр);

Бевзенко Iгор Валерiйович              -  акцiонер;

Бевзенко Павло Борисович             -  представник акцiонера Бевзенко Бориса Федоровича;

Марченко Олена Сергiївна           -  представник акцiонера Попова Дмитра Анатолiйовича.

 

 

 

З  ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради Товариства, у т.ч. розмiру винагороди членiв Наглядової ради Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради Товариства, у т.ч. розмiр винагороди членiв Наглядової ради згiдно з Кошторисом, на один рiк з дати прийняття рiшення Загальними зборами Товариства (додається).

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з тринадцятого  питання порядку денного, запропонований для голосування:

13.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ", у т.ч. розмiр винагороди членiв Наглядової ради Товариства згiдно з Кошторисом,  на один рiк з дати прийняття рiшення Загальними зборами Товариства (додається).

13.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Кошторис витрат вiд iменi Загальних зборiв Товариства.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

13.1. Затвердити Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ", у т.ч. розмiр винагороди членiв Наглядової ради Товариства згiдно з Кошторисом,  на один рiк з дати прийняття рiшення Загальними зборами Товариства (додається).

13.2. Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати Кошторис витрат вiд iменi Загальних зборiв Товариства.

 

З  ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових вiдносин з членами Наглядової ради Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з чотирнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

14. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудовi вiдносини з обраними членами Наглядової ради Товариства з оплатою згiдно штатного розкладу Товариства на пiдставi Кошторису витрат Наглядової ради.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

14. Уповноважити Генерального директора Товариства оформити трудовi вiдносини з обраними членами Наглядової ради Товариства з оплатою згiдно штатного розкладу на пiдставi Кошторису витрат Наглядової ради.

 

 

З  П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який зазначив, що Ревiзор Товариства Назаров Олексiй Вiкторович був обраний 30 квiтня 2015 року на рiчних Загальних зборах Товариства на один рiк, на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв. У зв'язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства було запропоновано припинити повноваження Ревiзора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Назарова Олексiя Вiкторовича.

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з п'ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

15. Припинити повноваження Ревiзора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Назарова Олексiя Вiкторовича.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

15. Припинити повноваження Ревiзора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Назарова Олексiя Вiкторовича.

З ШIСТНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Обрання Ревiзора Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення.

Проект рiшення з шiстнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

16. Обрати Ревiзором ПрАТ "КЕРАМПРОМ" юридичну особу акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр) строком на 3 (три) роки.        

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

16. Обрати Ревiзором ПрАТ "КЕРАМПРОМ" юридичну особу акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр) строком на 3 (три) роки.        

 

З СIМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Затвердження кошторису витрат Ревiзора Товариства, у т.ч. розмiру винагороди Ревiзора Товариства та уповноваження Генерального директора Товариства на встановлення трудових вiдносин з Ревiзором Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з сiмнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

17. Кошторис витрат Ревiзора Товариства не затверджувати.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

ВИРIШИЛИ:

17. Кошторис витрат Ревiзора Товариства не затверджувати.

 

 

З ВIСIМНАДЦЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї  у зв'язку iз приведенням Статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення її державної реєстрацiї.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який зазначив, що згiдно ЗУ "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" № 289-VIII вiд 07.04.2015 р. внесенi змiни до ЗУ "Про акцiонернi товариства", якi набувають чинностi з 01 травня 2016 року. У зв'язку з необхiднiстю привести Статут Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України пропонується внести змiни до Статуту Товариства i затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" (Нова редакцiя Статуту Товариства).

Голова Загальних зборiв Козлов О.М. запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з вiсiмнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

18.1. Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши його в новiй редакцiї.

18.2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

18.3. Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

18.4. Уповноважити Генерального директора з правом передоручення здiйснити з 01 травня 2016 року всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

18.5. Вiдповiдно до чинного законодавства України прийнятi рiшення з вiсiмнадцятого питання порядку денного набувають чинностi з 01 травня 2016 року.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

18.1. Внести змiни до Статуту Товариства, виклавши його в новiй редакцiї.

18.2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

18.3. Доручити Генеральному директору Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

18.4. Уповноважити Генерального директора з правом передоручення здiйснити з 01 травня 2016 року всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

18.5. Вiдповiдно до чинного законодавства України прийнятi рiшення з вiсiмнадцятого питання порядку денного набувають чинностi з 01 травня 2016 року.

 

 

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Затвердження положень про Наглядову раду Товариства та Ревiзора Товариства.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з дев'ятнадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

19.1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

19.2. Затвердити Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

19.3. Доручити Головi та Секретарю Загальних зборiв Товариства  пiдписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" та Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

19.4. Вiдповiдно до чинного законодавства прийнятi рiшення з дев'ятнадцятого питання порядку денного набувають чинностi з 01 травня 2016 року.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

19.1. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

19.2. Затвердити Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

19.3. Доручити Головi та Секретарю Загальних зборiв Товариства  пiдписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" та Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

19.4. Вiдповiдно до чинного законодавства прийнятi рiшення з дев'ятнадцятого питання порядку денного набувають чинностi з 01 травня 2016 року.

 

З  ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20. Про затвердження значних правочинiв, укладених Товариством.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з двадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

20. Затвердити значнi правочини, вчиненi Товариством за перiод з 30.04.2015р. до 29.04.2016р., а саме: значнi правочини з постачання вогнетривкої глини, з видобутку глини та розкривнi роботи, правочини з перевезення глини та транспортного експедирування.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

20. Затвердити значнi правочини, вчиненi Товариством за перiод з 30.04.2015р. до 29.04.2016р., а саме: значнi правочини з постачання вогнетривкої глини, з видобутку глини та розкривнi роботи, правочини з перевезення глини та транспортного експедирування.

 

 

 

З  ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО  ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

21. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв, надання повноважень на вчинення значних правочинiв.

 

Виступив: Голова Загальних зборiв Козлов О.М., який запропонував проголосувати за наступний проект рiшення:

Проект рiшення з двадцять першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

21.1.  Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме значнi правочини:

Контранент  Види послуг  Сума значного правочину, грн.

NORTHGATE International LLP  поставка вогнетривкої глини  76 000 000

NORTHGATE International LLP  поставка вогнетривкої глини  120 000 000

ДФ "ГАЛЬ-Дженералтранс"  ЖД перевезення глини  23 000 000

ПРАТ " ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"  з видобутку глини та розкривнi роботи   23 000 000

Проценко С.М., ПП  перевезення  глини  10 000 000

ТОВ "Iнтерсервiс"  транспортне експедирування   23 000 000

ТОВ "Транс Сiстем Лоджистiкс"  ЖД перевезення глини  15 000 000

ТОВ "МетРудТранс"  ЖД перевезення глини  15 000 000

 

21.2. Уповноважити Генерального директора Товариства здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, у порядку передбаченому  Статутом Товариства.

Запитань, пропозицiй або заперечень не надiйшло.

 

Результати голосування:

"ЗА"                    -  279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте.

 

ВИРIШИЛИ:

21.1.  Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме значнi правочини:

Контранент  Види послуг  Сума значного правочину, грн.

NORTHGATE International LLP  поставка вогнетривкої глини  76 000 000

NORTHGATE International LLP  поставка вогнетривкої глини  120 000 000

ДФ "ГАЛЬ-Дженералтранс"  ЖД перевезення глини  23 000 000

ПРАТ " ВО "ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ"  з видобутку глини та розкривнi роботи   23 000 000

Проценко С.М., ПП  перевезення  глини  10 000 000

ТОВ "Iнтерсервiс"  транспортне експедирування   23 000 000

ТОВ "Транс Сiстем Лоджистiкс"  ЖД перевезення глини  15 000 000

ТОВ "МетРудТранс"  ЖД перевезення глини  15 000 000

 

21.2. Уповноважити Генерального директора Товариства здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, у порядку передбаченому  Статутом Товариства.

 

 

             Голова Загальних зборiв Товариства повiдомив, що питання порядку денного розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" оголошено закритими.

 

 

ДОДАТКИ:

1. Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 29.04.2016 р.

2. Протокол  засiдання Реєстрацiйної комiсiї Товариства вiд 29.04.2016 р.

3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2015 рiк.

4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.

5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк.

6. Рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2015 рiк.

7. Кошторис витрат на утримання Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" на 2016 рiк.

8. Нова редакцiя Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

9. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

10. Положення про Ревiзора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

11. Протоколи Лiчильної комiсiї Товариства про пiдсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" 29.04.2016 р.

 

 

Голова Загальних зборiв                               О.М. Козлов

Секретар Загальних зборiв                  А.А. Шеставiна

 

Ознайомлен:

Генеральний директор                                                                                               Б.Ф.Бевзенко

 

 

 

 


XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

8163.000

9207.000

0.000

0.000

8163.000

9207.000

- будівлі та споруди

5180.000

5026.000

0.000

0.000

5180.000

5026.000

- машини та обладнання

2879.000

3729.000

0.000

0.000

2879.000

3729.000

- транспортні засоби

15.000

365.000

0.000

0.000

15.000

365.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

89.000

87.000

0.000

0.000

89.000

87.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

8163.000

9207.000

0.000

0.000

8163.000

9207.000

 

Пояснення : Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв признається активом, у випадку якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство буде отримувати в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з використанням цього об'єкта.

До складу основних засобiв вiдповiдної групи зараховуються матерiальнi активи, якi використовуються пiдприємством з метою використання їх в процесi виробництва, продажу товарiв, надання послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.

Первісна вартiсть на кiнець року - 17658 тис.грн.Сума зносу на кiнець року  - 8451 тис.грн.Залишкова вартiсть - 9207 тис.грн.

   Показники стану основних засобів виробничого призначення мають наступний вигляд:

Вид основних засобів   Первісна вартість, Коєфіціент        Коєфіцієнт

                       тис.грн.           зносу ОЗ          придатності ОЗ

Будівлі та споруди       8194               32,6%              75,5%

Машини та обладнання     8116               54,2%              47,8%

Транспортні засоби        1015               97,5%              25,5%

Інші                      296               97,5%              30,1%          

 

Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв немає.

Використання основних засобів:

90% - використання будiвель i споруд

100 % використання машин та обладнання

100% використування транспортних засобiв.

Термін та умови користування основними засобами:

Споруди                                              15 рокiв;

Передавальнi пристрої                                10 рокiв;

Машини й обладнання                                     5 рокiв;

Транспортнi засоби                                      5 рокiв;

Iнструменти, прилади, iнвентар                          4 роки;

Іншi основнi засоби                                  12 рокiв.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

83816

72517

Статутний капітал (тис.грн.)

25750

25750

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

25750

25750

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(83816.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(25750.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 


3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

2135.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

2064.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

4199.00

Х

Х

Опис

Розмiр кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 1528 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" дорiвнює 2135 тис.грн. Поточнi забезпечення склали 492 тис.грн. У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi суми оборотних активiв, якi не включенi в iншi статтi роздiлу балансу " Поточнi зобов'язання", а саме розрахунки за ПДВ (податковий кредит) у сумi 44 тис.грн.

 


4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошові формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Добуток глини

246.684 тн.

        22519.96

100

210.85 тн.

       162967.54

100

 


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Транспортно-заготівельні  витрати

 10.64

2

Послуги сторонніх організацій (з видобутку глини)

 15.13

3

Послуги сторонніх організацій (розкривні роботи)

 41.72

4

Податки (надра, земля)

 15.78

 


7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину

(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.11.2016

798.000

82205.000

0.97074400000

Опис

30.11.2016 р. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "КЕРАМПРОМ" прийнято рiшення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. (Протокол засiдання Наглядової ради № 14 вiд 30.11.2016 р.). Сума коштiв, що є предметом правочину становить не бiльше нiж 798 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 82205 тис.грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" становить 0,9707%. Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються та iнше Статутом Товариства не встановлено.

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

29.03.2016

29.03.2016

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                                                                                                                                 

18.04.2016

18.04.2016

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                                                                                                                                 

29.04.2016

30.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

30.11.2016

01.12.2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів