[1] Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2011 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "КЕРАМПРОМ" за ЄДРПОУ 24655289
Територія Донецька за КОАТУУ 1422485501
Організаційно-правова
форма господарювання
Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Добування глини та каоліну за КВЕД 14.22.0
Середня кількість працівників   45                          
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса вул.Дружби, буд.2,с.Артемівка Констянтинівський район Донецька обл. 85171
1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД  1801006
на 31 грудня  2011   р.
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 020 4050,0 71,0
Основні засоби:      
   залишкова вартість 030 5926,0 10864,0
   первісна вартість 031 7737,0 13308,0
   знос 032 1811,0 2444,0
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість 035    
первісна вартість 036    
накопичена амортизація 037 (                                ) (                                     )
Довгострокові фінансові інвестиції 040    
Інші необоротні активи 070    
Усього за розділом I 080 9976,0 10935,0
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 4195,0 3644,0
Поточні біологічні активи 110 23,0  
Готова продукція 130 5449,0 7032,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 2328,0  
   первісна вартість 161 2328,0  
   резерв сумнівних боргів 162 (                                ) (                                     )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 3652,0 5244,0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 217,0 204,0
Поточні фінансові інвестиції 220    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 1309,0 214,0
   у тому числі в касі 231    
   в іноземній валюті 240    
Інші оборотні активи 250   168,0
Усього за розділом II 260 17173,0 16506,0
III. Витрати майбутніх періодів 270 763,0 715,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275    
Баланс 280 27912,0 28156,0
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 15910,0 15910,0
Додатковий капітал 320    
Резервний капітал 340 462,0 462,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3667,0 1336,0
Неоплачений капітал 360 (                                ) (                                     )
Усього за розділом I 380 20039,0 17708,0
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 486,0 332,0
III. Довгострокові зобов’язання 480    
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків 500    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7014,0 9524,0
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
   з бюджетом 550 308,0 358,0
   зі страхування 570 5,0 73,0
   з оплати праці* 580 51,0 156,0
Інші поточні зобов’язання 610 9,0 5,0
Усього за розділом IV 620 7387,0 10116,0
V. Доходи майбутніх періодів 630    
Баланс 640 27912,0 28156,0
____________
*З рядка 580 графа 4                           
Прострочені зобов’язання з оплати праці  (665) ___________
2. Звіт про фінансові результати
за  рік  20 11р. 
Форма № 2-м 
Код за ДКУД   1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 38522,0 27126,0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 6,0 287,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 38516,0 26839,0
Інші операційні доходи 040 43440,0 28163,0
Інші доходи 050 7,0  
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 81963,0 55002,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 15645,0 9594,0
Інші операційні витрати 090 66777,0 43401,0
   у тому числі: 091    
  092 (                                ) (                                     )
Інші витрати 100 7,0 10,0
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 82429,0 53005,0
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -466,0 1997,0
Податок на прибуток 140 1762,0 1242,0
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -2228,0 755,0
Забезпечення матеріального заохочення 160    
Керівник   Опелендер Вадим Анатолійович
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер   Отдєлєнцева Наталя Миколаївна
(підпис) (ініціали, прізвище)

[1]
Форма со вписываемыми строками
Звіт за 2011 рік