Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.03.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24655289

1.4. Місцезнаходження емітента

Донецька , Костянтинiвський район, 85171, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(06272) 98-7-24 (06272) 98-7-24

1.6. Електронна поштова адреса емітента

keramprom@ukrpost.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2013

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦБФР   № 86

 

19.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://keramprom.at.ua

в мережі Інтернет

19.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

Згiдно зi змiнами, внесеними до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №1591, до складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Керампром"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

85171

3.1.5. Область, район

Донецька , Костянтинiвський район

3.1.6. Населений пункт

с. Артемiвка

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Дружби, 2

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 № 545692

3.2.2. Дата державної реєстрації

17.02.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

КОСТЯНТИНIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТI

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

15910214

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

15910214

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК ФОРУМ"

3.3.2. МФО банку

322948

3.3.3. Поточний рахунок

26009302138479

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БАНК ФОРУМ"

3.3.5. МФО банку

322948

3.3.6. Поточний рахунок

26009302138479

 

3.4. Основні види діяльності

08.12

ДОБУВАННЯ ПIСКУ,ГРАВIЮ, ГЛИН ТА КАОЛIНУ

46.90

НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНА ОПТОВА ТОРГIВЛЯ

01.11

ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР,БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

08.12 -Добування пiску,гравiю, глин та каолiну

4041

04.10.2006

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України

04.10.2026

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробiв

 

08.12 -Добування пiску,гравiю, глин та каолiну

АВ № 521345

02.03.2010

Державна геологiчна служба

01.07.2013

Опис

Лiцензiя на видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних копалин

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кiпр)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 73342 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради Товариства обирається на засiданнi з числа членiв Наглядової ради або їх уповноважених представникiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до Закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23. Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України. Юридична адреса: 6023, Кiпр, м. Ларнака, вул. Васiлєос Евагору, б.2, оф. 201/ 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, пл. Конституцiї, б.1. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р.: - встановили i затвердили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. - обрали до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. Вiдповiдно до Протоколу №3 вiд 01.04.2011р. засiдання Наглядової ради ПрАТ "Керампром" було обрано 2-х представникiв для роботи в Наглядовой радi: Тапол Володимир Iллiч (довiренiсть №11/04/01-2 вiд 01.04.2011р.) - Голова Наглядової Ради, Бевзенко Iгор Валерiйович (довiренiсть №11/04/01-1 вiд 01.04.2011р.) - член Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Борис Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

Днiпровський ордена трудового червоного прапору гiрничий iнститут iм. Артема, спецiальнiсть - збагачення корисних копалин, 1979; Нацiональний гiрничий унiверситет, спецiальнiсть - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009 р.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Великоанадольський вогнетривний комбiнат" - генеральний директор

6.1.8. Опис

11.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 вiд 11.06.2012 року) було прийнято рiшення про дострокове звiльнення посадової особи - Генерального директора Опелендера Вадима Анатолiйовича (паспорт серiї ВК № 036546, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 03.07.2004 року) за угодою сторiн на пiдставi його заяви про звiльнення. Дата припинення повноважень - 27.06.2012 р. Перебував на посадi з 11.04.2008р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 11.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 вiд 11.06.2012 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згiдно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. наданi повноваження ухвалення адмiнiстративних, оперативно-розпорядливих рiшень, права пiдпису всiх документiв з управлiння Товариством з 28.06.2012 р. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капiталi Товариства, якою володiє особа 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi особа займала протягом своєї дiяльностi: Роздольський горнохiмiчний комбiнат - учень слюсаря, слюсар, електрослюсар КВП; Роздольське виробниче об'єднання "Сiра" - електромонтер, аппаратчик, мельник, майстер, старший майстер, начальник вiддiлення, головний iнженер; Донецький завод мiнеральної вати та конструкцiй - механик, старший майстер; ЗАТ "Керамет" - головний спецiалiст, директор по зовнiшньо-торговим операцiям, комерцiйний директор; ВАТ "Великоанадольський вогнетривний комбiнат" - перший заступник генерального директора з комерцiйно-фiнансової роботи, комерцiйний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривний комбiнат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром" - генеральний директор Товариства. Обов'язки Генерального директора: 1.Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 2. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах. встановлених Статутом та чинним законодавством. 3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. 4. Обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора здiйснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та вiдповiдними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування па засiданнi Наглядової ради. 5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладаться з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 6. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 7. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 8. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства: 8.1.Розробляє напрямки дiяльностi Товариства, планує, дiяльнiсть Товариства та здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства; 8.2.Забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; 8.3.Вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; 8.4.Приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; 8.5.Органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 8.6.Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства; 8.7.Складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд Наглядовiй радi та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 8.8.Органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Наглядовiй радi; 8.9.Звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; 8.10.Органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 8.11.Визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цих питань; 8.12.Приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв з операцiйної дiяльностi Товариства) на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з попереднiм узгодженням з Наглядовою радою; 8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв з операцiйної дiяльностi Товариства) на суму яка становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; а також договори на закупiвлю та продаж основних засобiв на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитiв в фiнансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двiстi тисяч) гривень; 8.14. Приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства: 8.15.Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх пiдприємствах, органiзацiях України та за її межами; 8.16.Приймає рiшення, видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння з усiх питань дiяльностi Товариства: 8.17.Органiзує пiдготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства; 8.18.Органiзує розробку та надає на узгодження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу Товариства; 8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення; 8.20.Наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, визначає умови оплати їхньої працi. за винятком тих, по яким необхiдне узгодження з Наглядовою радою; 8.21.Пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документ, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 8.22.3 узгодженням Наглядової ради вiдкриває в кредитних i банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; 8.23.Видає довiреностi; 8.24.Приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; 8.25.Приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi; 8.26.Органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв; 8.27.Приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi; 8.28.Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами i третiми особами; 8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 8.30.Затверджує iнструкцiї та положення про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 8.31.Здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства. 9.Змiна компетенцiї Генерального директора Товариства вiдбувається шляхом внесення вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту, якi набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї цих змiн у встановленому законом порядку. 10.Генеральний директор пiсля закiнчення чергового фiнансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв рiчний баланс, проект рiчного звiту та проект плану дiяльностi Товариства на наступний рiк. 11.Для вирiшення особливо важливих та складних питань фiнансової та господарської дiяльностi Товариства Генеральний директор може створювати тимчасовi або постiйно дiючi комiтети та комiсiї з найкомпетентнiших робiтникiв Товариства. 12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днiв у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора, а саме через вiдпустку, тимчасову непрацездатнiсть, тощо. У разi вiдсутностi Генерального директора бiльш нiж 35 днiв, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує функцiї Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, мас всi права та повноваження, несе всi обов'язки Генерального директора, передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ластович Василь Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут. Спецiальнiсть - промислове i цивiльне будiвництво

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Об'єднання" Шахтобуд" Голова правлiння

6.1.8. Опис

Згiдно з Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р.№25 було вiдкликано з посади члена ревiзiйної комiсiї Товариства Ластовича В.М. та обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Посади протягом дiяльностi: Майстер монтажної дiлянки, прораб, старший виробник робiт СУ-35 треста "Ялтаспецстрой"; iнженер -конструктор ОКС УКСа Львiвське ПО "Автопогрузчик"; старший iнженер будiвельник Iзюмського гормолзавода, головний iнженер Житлово-експлуатацiйної контори (м. Iзюм); виконуючий обов'язки начальника управлiння, начальник управлiння в Управлiннi виробничо-технологiчної комплектацiї треста "Донуглемашстрой"; начальник дiлянки № 2, виконуючий обов'язки головного iнженера в Будiвельном управлiннi № 2 треста "Донуглемашстрой"; посада Голови в кооперативi "Резерв", директор МП "Промстрой-1", генеральний директор АОЗ СПК "Промстрой-1" (м.Костянтинiвка); генеральний директор ЗАО ПО "Шахтострой", генеральний директор, голова правлiння ООО Об'єднання "Шахтострой", член Наглядової ради ПрАТ "Керампром". Обов'язки членiв Наглядової ради: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. 3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, становлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження мов договору, що укладатиметься з ним встановлення розмiру оплати його послуг; 21.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та ствердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22.Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23.Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства; 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України; 28.Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данний час працює в ПрАТ "КЕРАМПРОМ" та займає посаду члена Наглядової ради. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Оплата в натуральнiй формi посадовiй особi не здiйснювалась Володiє акцiями простими iменними у статутному капiталi емiтента в кiлькостi 65015 шт. (33,508% вiд загальної кiлькостi акцiй). Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р. було вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Ластовича Василя Миколайовича, та обрано Членом Наглядової ради Товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ритсо Олена Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Донбаська державна машинобудiвна академiя, спецiальнiсть - еканомiка пiдприємства, 2003 рiк.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провiдний бухгалтер ВАТ "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв".

6.1.8. Опис

Згiдно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К вiд 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Ритсо Олену Анатолiївну з 18.06.2012 р. на пiдставi заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом трудової дiяльностi займала посади: головного бухгалтера ДП "ДАНС" МЧПКП "Надежда"; бухгалтера, директора госпрозрахункового обособленого пiдроздiлу № 6 "Надежда" Артемiвського Райпо; головного бухгалтера ТОВ "Артемiвський хлiбокомбiнат"; бухгалтера, провiдного бухгалтера ВАТ "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв". Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Голови правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансої стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а такаж розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Оргацiзує облiк майна, зобов'язаня i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворго дотримання штатної, фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Авраменко Олена Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Донецкий государственный университет Специальность "Экономическая кибернетика", квалификация математик-экономист, 1996 р

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

фiнансовий директор ЧАО "Краснополянський пiщаний кар'єр"

6.1.8. Опис

29 березня 2012 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (протокол вiд 29.03.2012 № 26) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись такi змiни: 1. Звiльнено з посади Ревiзора Попова Дмитра Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк, з 01.04.2011 р. Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 2. Призначити Авраменко Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревiзора. Строк, на який призначено особу, - 2 роки. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: спецiалiст 1 категорiї, старший державний податковий iнспектор вiддiлу впровадження i супроводу автоматизованих робочих мiсць (АРМ) управлiння комп'ютеризацiї, старший державний податковий iнспектор вiддiлу координацiї, впровадження та системно-прикладного забезпечення управлiння обробки iнформацiї i комп'ютеризацiї; iнспектор вiддiлу податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб Державної податкової адмiнiстрацiї в Донецькiй областi; економiст ТОВ "Донфармхолдiнг"; головний спецiалiст вiддiлу управлiнського облiку i фiнансового планування ВАТ "Обласна аптечна управляюча компанiя"; заступник директора з питань економiки та фiнансiв ТОВ "Делiта"; директор фiнансовий ЧАО "Краснополянський пiщаний кар'єр". Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА має право: 1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обрати Ревiзора. 2. Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 3. Строк повноважень Ревiзора встановлюється Загальними зборами Товариства. 4. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, а також iншi посадовi особи Товариства. 5. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 6. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. 7. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 8. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 9. Ревiзор може здiйснювати перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства самостiйно або з залученням iнших фахiвцiв не рiдше одного разу на рiк за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. 10. Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї з операцiйної дiяльностi в межах, передбачених Статутом Товариства. 11. Ревiзор може проводити перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 12. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансового - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа оплату не отримує, в тому числi у натуральнiй формi. В даний час працює заступником директора з питань економiки та фiнансiв ТОВ ДЕЛЬТА-СЕРВIС-ПЛЮС - 83087, Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 52. Код ЄДРПОУ 37602554

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 73342 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Обов'язки членiв Наглядової ради: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. 3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, становлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження мов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг; 21.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та ствердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22.Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23.Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства; 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України; 28.Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Юридична адреса: 6023, Кiпр, м. Ларнака, вул. Васiлєос Евагору, б.2, оф. 201/ 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, пл. Конституцiї, б.1. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р.: - встановили i затвердили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. - обрали до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. Вiдповiдно до Протоколу №3 вiд 01.04.2011р. засiдання Наглядової ради ПрАТ "Керампром" було обрано 2-х представникiв для роботи в Наглядовой радi: Тапол Володимир Iллiч (довiренiсть №11/04/01-2 вiд 01.04.2011р.) - Голова Наглядової Ради, Бевзенко Iгор Валерiйович (довiренiсть №11/04/01-1 вiд 01.04.2011р.) - член Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кiпр)

д/н 73342 д/н

03.12.2007

127362

65.64137980796

127362

0

0

0

Генеральний директор

Бевзенко Борис Федорович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Ластович Василь Миколайович

д/н д/н д/н

08.07.2009

65015

33.50822308236

65015

0

0

0

Головний бухгалтер

Ритсо Олена Анатолiївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Авраменко Олена Миколаївна

н/д н/д н/д

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр)

д/н 73342 д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

192377

99.14960289032

192377

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

"OTRANTO TRADING CO.LTD"

73342

6023 КIПР  д/н м.Ларнака Евагору,буд.2,кв.201

03.12.2007

127362

65.641379807965

127362

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Ластович Василь Миколайович

д/н д/н д/н

08.07.2009

65015

33.50822308236

65015

0

0

0

Усього

192377

99.149602890319

192377

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

29.03.2012

Кворум зборів**

99.15

Опис

Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Керампром" прийняте Наглядовою радою Товариства 19 сiчня 2012 року, протокол № 1, вiдповiдно до якого: Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв призначено Тапола Володимира Iллiча - представника голови Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), секретарем Загальних зборiв - Шеставiну Аллу Анатолiївну, менеджера з адмiнiстративної дiяльностi Товариства. Голова Загальних зборiв Тапол В.I. проiнформував акцiонерiв про те, що пiдготовка до рiчних Загальних зборiв акцiонерiв була здiйснена вiдповiдно до чинного законодавства України. Рiчнi Загальнi збори скликанi з iнiцiативи Наглядової ради, на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства". Повiдомлення акцiонерiв Товариства згiдно зi Статутом Товариства було здiйснено шляхом надання персональних повiдомлень 21.02.2012 року, та публiкацiєю повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв та порядку денного в офiцiйному друкованому виданнi "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 22.02.2012 р. № 36 у термiни та порядку передбаченому чинним законодавством України. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, наведено у Реєстрi акцiонерiв станом на 23 березня 2012 року, що пiдготовлений Приватним акцiонерним товариством "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ЄДРПОУ 35917889). Голова Загальних зборiв Тапол В.I. доповiв, що на засiданнi Наглядової ради (протокол засiданнi Наглядової ради № 1 вiд 19.01.2012 р.) для реєстрацiї акцiонерiв та їхнiх представникiв, якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв, було призначено наступний склад Реєстрацiйної комiсiї: Отдєлєнцева Наталя Миколаївна - Голова реєстрацiйної комiсiї Шеставiна Алла Анатолiївна - Член реєстрацiйної комiсiї Для оголошення протоколу реєстрацiї акцiонерiв Голова Загальних зборiв надав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї Отдєлєнцевiй Наталi Миколаївнi. Голова Реєстрацiйної комiсiї Отдєлєнцева Н.В. оголосила Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї щодо проведення реєстрацiї акцiонерiв (уповноважених представникiв) рiчних Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Керампром". Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах та Статуту Товариства загальна кiлькiсть голосiв складає - 194 027 (сто дев'яносто чотири тисячi двадцять сiм). Кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах - 3 (три), якi володiють 194 027 (сто дев'яносто чотири тисячi двадцять сiм) штук простих iменних акцiй (голосуючих акцiй), що становить 100% голосуючих акцiй. Для участi в Загальних зборах Товариства зареєструвалось 3 (три) особи (один акцiонер - фiзична особа та два уповноважених представника акцiонера OTRANTO TRADING CO.LIMITED), якi в сукупностi володiють 192 377 (сто дев'яносто двi тисячi триста сiмдесят сiм) штук простих iменних акцiй (голосуючих акцiй), що становить 99,15% голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства "Керампром". Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi в сукупностi володiють не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Згiдно дiючого законодавства України Загальнi збори акцiонерiв Товариства визнанi правомочними приймати рiшення з усiх питань Порядку денного, кворум для проведення Загальних зборiв наявний. Запрошенi: Ревiзор Товариства Попов Дмитро Анатолiйович; Авраменко Олена Миколаївна. Вiд ПрАТ "Керампром: Генеральний директор Опелендер Вадим Анатолiйович; Головний iнженер Щербаков Юрiй Львович; Головний бухгалтер Отдєлєнцева Наталя Миколаївна; Заступник генерального директора з розвитку Нiколайчук Анатолiй Iванович; Економiст Козленко Олена Олексiївна; Корпоративний секретар Євсютiна Наталя Василiвна; Менеджер з адмiнiстративної дiяльностi Шеставiна Алла Анатолiївна. Голова Загальних зборiв оголосив засiдання Загальних зборiв Товариства вiдкритим i запропонував розпочати розгляд питань Порядку денного. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту рiчних Загальних зборiв. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Звiт Генерального директора ПрАТ "Керампром" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку/збиткiв Товариства за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв ПрАТ "Керампром". 7. Про обрання Ревiзора Товариства. 8. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило 1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту рiчних Загальних зборiв. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Тапола В.I., який доповiв по порядку та регламенту проведення рiчних Загальних зборiв. Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах - вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук. З усiх питань Порядку денного рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах. Загальнi збори провести без перерви. Головою Лiчильної комiсiї пiсля завершення голосування та пiдрахунку голосiв по питанню, що розглядалось оголошуються результати голосування. Голова Загальних зборiв запропонував затвердити наступний порядок та регламент розгляду питань Порядку денного: для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - 15 хвилин; для спiвдоповiдей - 10 хвилин; для запитань та вiдповiдей на них - 10 хвилин. Заперечень та iнших пропозицiй стосовно порядку та регламенту проведення Загальних зборiв не було. По питанню обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв, Голова Загальних зборiв Тапол В.I. повiдомив про необхiднiсть вiдповiдно до вимог Статуту Товариства для пiдрахунку голосiв пiд час голосування з питань Порядку денного Загальних зборiв обрати Лiчильну комiсiю та запропонував наступний склад Лiчильної комiсiї: Голова Лiчильної комiсiї - Нiколайчук Анатолiй Iванович; Член Лiчильної комiсiї - Євсютiна Наталя Василiвна. Iнших пропозицiй та заперечень щодо Голови та членiв Лiчильної комiсiї не надiйшло. ВИРIШИЛИ: 1.1. Затвердити порядок проведення та регламент рiчних Загальних зборiв: - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - 15 хвилин; - для спiвдоповiдей - 10 хвилин; - для запитань та вiдповiдей на них - 10 хвилин; - порядок голосування на зборах - вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук. 1.2. Для пiдрахунку голосiв пiд час голосування з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова Лiчiльної комiсiї - Нiколайчук Анатолiй Iванович; Член Лiчiльної комiсiї - Євсютiна Наталя Василiвна. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Генерального директора ПрАТ "Керампром" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. СЛУХАЛИ: Генерального директора Товариства Опелендера В.А., який ознайомив присутнiх зi звiтом про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та доповiв акцiонерам про значне не пiдтвердження балансових запасiв сировини (попереднiй висновок до 30%) у перiод з 2009 по 2011 роки. Остаточний розмiр не пiдтверджених балансових запасiв буде зафiксован та узгоджен з Iнспекцiєю з охорони надр до 1 липня 2012 року. Генеральний директор також виклав пропозицiї щодо основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2012 роцi (додається). Вiдповiв на питання. Уповноважений представник акцiонера OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр) Бевзенко I.В. запропонував Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома. У зв'язку з затримкою з вiдшкодуванням ПДВ та дефiцитом обiгових коштiв основнi напрями дiяльностi Товариства на 2012 рiк не погодити. Бюджет на 2012 рiк не затверджувати. Пiдготувати кошторис витрат на 1 пiврiччя 2012 року, користуючись установою - маса здобутої сировини повинна дорiвнювати масi проданої сировини, i надати для узгодження в Наглядову раду до 15 квiтня 2012 року. ВИРIШИЛИ: 2.1. Прийняти до вiдома Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 2.2. У зв'язку з затримкою з вiдшкодуванням ПДВ та дефiцитом обiгових коштiв основнi напрями дiяльностi ПрАТ "Керампром" на 2012 рiк не погодити. 2.3. Бюджет ПрАТ "Керампром" на 2012 рiк не затверджувати. 2.4. Генеральному директору Опелендеру В.А. пiдготувати кошторис витрат на 1 пiврiччя 2012 року, користуючись установою - маса здобутої сировини повинна дорiвнювати масi проданої сировини, i надати для узгодження в Наглядову раду до 15 квiтня 2012 року. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. СЛУХАЛИ: Представника Голови Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), Тапола В.I., який доповiв присутнiм про результати дiяльностi Наглядової ради за 2011 рiк (додається). Голова Загальних зборiв запропонував прийняти до вiдома Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. ВИРIШИЛИ: 3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства Товариства за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт та висновки Ревiзора з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. СЛУХАЛИ: Ревiзора Товариства Попова Дмитра Анатолiйовича, який звiтував про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та доповiв про висновки Ревiзора щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк (Звiт та висновки Ревiзора додаються). Голова Загальних зборiв запропонував затвердити Звiт Ревiзора з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi та висновок Ревiзора щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк з урахуванням зауважень та пропозицiй акцiонерiв, у тому числi: 1) для ведення бухгалтерського облiку перейти на автоматизовану систему облiку iз застосуванням програмного забезпечення 1С з 01.07.2012 р.; 2) за договором з ПО "Донбасекскавацiя" запитати калькуляцiю цiн 2011/2012 рр., та проаналiзувати складовi зростання цiн. В майбутньому договори з пiдрядчиками укладати на умовах проведення тендеру; 3) в супроводжуючих документах указувати маршрут руху автотранспорту; 4) по кожному факту затримки вiдшкодування ПДВ понад нормативний термiн направити позивну заяву до суду з пред'явленням фiнансових санкцiй, передбачених законодавством; 5) переглянути Положення про премiювання працiвникiв Товариства, конкретизував показники для премiювання. ВИРIШИЛИ: 4. Затвердити Звiт Ревiзора з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2011 роцi та висновок Ревiзора щодо достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк з урахуванням зауважень та пропозицiй акцiонерiв, у тому числi: 4.1. Для ведення бухгалтерського облiку перейти на автоматизовану систему облiку iз застосуванням програмного забезпечення 1С з 01.07.2012 р.; 4.2. За договором з ПО "Донбасекскавацiя" запитати калькуляцiю цiн 2011/2012 рр., та проаналiзувати складовi зростання цiн. В майбутньому договори з пiдрядчиками укладати на умовах проведення тендеру; 4.3. В супроводжуючих документах указувати маршрут руху автотранспорту; 4.4. По кожному факту затримки вiдшкодування ПДВ понад нормативний термiн направити позивну заяву до суду з пред'явленням фiнансових санкцiй, передбачених законодавством; 5.5. Переглянути Положення про премiювання працiвникiв Товариства, конкретизував показники для премiювання. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. СЛУХАЛИ: Генерального директора Опелендера Вадима Анатолiйовича, який доповiв Загальним зборам акцiонерiв про основнi фiнансовi показники дiяльностi Товариства у 2011 роцi згiдно рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Голова Загальних зборiв запропонував затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. ВИРIШИЛИ: 5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподiлу прибутку/збиткiв Товариства за результатами дiяльностi Товариства в 2011 роцi. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв ПрАТ "Керампром". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Тапола В.I., котрий доповiв про вiдсутнiсть прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi, та запропонував Загальним зборам затвердити збитки у розмiрi 2228 тис.грн. Також запропонував збитки Товариства, понесенi за пiдсумками роботи у 2011 роцi покрити за рахунок Резервного капiталу та результатiв господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi, вiдрахування до Резервного капiталу Товариства не здiйснювати, виплату дивiдендiв за 2011 рiк не здiйснювати. ВИРIШИЛИ: 6.1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi у розмiрi 2228 тис.грн. (два мiльйона двiстi двадцять вiсiм тисяч) грн. 6.2. Покрити збитки Товариства за рахунок Резервного капiталу та результатiв господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 6.3. Не здiйснювати вiдрахування до Резервного капiталу Товариства. 6.4. Не здiйснювати виплату дивiдендiв за 2011 рiк. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Ревiзора Товариства. СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборiв акцiонерiв Тапол В.I. проiнформував про те, що згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" Ревiзор в Товариствi обирався рiчними Загальними зборами на перiод до дати проведення чергових рiчних зборiв, та запропонував у зв'язку з закiнченнями строку дiї повноважень звiльнити Попова Дмитра Анатолiйовича з посади Ревiзора Товариства та призначити на посаду Ревiзора Товариства Авраменко Олену Миколаївну строком на 2 (два) роки. ВИРIШИЛИ: 7.1. У зв'язку з закiнченнями строку дiї повноважень звiльнити Попова Дмитра Анатолiйовича з посади Ревiзора Товариства. 7.2. Призначити Авраменко Олену Миколаївну Ревiзором Товариства строком на 2 (два) роки. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. 8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв Товариством. СЛУХАЛИ: Голова Загальних зборiв Тапол В.I. запропонував ухвалити наступнi правочини: " Контракт з Компанiєю "Б.В. ВЕСТ-ИСТ КЕМИКАЛ ТРЕЙДИНГ ЛТД." (м. Ларнака, Кiпр) № BV-12/01 вiд 03.01.2012 р. на поставку сумiшi вогнетривких глин на суму 5 600 000,00 долл.США (п'ять мiльйонiв шiстсот тисяч доларiв США). " Договiр генерального пiдряду з Приватним акцiонерним товариством "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя" № 9 вiд 12.12.2011 р. на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв та робiт з видобутку вогнетривких i тугоплавких глин на суму 11 780 000 грн. (одинадцять мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.). " Договiр з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Транс Систем Лоджистiкс" № 50/11 вiд 16.12.2011 р. про органiзацiю перевезень вантажiв i проведення розрахункiв за перевезення вантажiв на суму 8 800 000 грн. (вiсiм мiльйонiв вiсiмсот тисяч грн. 00 коп.). " Договiр транспортного експедирування № 05/04-2011 вiд 05.04.2011 р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерсервiс" на суму до 11 000 000,00 грн. (одинадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) у рiчному обчислюваннi. " Договiр транспортного експедирування с ООО ТК "Транском" або iншою компанiєю на суму до 13 000 000 грн. (тринадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) ВИРIШИЛИ: 8. Ухвалити наступнi правочини: " Контракт з Компанiєю "Б.В. ВЕСТ-ИСТ КЕМИКАЛ ТРЕЙДИНГ ЛТД." (м. Ларнака, Кiпр) № BV-12/01 вiд 03.01.2012 р. на поставку сумiшi вогнетривких глин на суму 5 600 000,00 долл.США (п'ять мiльйонiв шiстсот тисяч доларiв США). " Договiр генерального пiдряду з Приватним акцiонерним товариством "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя" № 9 вiд 12.12.2011 р. на виконання гiрничо-розкривних робiт, формування вiдвалiв та робiт з видобутку вогнетривких i тугоплавких глин на суму 11 780 000 грн. (одинадцять мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят тисяч грн. 00 коп.). " Договiр з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Транс Систем Лоджистiкс" № 50/11 вiд 16.12.2011 про органiзацiю перевезень вантажiв i проведення розрахункiв за перевезення вантажiв на суму до 8 800 000 грн. (вiсiм мiльйонiв вiсiмсот тисяч грн. 00 коп.). " Договiр транспортного експедирування № 05/04-2011 вiд 05.04.2011 з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтерсервiс" на суму до 11 000 000,00 грн. (одинадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) у рiчному обчислюваннi. " Договiр транспортного експедирування с ООО ТК "Транском" або iншою компанiєю на суму до 13 000 000 грн. (тринадцять мiльйонiв грн. 00 коп.) ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 192 377 голосiв акцiонерiв, що становить 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi у Загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - немає голосiв. "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв. Рiшення по даному питанню прийнято одноголосно. Пiсля обговорення i прийняття рiшень з питань Порядку денного, рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства було оголошено закритими.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.08.2010

169/05/1/10

Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000080584

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

82

194027

15910214

100

Опис

Випуск зареєстровано 04.08.2010 року, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 169/05/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДК ЦПФР, код цiнного папера - UA4000080584, тип цiнного папера - акцiї простi, форма iснування - бездокументарна, форма випуску - iменнi, номiнальною вартiстю 82,0 грн. у кiлькостi 194027 штук, загальною номiнальною вартiстю 15910214 грн., що складає 100% у статутному капiталi. Iнформацiї щодо торгiвлi цiнними паперами на зовнiшнiх ринках немає. Торгiвля акцiями здiйснювалась на неорганiзованих внутрiшнiх ринках. Товариство протягом звiтного року не подавало документiв для включення цiнних паперiв до лiстингу фондових бiрж. Iнформацiї щодо фактiв делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Протягом року рiшення, щодо додаткового випуску акцiй не приймалося. Iнших цiнних паперiв Товариство немає.

 


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10864

9867.799999999999

0

0

10864

9867.799999999999

будівлі та споруди

4104

5744.8

0

0

4104

5744.8

машини та обладнання

3880

3327.1

0

0

3880

3327.1

транспортні засоби

576

488.5

0

0

576

488.5

інші

2304

307.4

0

0

2304

307.4

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10864

9867.799999999999

0

0

10864

9867.799999999999

Опис

Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв признається активом, у випадку якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство буде отримувати в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з використанням цього об'єкта. До складу основних засобiв вiдповiдної групи зараховуються матерiальнi активи, якi використовуються пiдприємством з метою використання їх в процесi виробництва, продажу товарiв, надання послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року. Загальна вартiсть (первiсна) на кiнець року - 13232,8 тис.грн.Сума зносу на кiнець року - 3365,0тис.грн.Залишкова вартiсть - 9867,8 тис.грн. Показники стану основних засобiв виробничого призначення мають наступний вигляд: Вид основних засобiв Первiсна вартiсть, Коєфiцiент Коєфiцiєнт тис.грн. зносу ОЗ придатностi ОЗ Будiвлi та споруди 6796,8 15,5% 84,5% Машини та обладнання 5082,1 34,5% 65,5% Транспортнi засоби 824,3 40,7% 59,3% Iншi 529,6 42% 58% Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв немає. 90% - використання будiвель i споруд 100 % використання машин та обладнання 100% використування транспортних засобiв.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

13943.6

17202.1

Статутний капітал (тис. грн.)

15910.2

15910

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

15910.2

15910

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(13943.600 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(15910.200 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

141.4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

14305.9

X

X

Усього зобов'язань

X

14447.3

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2012 р. розмiр кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 963,5 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. у статi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" склали 141,4 тис.грн. У статi "Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування" станом на 31.12.2012 р. вiдображенi наступнi зобов'язання: - заборгованiсть фондам соцiального страхування - 4,1 тис. грн. У статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" вiдображена поточна заборгованiсть пiдприємства по оплатi працi за грудень у сумi 74,5 тис. грн. У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi суми оборотних активiв, якi не включенi в iншi статтi роздiлу балансу " Поточнi зобов'язання", а саме розрахунки за ПДВ (податковий кредит) у сумi 13263,8 тис. грн.

 

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Добуток глини

89,94 тн.

4773.7

100

85,74 тн.

18412.4

99.94

 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Транспортно-заготiвельнi витрати

24.79

2

Послуги стороннiх органiзацiй (з видобутку глини)

9.5

3

Послуги стороннiх органiзацiй (розкривнi роботи)

39.31

4

Податки (надра, земля)

7.78

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

31.05.2012

01.06.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.06.2012

12.06.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.06.2012

19.06.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

29.03.2012

29.03.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

3

2

2

2011

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Виконавчий орган

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): нi

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

нi

Інші (запишіть)

нi

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

нi

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): нi

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

нi

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Так

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): нi

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії