Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надаліПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КЕРАМПРОМ»

1.2.   Організаційно-правова форма емітента:          Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:                            Україна, Донецька область, Костянтинівський

                                                                                     район, с. Артемівка, вулДружби, 2, поштовий

                                                                                     індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел/факс 062-334-12-01

1.6. Електронна поштова адреса емітента:             24655289@client.jrc.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                      http://keramprom.at.ua 

       1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II  Положення:

              Відомості про прийняття рішення  про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення

22 травня 2013 року позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та про приватне розміщення акцій (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів № 28 від 22.05.2013 р.) у кількості 120 000 (сто двадцять тисяч) штук простих іменних акцій на суму 9 840 000,00 грн. (дев’ять мільйонів вісімсот сорок тисяч гривень 00 копійок) (форма існування цінних папері – бездокументарна).

У результаті додаткового випуску акцій статутній капітал Товариства збільшиться на 9 840 000,00 (дев’ять мільйонів вісімсот сорок тисяч) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій за рахунок додаткових внесків  та дорівнюватиме 25 750 214,00 (двадцять п’ять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч двісті чотирнадцять) гривень.

Номінальна вартість акції, що розміщується, складає 82,00 грн. (вісімдесят дві гривні 00 копійок) кожна.

Розміщення акцій буде здійснюватись відповідно до умов розміщення за ціною 82,00 грн. (вісімдесят дві гривні 00 копійок) за акцію, що дорівнює номінальній вартості акції Товариства та є вище її ринкової вартості, яка становить 80,1753 грн. (вісімдесят гривень 17,53 копійки) за акцію, яка визначена незалежним оцінювачем майна ТОВ "ІНТЕРБІЗНЕСКОНТАКТ" та затверджена Протоколом засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" № 9 від 18.04.2013 р.

На дату прийняття рішення про розміщення акцій  (22.03.2013 р.) власниками пакету акцій у розмірі 10 і більше відсотків  акцій є:

- Компанія OTRANTO TRADING CO. LTD, яка володіє 127 362 (сто двадцять сім тисяч триста шістдесят дві) шт. простих іменних акцій, що становить 65,6414 % зареєстрованого статутного капіталу;

- Фізична особа, яка володіє 65 015 (шістдесят п’ять тисяч п’ятнадцять) шт. простих іменних акцій, що становить 33,5082 % зареєстрованого статутного капіталу.

Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до зареєстрованого розміру статутного капіталу складає 61,85 відсотків, 100 відсотків акцій знаходяться у обігу.

Приватне розміщення акцій Товариства буде проводитися з метою використання на подальший розвиток Товариства (збільшення і розвиток складів готової продукції, створення лабораторії фізико-керамічних досліджень, розвиток сировинної бази).

Права власників простих іменних акцій визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства. Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення.

Інформація про плани членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, придбати цінні папери, що розміщуються, відсутня.

Реалізація акціонером, власником простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ", свого переважного права на придбання акцій здійснюється з 15 липня 2013 року по 05 серпня 2013 року (включно).

Перший етап триватиме 8 (вісім) календарних днів, у термін з 06 серпня 2013 року по 13 серпня 2013 року (включно).

Другий етап приватного розміщення починається з дня, наступного за днем закінчення першого етапу, і триває 14 (чотирнадцять) календарних днів з 14 серпня 2013 року по 27 серпня 2013 року (включно).

Умовами розміщення акцій передбачена можливість дострокового закінчення розміщення (якщо запланований обсяг акцій розміщено достроково та повністю оплачено).

У випадку розміщення запланованого обсягу акцій, що пропонуються до приватного розміщення та при умові їх повної оплати до закінчення встановленого строку, одноособовому виконавчому органу - Генеральному директору Товариства надаються повноваження щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення, затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення, але не раніше першого дня другого етапу приватного розміщення.

У випадку недосягнення запланованого обсягу розміщення акцій, що пропонуються до приватного розміщення, Генеральному директору Товариства надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення та затвердження звіту про результати розміщення акцій на фактично досягнутому та сплаченому рівні.

Перевищення запланованого обсягу розміщення акцій Товариства, відповідно до яких прийняте рішення про приватне розміщення, не допускається.

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій акціонерам, що здійснили оплату акцій, повертаються внесені ними суми не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі незатвердження Генеральним директором у встановленні строки результатів розміщення акцій, Товариство протягом 5 (п’яти) робочих днів після прийняття цього рішення повідомляє акціонерів про незатвердження результатів розміщення акцій, повертає першим власникам акцій внески, унесені ними в оплати за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій.

Заяви від акціонерів на придбання акцій, надаються до канцелярії Товариства за адресою: Україна, 85160, Донецька область, Костянтинівський район, село Іванопол’є, вулиця Дзержинського, 34, 2й поверх.

Акції сплачуються виключно грошовими коштами, у національній валюті України – гривні.

Оплата акцій, щодо яких акціонером реалізоване переважне право на придбання, здійснюється не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу розміщення цінних паперів.

Оплата акцій, що були реалізовані протягом другого етапу приватного розміщення здійснюється на підставі укладених договорів.

Відповідно до вимог чинного законодавства акціонерам забороняється сплачувати акції грошовими коштами, отриманими в кредит або під заставу.

Реквізити для перерахування у національній валюті: п/р 26009302138479 у відділенні № 1500 «Донецька дирекція ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Донецьк,  МФО 322948.

Конвертація акцій, що розміщуються, не передбачається.

Товариство зобов’язується не використовувати кошти, залучені від  розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, на покриття збитків.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

            Генеральний директор                                                                                        Б.Ф. Бевзенко

23.05.2013 р.