Інформація про прийняття рішеннь річними Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керампром» 29 березня 2012 року.

 

 

29 березня 2012 року відбулися річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Керампром».

 

Реєстрацію учасників річних Загальних зборів провела Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою ПрАТ «Керампром».

 

Для участі в річних Загальних зборах  зареєструвалось 3 (три) особи (акціонери та їх представники), які в сукупності володіють 192 377  (сто дев’яносто дві тисячі триста сімдесят сім) штук простих іменних акцій (голосуючих акцій), що становить 99,15%  голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Керампром».

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Реєстраційною комісією було зафіксовано присутність кворуму річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Керампром».

 

Під час проведення річних Загальних зборів були розглянуті наступні питання порядку денного та прийняті по ним відповідні рішення:

 

 

З першого питання порядку денного:

«Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання голови та членів Лічильної комісії  Загальних зборів».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

1.1. Затвердити порядок проведення та регламент річних Загальних зборів:

      - для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів                       -    15 хвилин;

      - для співдоповідей                                                                                          -    10 хвилин;

      - для запитань та відповідей на них                                                                -    10 хвилин;

- порядок голосування на зборах – відкрите голосування шляхом підняття рук.

1.2. Для підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів обрати Лічильну комісію у складі:

              Голова Лічільної комісії  -      Ніколайчук Анатолій Іванович;

              Член Лічільної комісії      -      Євсютіна Наталя Василіївна.

 

З другого питання порядку денного:

«Звіт Генерального директора ПрАТ «Керампром» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняти до відома Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2011 рік.

2.2. У зв’язку з затримкою з відшкодуванням ПДВ  та дефіцитом обігових коштів основні напрями діяльності ПрАТ «Керампром» на 2012 рік не погодити.

2.3. Бюджет ПрАТ «Керампром» на 2012 рік не затверджувати.

2.4. Генеральному директору Опелендеру В.А. підготувати кошторис витрат на 1 півріччя 2012 року, користуючись установою - маса здобутої сировини повинна  дорівнювати масі проданої сировини, і надати для узгодження в Наглядову раду до 15 квітня 2012 року.

 

З третього питання порядку денного:

 «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

3. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства  за 2011 рік.

 

З четвертого питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізора з фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

4. Затвердити Звіт Ревізора з фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році та висновок Ревізора щодо достовірності річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік з урахуванням зауважень та пропозицій акціонерів, у тому числі:

4.1. Для ведення бухгалтерського обліку перейти на автоматизовану систему  обліку із застосуванням програмного забезпечення   з 01.07.2012 р.;

4.2. За договором з ПО «Донбасекскавація»  запитати калькуляцію цін 2011/2012 рр., та  проаналізувати складові зростання цін.  В майбутньому договори з підрядчиками укладати на умовах проведення тендеру;

4.3. В супроводжуючих документах  указувати  маршрут руху автотранспорту;

4.4. По кожному факту затримки відшкодування ПДВ понад нормативний термін направити позивну заяву до суду з пред'явленням фінансових санкцій, передбачених законодавством;

4.5. Переглянути Положення про преміювання працівників Товариства, конкретизував показники для преміювання.

 

З пятого питання порядку денного:

 «Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2011 році».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

5. Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства  в 2011 році.

 

З шостого питання порядку денного:

 «Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків Товариства за результатами діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів ПрАТ «Керампром».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити збитки за результатами діяльності Товариства у 2011 році у розмірі 2228 тис.грн. (два мільйона двісті двадцять вісім тисяч) грн.

6.2. Покрити збитки Товариства за рахунок Резервного капіталу та результатів господарської діяльності Товариства у 2012 році.     

6.3. Не здійснювати відрахування до Резервного капіталу Товариства.                                              6.4. Не здійснювати виплату дивідендів за 2011 рік.

 

З сьомого питання порядку денного:

 «Про обрання Ревізора Товариства».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

7.1. У зв’язку з закінченнями строку дії повноважень звільнити Попова Дмитра Анатолійовича з посади  Ревізора Товариства.  

7.2. Призначити Авраменко Олену Миколаївну Ревізором Товариства  строком на 2 (два) роки.

 

З восьмого питання порядку денного:

 «Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством».

 

За результатами голосування прийняте наступне рішення:

8. Ухвалити  наступні правочини:

§         Контракт з Компанією «Б.В. ВЕСТ-ИСТ КЕМИКАЛ ТРЕЙДИНГ ЛТД.» (м. Ларнака, Кіпр)BV-12/01 від 03.01.2012 р.  на поставку суміші вогнетривких глин на суму 5 600 000,00 долл.США (пять мільйонів шістсот тисяч доларів США).

§         Договір генерального підряду з Приватним акціонерним товариством «Виробниче об’єднання «Донбасекскавація» № 9 від 12.12.2011 р.  на виконання гірничо-розкривних робіт, формування відвалів та робіт з видобутку вогнетривких і тугоплавких глин на суму 11 780 000 грн. (одинадцять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.).

§         Договір  з Товариством з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» № 50/11 від 16.12.2011 про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення вантажів на суму до 8 800 000 грн. (вісім мільйонів вісімсот тисяч грн. 00 коп.).

§         Договір транспортного експедирування № 05/04-2011 від 05.04.2011 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтерсервіс» на суму до 11 000 000,00 грн. (одинадцять мільйонів грн. 00 коп.) у річному обчислюванні.

§      Договір транспортного експедирування с ООО ТК «Транском» або іншою  компанією на суму до 13 000 000 грн. (тринадцять мільйонів грн. 00 коп.)

 

Всі питання по Порядку денному були розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.