Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надалі – ПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КЕРАМПРОМ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:          Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:                            Україна, Донецька область, Костянтинівський

                                                                                     район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, поштовий

                                                                                     індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел/факс 062-334-12-01

1.6. Електронна поштова адреса емітента:             24655289@client.jrc.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                      http://keramprom.at.ua 

       1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II  Положення:

              Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

2.      Текст повідомлення

              29.03.2013 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Керампром» прийнято рішення  про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

               припинити повноваження члена Наглядової ради Ластовича Василя Миколайовича у звязку з його смертю. Перебував на посаді з 01.04.2011р. Особа володіла часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 33,5082%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немав.

3. Підпис

             Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Генеральний директор ПрАТ «Керампром»                                                                            Б.Ф.Бевзенко

02.04.2013 р.