Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24655289

4. Місцезнаходження емітента

85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 340-20-81 (062) 340-20-81

6. Електронна поштова адреса емітента

office.ceramprom@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

72 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

16.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена насторінці

http://keramprom.at.ua

в мережі Інтернет

16.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. ПриміткиДо складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

iчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

iдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

iдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

iдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

А00 № 545692

 

3. Дата проведення державної реєстрації

 17.02.1997

 

4.Територія (область)

 Донецька область

 

5. Статутний капітал (грн.)

 25750214.00

 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

 

8. Середня кількість працівників (осіб)

42

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

 

08.12

 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

 

 46.90

 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

 

 01.11

 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР,БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

 

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють

 

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

 334851

3) Поточний рахунок

 26001962483662

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

 334851

6) Поточний рахунок

 26001962483662

 


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

08.12 -Добування піску,гравію, глин та каолiну                                                                                                                                                                                                                

4041               

04.10.2006

Державна служба геології  та надр України                                                                                                                                                                                                                    

04.10.2026                                                                                          

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробів. Ліцензія  № 4041 від 04.10.2006 видана Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України строком на 20 (двадцять) років. У зв'язку з перейменуванням  ПрАТ "Керампром" переоформлена ліцензія Державною службою геології  та надр України (наказ від 08.09.2011 р. № 66), угода № 4041 від 16.11.2011 р.

 

 


14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

( для акціонерних товариств )

 

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.02.2012

01.02.2012

Євсютiна Наталя Василiвна                                                                          

Опис

Призначена на посаду корпоративного секретаря  01.02.2012 року на пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (наказ вiд 01.02.2012 № 21-к)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Попереднє мiсце роботи ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" на посадi секретар представництва з 01.06.2007 по 12.01.2012 р.

Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Член Наглядової ради (одноособовий)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

73342

4) рік народження**

 

5) освіта**

 

6) стаж роботи (років)**

 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

24.04.2014 3 роки

9) опис    До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;

4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 

13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";

15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальний зборах  відповідно до Закону України про "Про акціонерні товариства";

16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України;

23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; 

24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.

25. Затвердження організаційної структури Товариства;

26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних  зборів.

27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Юридична адреса: Кіпр  6023,  м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201

Згідно Протоколу №31 від 24.04.2014р.:

- Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства  - OTRANTO TRADING CO. LIMITED  (Кіпр), код 73342,  в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

- Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кіпр), код 73342, строком на три роки.

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бевзенко Борис Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979;

Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин,  к.т.н., 2009 р.

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

11.06.2012 3 роки

9) опис    Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 року) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства.

 Обов'язки Генерального директора:

1.Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує

виконання  їх  рішень.  Генеральний  директор  діє  від  імені  Товариства  у  межах.

встановлених Статутом та чинним законодавством.

3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має

повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.

4. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова

рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними

Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з            моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на

засіданні Наглядової ради.

5. Права та обов'язки  Генерального директора Товариства визначаються  чинним

законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним        директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа,

уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний

надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах,

встановлених   чинним   законодавством,   Статутом   та   внутрішніми    положеннями

Товариства.

7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства,

представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та

давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних

з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції  Загальних  зборів  та  Наглядової  ради,  зокрема Генеральний  директор

Товариства:

8.1.Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує, діяльність Товариства та

здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;

8.2.Забезпечує  підвищення  ефективності  виробничої та комерційної діяльності

Товариства, розвитку господарських зв'язків;

8.3.Вживає     заходи      щодо      зменшення     собівартості      та      збільшення

конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;

8.4.Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

8.5.Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

8.6.Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети)

Товариства;

8.7.Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить

його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів;

8.8.Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для

представлення Наглядовій раді;

8.9.Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено

відповідними рішеннями Наглядової ради;

8.10.Організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів

Товариства;

8.11.Визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Загальних зборів з цих питань;

8.12.Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з попереднім узгодженням з Наглядовою радою;

8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двісті тисяч) гривень;

8.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства:

8.15.Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах,

організаціях України та за її межами;

8.16.Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх

питань діяльності Товариства:

8.17.Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом

Товариства;

8.18.Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо

організаційної структури Товариства, штатного розкладу Товариства;

8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього

трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди

з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення;

8.20.Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці.

за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою;

8.21.Підписує банківські, фінансові  та інші документ,  пов'язані з поточною

діяльністю Товариства;

8.22.3 узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах

поточні та інші рахунки Товариства;

8.23.Видає довіреності;

8.24.Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

8.25.Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;

8.26.Організовує підготовку і навчання кадрів;

8.27.Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;

8.28.Приймає  рішення  щодо  виконання  Товариством  своїх  зобов'язань  перед

клієнтами і третіми особами;

8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та

відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

8.30.Затверджує   інструкції  та  положення  про  роботу  структурних   підрозділів

Товариства;

8.31.Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.

9.Зміна  компетенції  Генерального  директора Товариства  відбувається  шляхом

внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з

моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

10.Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на

розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту

та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

11.Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської

діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно

діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства.

12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити

особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у

випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме    через    відпустку,

тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж

35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує

функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального

директора, мас всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора,

передбачені   чинним  законодавством,  цим  Статутом  та  внутрішніми  документами

Товариства.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.

Змін протягом року не було.

Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.

 

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рітсо Олена Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік.

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.06.2012 безстроково

9) опис    Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було.

Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Голови правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє.

 

 

 

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондаренко Дар'я Сергіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д  н/д

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського,

спеціальність "Облік і аудит ", кваліфикация "Магістр з обліку і аудиту", 2009

 

 

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акціонерне товариство "Краснополянський піщаний кар'єр",  ревізор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

д/н

9) опис    Призначена на посаду 24 квітня 2014 року на підставі рішення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Керампром" (протокол від 24.04.2014 № 31)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревізора. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:   економіст, начальник планово-економічного відділу ДЗСМ "Астор", начальник планово-економічного відділу ТОВ "BIG BETON", економіст ТОВ "Енергостіл",  ревізор ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр". Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було.

РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право:

1.            Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні

збори можуть обрати Ревізора.

2.            Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,

або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3.            Строк повноважень Ревізора встановлюється Загальними зборами Товариства.

4.            Ревізором    не   може   бути    член    Наглядової   ради, генеральний   директор,

корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші

посадові особи Товариства.

5.            Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

6.            Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та

вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

7.            Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в

обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.            Ревізор  має  право  брати  участь  у  засіданнях  Наглядової ради  у  випадках,

передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями

Товариства.

9.            Ревізор може здійснювати перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності

Товариства самостійно або з залученням інших фахівців не рідше одного разу на рік за

дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або                                                                                                                                                          на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

10.          Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації з операційної

діяльності в межах, передбачених Статутом Товариства.

11. Ревізор може проводити перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового  року.

12. За підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансового - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі.

 В даний час працює ревізор ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр".

 

 

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Одноосібний член Наглядової ради

OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр)

д/н 73342  д/н

247362

78.77093370952

247362

0

0

0

Генеральний директор

Бевзенко Борис Федорович

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Рітсо Олена Анатоліївна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Бондаренко Дар'я Сергіївна

н/д н/д  н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

247362

78.77093370952

247362

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

"OTRANTO TRADING CO.LTD"

73342

6023  д/н м.Ларнака Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201

247362

78.770933709522

247362

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

Ластович Василь Миколайович

д/н д/н  д/н

32509

10.35229454792

32509

0

0

0

Бевзенко Валерiй Федорович

н/д н/д  н/д

32506

10.35133921606

32506

0

0

0

Усього

312377

99.474567473498

312377

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

17.04.2014

 

Кворум зборів

78.7709

 

Опис

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 11 квiтня 2014 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 3 (три) особи, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй (у бездокументарнiй формi) на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% Статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.

Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол Володимир Iллiч довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, за рiшенням Наглядової ради, оформленим протоколом  № 1 вiд 03 березня 2014 року.

Про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 51 вiд 17.03.2014 року), персонально письмовими повiдомленнями вiд 14.03.2014 р. засобами поштового зв'язку згiдно перелiку акцiонерiв Товариства станом на 05.03.2014 року, та розмiщенi  у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет.

Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним  позачергових Загальних зборiв.

Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 1 вiд 03.03.2014 р.) у складi однiєї особи, працiвника Товариства Радченко В.В.

 

Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi  та пiдтвердженi.    

Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

На момент проведення  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Статутний капiтал Товариства складає 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять) гривень, подiлений на 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 82,00  (вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу.

Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi в позачергових Загальних зборах зареєстрована одна особа - уповноважений представник акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), який володiє 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят двi) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв,  що становить 78,7709 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

На пiдставi протоколу  Реєстрацiйної комiсiї кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" досягнуто (Протокол Реєстрацiйної комiсiї вiд 17.04.2014 р.). Загальнi збори акцiонерiв Товариства визнаються правомочними.

Для участi у Загальних зборах акцiонерiв  запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":

Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович;

Заступник  генерального  директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;

Головний iнженер Щербаков Юрiй Львович;

Юрисконсульт Колбаєв Олександр Васильович;

Помiчник голови Наглядової ради  Шеставiна Алла Анатолiївна;

Корпоративний секретар Євсютiна Наталя Василiвна.

 

Порядок денний позачергових Загальних зборiв був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради  № 1 вiд 03.03.2014 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення її державної реєстрацiї.

 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства питання, не внесенi до порядку денного, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.

 З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

СЛУХАЛИ:

Тапол В.I., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр), оголосив проект рiшення з першого питання порядку денного.

Проект рiшення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Затвердити  регламент позачергових Загальних зборiв:

           - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв                    -   до 15 хвилин;

          - для спiвдоповiдей                 -   до 5 хвилин;

          - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки           -   до 3 хвилин 

1.2.  Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах -  вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.

Приймати рiшення по питанню 1-му порядку денного - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, по питанню 2-му  - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у позачергових Загальних зборах.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем позачергових Загальних зборiв  - Шеставiну Аллу Анатолiївну.  

1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - Щербакова Юрiя Львовича.                       

1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з  початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї  припиняються.

Iнших пропозицiй та заперечень вiд присутнiх на Загальних зборах не надiйшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                        - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

ВИРIШИЛИ:

1.1. Затвердити  регламент позачергових Загальних зборiв:

           - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв                    -   до 15 хвилин;

          - для спiвдоповiдей                 -   до 5 хвилин;

          - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки           -   до 3 хвилин

1.2.  Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах -  вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.

Приймати рiшення по питанню 1-му порядку денного - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, по питанню 2-му  - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у позачергових Загальних зборах.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем позачергових Загальних зборiв  - Шеставiну Аллу Анатолiївну.  

1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - Щербакова Юрiя Львовича.                       

1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з  початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї  припиняються.

 

 

З  ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення її державної реєстрацiї.

 

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор Товариства Бевзенко Б.Ф. запропонував внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, та запропонував затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

Головуючий позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Тапол В.I. оголосив проект рiшення з другого питання порядку денного.

Проект рiшення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.

2.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" у новiй редакцiї.

2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Бориса Федоровича  пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

2.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                        - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

2.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.

2.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" у новiй редакцiї.

2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Бориса Федоровича  пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

2.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

 

ДОДАТКИ:

1. Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" 17 квiтня 2014 року.

2. Протокол  засiдання  Реєстрацiйної комiсiї  ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 17.04.2014 р.

3. Протокол Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування  на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 17.04.2014 р

4. Нова редакцiя Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".

 

Головуючий  Загальних зборiв                 В.I. Тапол

Секретар Загальних зборiв               А.А. Шеставiна

Генеральний директор                Б.Ф. Бевзенко

 

 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

24.04.2014

 

Кворум зборів

78.7709

 

Опис

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складено ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 17.04.2014 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 5 (п'ять) осiб, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй (у бездокументарнiй формi) на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.

Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол Володимир Iллiч довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, за рiшенням Наглядової ради, оформленим протоколом  № 2 вiд 05 березня 2014 року.

Про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 50 вiд 14.03.2014 року), персонально письмовими повiдомленнями вiд 19.03.2014 р. засобами поштового зв'язку згiдно Перелiку акцiонерiв Товариства станом на 05.03.2014 року, та розмiщенi  у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет.

22.04.2014 р (вих. № 57431зв вiд 18.04.2014 р.) Товариство отримало вiд ПАТ "Нацiональний  депозитарiй України" Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, станом на 17.04.2014 р., та виявило змiни у складi власникiв акцiй ПрАТ "КЕРАМПРОМ", у зв'язку з чим, новим акцiонерам 22.04.2014 р. було направлено засобами поштового зв'язку письмове повiдомлення  про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.

Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним  рiчних Загальних зборiв.

Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 2 вiд 05.03.2014 р.) у складi однiєї особи, працiвника Товариства Радченко В.В.

Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi  та пiдтвердженi.     

Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

На момент проведення  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Статутний капiтал Товариства складає 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять) гривень, подiлений на 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 82,00  (вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу.

Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у рiчних Загальних зборах зареєстрована одна особа - уповноважений представник акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), який володiє 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят двi) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв,  що становить 78,7709 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

На пiдставi протоколу  Реєстрацiйної комiсiї кворум рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" досягнуто (Протокол Реєстрацiйної комiсiї № 2 вiд 24.04.2014 р.). Загальнi збори акцiонерiв Товариства визнаються правомочними.

Для участi у Загальних зборах акцiонерiв  запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":

Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович;

Заступник  генерального  директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;

Головний iнженер Щербаков Юрiй Львович;

Помiчник голови Наглядової ради  Шеставiна Алла Анатолiївна;

Корпоративний секретар Євсютiна Наталя Василiвна.

 

Порядок денний рiчних Загальних зборiв був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради  № 2 вiд 05.03.2014 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:

1.  Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2.  Звiт Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду Звiту Генерального директора Товариства. 

3.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду Звiту Наглядової ради Товариства. 

4.  Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.

5.  Затвердження рiчного звiту  Товариства  за 2013 рiк.

6.  Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи  в 2013 роцi.

7.  Про внесення змiн до Статуту Товариства.

8.  Про змiни у складi  органiв Товариства (Наглядова рада, Ревiзор).

9.  Прийняття рiшення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рiшення,  надання повноважень на вчинення значних правочинiв.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

 

СЛУХАЛИ:

Тапол В.I., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр), оголосив проект рiшення з першого питання порядку денного.

Проект рiшення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Затвердити  регламент рiчних Загальних зборiв:

           - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв                    -   до 15 хвилин;

           - для спiвдоповiдей                 -   до 5 хвилин;

           - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки           -   до 3 хвилин

1.2.  Затвердити порядок проведення рiчних Загальних зборiв:

Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крiм 8-го, проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук за принципом одна проста акцiя - один голос. По питанню 8 щодо обрання Ревiзора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв.

Приймати рiшення по питанням порядку денного,  крiм 7-го i 9-го, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 7 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв,  якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 9 - бiльш як 50  вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.  

1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Щербакова Юрiя Львовича.            

1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з  початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї  припиняються.

Iнших пропозицiй та заперечень вiд присутнiх на Загальних зборах не надiйшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                           - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                   -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

1.1. Затвердити  регламент рiчних Загальних зборiв:

           - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв              -    до 15 хвилин;

          - для спiвдоповiдей                      -    до  5 хвилин;

          - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки                -    до  3 хвилин

1.2.  Затвердити порядок проведення рiчних Загальних зборiв:

Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крiм 8-го, проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук за принципом одна проста акцiя - один голос. По питанню 8 щодо обрання членiв Наглядової ради i Ревiзора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв.

Приймати рiшення по питанням порядку денного,  крiм 7-го i 9-го, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 7 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв,  якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 9 - бiльш як 50  вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.  

1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Щербакова Юрiя Львовича.            

1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з  початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї  припиняються.

 

З  ДРУГОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Звiт Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду Звiту Генерального директора Товариства. 

 

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Б.Ф. доповiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I.  зачитав проект рiшення.

Проект рiшення з другого  питання порядку денного, запропонований для голосування:

2. Затвердити  Звiт Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. (Текст доповiдi додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                            - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

2. Затвердити  Звiт Генерального директора  про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. (додається). 

 

З  ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  розгляду Звiту Наглядової ради Товариства. 

 

СЛУХАЛИ:

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр),  доповiв про проведену Наглядовою радою роботу,  розповiв про тi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповiдi додається) та  зачитав проект рiшення. 

 

Проект рiшення з третього  питання порядку денного, запропонований для голосування:

 3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк (додається).      

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                            - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

ВИРIШИЛИ:

3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк (додається).

 

З  ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.

 

СЛУХАЛИ:

Заступник генерального  директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович за дорученням  Ревiзора Товариства ознайомив присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв зi звiтом Ревiзора про результати перевiрки  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновками стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк (додаються).

Запитань або зауважень вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило.

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I.  зачитав проект рiшення.

Проект рiшення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновки стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                         - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить   100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),   зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

4. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновки стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.

 

З  П'ЯТОГО  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження рiчного звiту  Товариства  за 2013 рiк.

 

СЛУХАЛИ:

Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В. повiдомив, що згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2013 р. складена згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та достовiрно вiдображує фiнансове становище Товариства.

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. зачитав проект рiшення.

Проект рiшення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                        - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

5. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.

 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи  в 2013 роцi.

 

СЛУХАЛИ:

Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В. доповiв, що Товариство за результатами дiяльностi у 2013 роцi має збитки в сумi, вiдповiдно до рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк. 

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I.  зачитав проект рiшення.

 

Проект рiшення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi в сумi, вiдповiдно до рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк. 

6.2.  Збитки Товариства за 2013 рiк покрити за рахунок  прибуткiв майбутнiх перiодiв. 

6.3. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк не нараховувати.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                        - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

6.1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi в сумi, вiдповiдно до рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк. 

6.2.  Збитки Товариства за 2013 рiк покрити за рахунок  прибуткiв майбутнiх перiодiв. 

6.3. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк не нараховувати.

 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про внесення змiн до Статуту Товариства.

 

СЛУХАЛИ:

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I., запропонував не вносити змiни до Статуту Товариства, та зачитав проект рiшення.

Проект рiшення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. Не вносити змiни до Статуту Товариства.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                        - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

7.1. Не вносити змiни до Статуту Товариства.

 

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про змiни у складi  органiв Товариства (Наглядова рада, Ревiзор).

 

СЛУХАЛИ:

Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. доповiв про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради, наданих йому Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 01.04.2011 року, з термiном дiї повноважень - 3 роки. Згiдно п.17.7. Статуту Товариства "У випадку закiнчення цього строку, члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради або переобрання її дiючого складу на новий строк".

Головуючий доповiв про припинення повноважень Ревiзора Товариства, наданих йому Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2012 року, з термiном дiї повноважень - 2 роки. 

Головуючий на Загальних зборах акцiонерiв Тапол В.I. зачитав проект рiшення.

Проект рiшення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

8.1. Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства  - OTRANTO TRADING CO. LIMITED  (Кiпр), код 73342, в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.

8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складi однiєї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр), код 73342, строком на три роки.

8.3. Затвердити умови договорiв з представниками одноособового члена Наглядової ради OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр). Доручити Генеральному директору Товариства Бевзенко Борису Федоровичу пiдписати договори з представниками члена Наглядової ради Товариства з оплатою згiдно штатного розкладу.

8.4. Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Авраменко Олени Миколаївни, в зв'язку з закiнченням строку її повноважень.

8.5. Обрати на посаду Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ю Сергiївну з строком повноважень на три роки.

Iнших кандидатур в Наглядову раду i на посаду Ревiзора Товариства акцiонерами (їх представниками) висунуто не було.

Голосування щодо кандидатури Ревiзора Товариства проводиться кумулятивним методом.

Пропозицiя винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування № 1.

 

ГОЛОСУВАЛИ /кумулятивне голосування/:

"ЗА"                            - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

8.1. Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства  - OTRANTO TRADING CO. LIMITED  (Кiпр), код 73342,  в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.

8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складi однiєї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр), код 73342, строком на три роки.

8.3. Затвердити умови договорiв з представниками одноособового члена Наглядової ради OTRANTO TRADING CO.LIMITEDiпр). Доручити Генеральному директору Товариства Бевзенко Борису Федоровичу пiдписати договори з представниками члена Наглядової ради Товариства з оплатою згiдно штатного розкладу.

8.4. Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Авраменко Олени Миколаївни, в зв'язку з закiнченням строку її повноважень.

8.5. Обрати на посаду Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ю Сергiївну з строком повноважень на три роки.

 

З  ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

 

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор Товариства Бевзенко Б.Ф. ознайомив присутнiх з укладеними ним правочинами у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства.

Головуючий на Загальних зборах акцiонерiв Тапол В.I. повiдомив  про необхiднiсть вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити

значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, та зачитав проект рiшення.

 

Проект рiшення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:

9.1. Схвалити укладенi ПрАТ "КЕРАМПРОМ" значнi правочини, а саме:

з Компанiєю "НОРТГЕЙТ ГмбХ" (Швейцария),  з ООО "Донбасс Пром Ойл", ООО "Деснянська керамiка"  - з продажу вогнетривких глин;

ООО "Транссистемлоджистик" - здiйснення перевезення глини залiзничним транспортом;

ООО "Iнтерсервiс" - з транспортного експедирування глини до порту Марiуполь.

9.2. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi  протягом  одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, в тому числi, але не виключно,  правочини по видобутку глини  з ПАО "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя", на суму, що не перевищує 50% вартостi Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд  iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, з безумовним виконанням Статуту Товариства.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                        - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв),  зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                  -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

9.1. Схвалити укладенi ПрАТ "КЕРАМПРОМ" значнi правочини, а саме:

з Компанiєю "НОРТГЕЙТ ГмбХ" (Швейцария),  з ООО "Донбасс Пром Ойл", ООО "Деснянська керамiка"  - з продажу вогнетривких глин;

ООО "Транссистемлоджистик" - здiйснення перевезення глини залiзничним транспортом;

ООО "Iнтерсервiс" - з транспортного експедирування глини до порту Марiуполь.

9.2. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi  протягом  одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, в тому числi, але не виключно,  правочини по видобутку глини  з ПАО "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя", на суму, що не перевищує 50% вартостi Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд  iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, з безумовним виконанням Статуту Товариства.

 

Головуючий Загальних зборiв акцiонерiв повiдомив, що всi питання порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянутi та оголосив Загальнi збори акцiонерiв закритими.

 

ДОДАТКИ:

1. Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 24.04.2014 р.

2.  Протокол  засiдання Реєстрацiйної комiсiї Товариства вiд 24.04.2014 р.

3. Протокол Лiчильної комiсiї Товариства про пiдсумки голосування по питанням порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 24.04.2014 р.

4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi  Товариства за 2013 рiк.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.

9. Рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.

 

Головуючий Загальних зборiв                                       В.I.Тапол

Секретар Загальних зборiв               А.А. Шеставiна

Генеральний директор                Б.Ф.Бевзенко

 

 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

18.08.2014

 

Кворум зборів

89.1222

 

Опис

Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складено ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 12.08.2014 року.

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 4 (чотири) особи, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй  на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.

Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол Володимир Iллiч довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, за рiшенням Наглядової ради, оформленим протоколом  № 5 вiд 08.07.2014 року.

Про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 132 вiд 16.07.2014 р.), персонально письмовими повiдомленнями вiд 15.07.2014 р. засобами поштового зв'язку згiдно Перелiку акцiонерiв Товариства станом на 11.07.2014 року, та розмiщенi  у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет.

Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним  позачергових Загальних зборiв.

Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 5 вiд 08.07.2014 р.) у складi однiєї особи - Радченко Валентина Вiкторовича. Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi  та пiдтвердженi.    

Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у позачергових Загальних зборах зареєстрованi двi особи - акцiонер та представник акцiонера, якi у сукупностi  володiють 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм)  простими iменними акцiями ПрАТ "КЕРАМПРОМ", якi надають 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв,  що становить 89,1222 вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. (Перелiк акцiонерiв та представникiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 18.08.2014 р. додається).

Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення позачергових Загальних зборiв досягнуто, Загальнi збори є правомочними (Протокол  Реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 18.08.2014 р. додається).

Для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв  запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":

виконуючий обов'язки генерального директора Щербаков Юрiй Львович;

заступник  генерального  директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;

головний бухгалтер Рiтсо Олена Анатолiївна;

юрисконсульт Колбаєв Олександр Васильович;

помiчник голови Наглядової ради  Шеставiна Алла Анатолiївна.

Перелiк питань, що виносяться на голосування на позачергових Загальних зборах  (порядок денний) затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради  № 5 вiд 08.07.2014 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:

Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.

Розгляд питання щодо прийняття рiшення про вчинення значного правочину, а саме укладення договору позики про надання Товариством позики фiзичнiй особi.

Надання генеральному директору Товариства повноважень на визначення умов договору та пiдписання договору позики.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.

 

СЛУХАЛИ:

Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол В.I. оголосив проект рiшення з першого питання порядку денного.

Проект рiшення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Затвердити  регламент позачергових Загальних зборiв:

      - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв            -  до  10 хвилин;

      - для спiвдоповiдей                                -  до   5 хвилин;

      - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки                                       -  до   5 хвилин.

1.2.  Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:

Провести позачерговi Загальнi збори без перерви. Роботу позачергових Загальних зборiв  акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" закiнчити до 11.00 годин  18 серпня 2014 року.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах -  вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.

Пiдсумки голосування по кожному питанню Порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Кандидат у члени Лiчильної комiсiї:

             Радченко Валентин Вiкторович      -    голова Лiчильної комiсiї.        

1.4. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з  початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї   припиняються.   

1.5. Кандидати для обрання Голови ти Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:

             Тапол Володимир Iллiч                 -     Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв

             Шеставiна Алла Анатолiївна.       -     Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв

 

Iнших пропозицiй та заперечень вiд присутнiх на Загальних зборах не надiйшло.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА"                         - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять  тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.

"ПРОТИ"                   -  немає голосiв.

"УТРИМАЛИСЬ"    -  немає голосiв.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

ВИРIШИЛИ:

1.1. Затвердити  регламент позачергових Загальних зборiв:

      - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв            -  до  10 хвилин;

      - для спiвдоповiдей                                -  до   5 хвилин;

      - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки                                       -  до   5 хвилин.

1.2.  Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:

Провести позачерговi Загальнi збори без перерви. Роботу позачергових Загальних зборiв  акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" закiнчити до 11.00 годин  18 серпня 2014 року.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах -  вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.

Пiдсумки голосування по кожному питанню Порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.

Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".

Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

1.3. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи: 

                      Радченко Валентин Вiкторович      -    голова Лiчильної комiсiї.                 

1.4. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з  початку Загальних зборiв та до їх закi