Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надалі – ПрАТ «Керампром» або Товариство

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:                        Приватне акціонерне товариство «Керампром»

1.2. Організаційно-правова форма емітента:          Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:                            Україна, Донецька область, Костянтинівський

                                                                                     район, с. Артемівка, вул. Дружби, 2, поштовий

                                                                                     індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел/факс 062-334-12-01

1.6. Електронна поштова адреса емітента:             24655289@client.jrc.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:                                                                 http://keramprom.at.ua 

       1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II  Положення:

              Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

2.      Текст повідомлення

               Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром» № 90-К від 18.06.2012 р.  призначено на посаду Головного бухгалтера Ритсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви,  безстроково. Посадова особа не надавала  згоди на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом трудової діяльності займала посади: головного бухгалтера ДП «ДАНС» МЧПКП «Надежда»; бухгалтера, директора госпрозрахункового обособленого підрозділу № 6 «Надежда» Артемівського Райпо; головного бухгалтера ТОВ «Артемівський хлібокомбінат»; бухгалтера, провідного бухгалтера ВАТ «Артемівський завод по обробці кольорових  металів». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Генеральний директор ПрАТ «Керампром»                                                                   В.А.Опелендер

18.06.2012 р.