ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «КЕРАМПРОМ»

Протокол № 5 від 15.03.2018 року

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

Місцезнаходження: 85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район,

с. Артемівка, вул. Дружби, буд.2,

ідентифікаційний код юридичної особи 24655289

(надалі ПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство)

повідомляє про проведення  17 квітня 2018 року об 11:00 годині за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Софіївка (попередня назва - с. Артемівка), вул. Дружби, буд. 2, кімната №1 річних Загальних зборів Товариства.

Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення річних Загальних зборів: Донецька область, Костянтинівський район, с. Софіївка (попередня назва - с. Артемівка), вул. Дружби, буд. 2, кімната №1.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 17 квітня 2018 року з 10 години 15 хвилин до 10 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів:  17 квітня 2018 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь  у річних Загальних зборах, встановлена  11 квітня 2018 року (станом на 24:00 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

3Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

9. Затвердження Кошторису витрат на  Наглядову раду Товариства.  

10. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

11. Обрання Ревізора Товариства.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

13. Про приведення Положень про Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Положень в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Положень.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства з числа працівників Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії    -   Радченко Валентин Вікторович;

       Член Лічильної комісії       -   Мединська Анна Володимирівна.

1.2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

2. Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КЕРАМПРОМ»:

2.1. Виступи з питань порядку денного на Загальних зборах:

основна доповідь                    -   до 10 хвилин;

відповіді на запитання         -   до  5 хвилин.

2.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер  відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

2.3. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед іх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови або члена реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена  реєстраційної комісії.

2.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийнятті рішення.

2.5. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, вирішуються відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.

3Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.

 Проект рішення:

5. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

7. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 69 225 128,00 грн. (шістдесят дев’ять мільйонів двісті двадцять п’ять тисяч сто двадцять вісім гривень 00 копійок) наступним чином:

 1 537 200  грн.   -   до фонду матеріального заохочення;

 4 254 474  грн.   -   до фонду розвитку Товариства;

63 433 454 грн.   -   на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

8.1. Затвердити суму річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік, що підлягає виплаті, у розмірі 63 433 454  грн. (шістдесят три мільйони чотириста тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят чотири гривні 00 копійок).

8.2. Затвердити розмір виплати дивідендів на 1 (одну) просту акцію у розмірі – 202,00 грн.

8.3. Затвердити строк виплати дивідендів:   не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

8.4. Встановити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.  

9. Затвердження Кошторису витрат на  Наглядову раду Товариства.  

Проект рішення:

9.1. Затвердити Кошторис витрат на  Наглядову раду Товариства на один рік з 17.04.2018 р. до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства (додається).                                         

9.2. Доручити Голові Загальних зборів Бевзенко Валерію Федоровичу підписати Кошторис витрат від імені Загальних зборів Товариства.

10. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

10. Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства акціонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр).

11. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

11.1. Обрати Ревізором Товариства Попова Дмитра Анатолійовича строком на 1 (один) рік.

11.2. Затвердити кошторис витрат на Ревізора Товариства (додається).

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ». Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та проведення її державної реєстрації.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни до Статуту Товариства  шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ».

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КЕРАМПРОМ» з обов’язковим нотаріальним посвідченням підпису під Статутом.

12.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) забезпечити здійснення в установленому законодавством порядку всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

13. Про приведення  Положень про Наглядову раду Товариства і Ревізора Товариства  у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Положень в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Положень.

 Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Положень ПрАТ «КЕРАМПРОМ» про Наглядову раду та Ревізора Товариства шляхом викладення  їх у новій редакції.

13.2. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «КЕРАМПРОМ», Положення про Ревізора ПрАТ ««КЕРАМПРОМ».

13.3. Уповноважити  Голову Загальних зборів підписати зазначені нові редакції Положень.

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

14.1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів:

1) Контракт з NORTHGATE International LLP NGILLP-01/18 от 10.01.2018 на постачання глини  у сумі 225 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

2) Контракт з NORTHGATE International LLP №  NGILLP-02/18 від 01.03.2018 р., на постачання глини у сумі 98 000 000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

3) Договір з ДФ "Галь-Дженералтранс" № 17-459 від 26.12.2017 р.,  на отримання послуг з перевезення залiзничним транспортом глини у сумі 68 860 000 грн.

4) Договір з ТОВ ТД «ЛогистикТранс» договор № 21/02-18 від 21.02.2018 р. на отримання послуг з перевезення залізничним транспортом глини у сумі 34 000 000 грн.

14.2. У разі припинення роботи з ТОВ ТД «ЛогистикТранс», тобто зміни підприємства, яке надає послуги з перевезення залізничним транспортом глини, надати повноваження Генеральному директору підписати новий договір у сумі, узгодженій Загальними зборами Товариства (п.15.4), погодивши з Наглядовою радою вибір нового підприємства.

15. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 Проект рішення:

15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість,  з ТОВ «Інтерсервіс» № 01/2018 от 01.02.2018  на отримання послуг з транспортного експедирування у сумі 31 000 000  грн.

      Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства: keramprom.at.ua у розділіІнформація».

      З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів,  акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні (понеділок – п’ятниця)  з 08:00 до 16:30 годин  (обідня перерва з 12:00  до 12:30 годин) за адресою: 85160, Донецька область, Костянтинівський район, с. Іванопілля,  вул. Торецька, 34, другий поверх, кабінет бухгалтерії Товариства, а в день проведення  річних Загальних зборів Товариства - за місцем їх проведення, за адресою: 85171, Донецька область, Костянтинівський район, с. Софіївка (попередня назва - с. Артемівка), вул. Дружби, буд. 2, кімната №1.

      Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -          Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович.

      Телефон для довідок:  (050) 423-39-61, (050) 426-68-76.

      Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

      Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.       Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня напроти прізвища відповідного кандидата.

      Пропозиція до проекту  порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому простих іменних акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості простих іменних акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5  або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог  статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства».

      Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

      Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше  відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства» та неповноти даних, передбачених  абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства».

      Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні Товариства»,

у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

      У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекту порядку денному Загальних зборів.

     Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

     Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів також – довіреність  або інші документи,  які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

     Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

     Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

      Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

      Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це  Генерального директора Товариства.

      Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

      Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися  порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

      Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

      На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 02.03.2018 року загальна кількість акцій - 314 027 шт., голосуючих акцій - 314 027 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КЕРАМПРОМ» (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

       2017 рік

       2016 рік

Усього активів

132 021

88 015

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18 990

9 207

Запаси

24 440

22 087

Сумарна дебіторська заборгованість

74 453

44 833

Гроші та їх еквіваленти

10 494

11 069

Нерозподілений прибуток

94 362

55 409

Власний капітал

123 975

83 813

Зареєстрований статутний капітал

25 750

25 750

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання  і забезпечення                                        

6 879

4 202

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

69 225

50 271

Середньорічна кількість акцій (шт.)

314 027

314 027

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

202,00

92,55

                                                                                                                          

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства буде опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 16.03.2018 року.

 

                                                                                                                                Наглядова рада Товариства