Примітки до фінансової  звітності ПрАТ «Керампром» за 2011 рік

 

Баланс форма 1-м

Баланс складався на підставі П(С)БО №25  «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39. Згідно цього стандарту, у примітках до Балансу за формою № 1-м були розкрити такі статті: 1. Основні засоби. На балансі підприємства у статті "Основні засоби" на 31.12.11 р. відображені основні засоби  та нематеріальні активи первісною вартістю 13 308,0 тис. грн., залишковою – 10 864,0 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групами відповідно вимог НСБО № 7 "Основні засоби" i станом на 31.12.11 р. мають такий вигляд (тис. грн.): Дані сформовані наступним чином: Група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос, залишкова вартість. Земельні делянки 36,0; 0; 36,0  Будинки, споруди та передавальні пристрої  6 852,0; 841,0; 6 011,0. Машини та обладнання 5 083,0; 1 246,0; 3 837,0.   Транспортні засоби 824,0; 183,0; 641,0  Інструменти, прилади інвентар (меблі) 119,0; 76,0; 43,0.   Інші основні засоби 33,0; 6,0; 27,0 МНМА 37,0; 37,0; 0. інвентарна тара – 19,0 ; 1,0; 18,0  ,  Нематеріальні активи  - Права користування природними ресурсами – 286,0; 48,0; 238,0. - Інші нематеріальні активи 19,0; 12; 7,0 Р азом основні засоби  : 13 308,0 ; 2 444,0; 10 858,0 .

2. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за їх первісною (історичною) собівартістю. За 2011 рік ПрАТ "Керампром" придбало основні засоби первісною вартістю 5 933,0 тис. грн., у тому числі:  - будинки, споруди та передавальні пристрої – 4 119,0 тис. грн.;  - машини та обладнання – 1 381,0 тис. грн.; - транспортні засоби – 351,0 тис. грн.  - інструменти, прилади, інвентар(меблі) – 25,0 тис. грн.; - інші основні засоби – 27,0 тис. грн.; - інвентарна тара – 19,0 тис. грн. - інші необоротні матеріальні активи – 11,0 тис. грн.   3. Основні засоби відповідно до п.33 НСБО № 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку продажу, ліквідації та безоплатної передачі. За 2011р. вибуло основних засобів первісною вартістю 375,0 тис. грн. у таких напрямках:  - ліквідовано – 159,0 тис. грн., а саме це - будинки, споруди та передавальні пристрої – 159,0 тис. грн., - інші необоротні матеріальні активи – 1,0 тис. грн. ; реалізовано – 215,0 тис. грн., а саме це - транспортні засоби – 215,0 тис. грн. 4. Фінансовий результат від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття i їх залишковою вартістю.  У 2011р. підприємство  одержало  прибуток  від реалізації – 108,0 тис. грн. Відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням основних засобів в бухгалтерському обліку згідно до НСБО 7 "Основні засоби" залежить від того, як вони впливають на майбутні економічні вигоди. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів у 2011 році становлять 174,0 тис. грн.    5. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за виробничим та прямолінійним методом. 6. Інвентаризація об’єктів основних засобів проводилась на підприємстві станом на 1 листопада 2011р. (наказ №140 від 31.10.2011р.). Надлишків та нестач основних засобів не виявлено (протокол засідання інвентаризаційної комісії  1 від 14.11.2011р.)

 6. Малоцінні необоротні матеріальні активи У відповідності з Наказом об'єкти , терміном використання більше 12 місяців та вартістю менше ніж 1000 грн. відображаються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Згідно Наказу про облікову політику амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Первісна вартість МНМА на 31.12.2011р. становить 37,0 тис. грн., залишкова вартість - 0,0 тис. грн. 7. Нематеріальні активи. Згідно П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи»  бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного їх об'єкту. Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється за собівартістю їх придбання або створення. Строк використання нематеріальних активів визначається щодо кожного об'єкта в момент зарахування на баланс виходячи з : - строку корисного використання подібних активів; - передбаченого морального зносу; - правових та інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Строк корисного використання нематеріальних активів до 20 років. Протягом 2011 року на підприємство надійшли нематеріальні активи первісною вартістю 13,0 тис. грн., а саме – ліцензії – 13,0 тис. грн.                        8. Незавершене будівництво Станом на 31.12.11 р. до статті "Незавершене будівництво" включені: - незавершене капітальне будівництво – 71,0 тис. грн.(в тому числі  незавершене капітальне будівництво адміністративно-побутової будівлі – 71,0 тис. грн.)

 9. Запаси. Методологічні засади формування інформації про запаси у бухгалтерському обліку товариства визначені НСБО № 9 "Запаси", затвердженим наказом МФУ від 20.10.99р. № 246. Одиницею запасів є кожне найменування цінностей. Порядок обліку та оцінки запасів визначається наказом "Щодо організації бухгалтерського обліку та облікової політики у 2011 році". Оцінка вибуття запасів готової продукції здійснюється в бухгалтерському обліку за методом середньозваженої собівартості. Оцінка вибуття палива в бухгалтерському обліку здійснюється за методом середньозваженою собівартості. Оцінка запасів (матеріалів, комплектуючих виробів, товарів, малоцінного інвентарю) при відпустці у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженою собівартості   відповідної одиниці запасів. Балансова вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп станом на 31.12.2011р.,тис. грн.: - сировина і матеріали – 15,0; - паливо 98,0; - будівельні матеріали – 13,0;   - малоцінні та швидкозношувані предмети -7,0 незавершене виробництво – 3 511,0 . Разом виробничі запаси: – 3 644,0.  Готова продукція – 7 032 тис. грн., у тому числі ТЗВ 333,0тис. грн..                                                                                                                                   

 Згідно з наказом № 140 від 31.10.2011г на підприємстві була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на складі та в експлуатації, готової продукції на складі станом на 01.11.2011 р. У результаті проведення інвентаризації надлишків та нестач  не виявлено (протокол №1 засідання  інвентаризаційної комісії від 14.11.2011 р.) 10. Дебіторська заборгованість. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття визначені НСБО № 10 "Дебіторська заборгованість". Поточна "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги" визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації. Момент передачі ризиків й вигод визначається на основі угод поставки продукції, які укладені між підприємством та покупцем.   "Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2011 р. відсутня. Стаття балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2010 р. становила 2 328,0 (первісна вартість) та складалась з заборгованості за відвантажену готову продукцію зарубіжному покупцеві. Станом на 31.12.2011р. стаття "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" складається з переплат по: - по податку на додану вартість – 5244,0 тис. грн. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображені суми оборотних активів, які не включені в інші статті розділу балансу " Інша поточна дебіторська заборгованість " – 204,0 тис. грн., у т.ч. відшкодування завданих збитків  61,0 тис. грн.  , дебіторська заборгованість з виданих авансів постачальникам 125,0 тис. грн. т.ч. видані аванси найбільшому дебітору складають 62,4 %, інша дебіторська заборгованість 18,0 тис. грн. - розрахунки з податків та платежів.

11. Стаття "Витрати майбутніх періодів" включає витрати, які мають місце на протязі поточного чи попереднього звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. Станом на 31.12.2011р. ця стаття становить 715,0 тис. грн. Підприємством до цієї статі віднесені наступні витрати: - підготовчі роботи по видобутку та транспортуванню вогнетривкої глини  - 703,0 тис. грн. , витрати на придбання періодичних видань – 12,0 тис. грн..

    13. Зобов'язання. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначені НСБО № 11 "Зобов'язання». Визначення , визнання, порядок оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань регламентуються також НСБО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".Зобов'язання визнаються внаслідок минулих подій i мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та статутних вимог. Зобов'язання відображаються у балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення i оцінюються в балансі за історичною собівартістю (за сумою погашення). Облік зобов'язань ведеться за терміном їх погашення. До складу забезпечень наступних витрат i платежів віднесене забезпечення відновлення земельних ділянок  яке формується для покриття витрат на біологічну та гірничо-відновлювальну рекультивацію земельної ділянки, на якій розташовано кар`єр. Станом на 31.12.11 р.  підприємством сформовано забезпечення відновлення земельних ділянок в сумі  332,0 тис. грн. До складу поточних зобов'язань віднесені зобов'язання, які мають бути погашені протягом року , починаючи з дати балансу.  Станом на 31.12.2011 р. розмір кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 9 524,0 тис. грн. А саме                       - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  531,0 тис. грн.  Загальна кількість кредиторів – 1, що складає 100 % .-  Поточні зобов'язання з одержаних авансів від іноземного покупця “BV WEST-EAST CHEMICAL LTD8 993,0 тис. грн.. Станом на 31.12.2011р. у статі "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображені зобов'язання: - по орендній платі за землю 7,0 тис. грн.; - платі за надра 16,0 тис. грн.; податок на прибуток -317,0 тис. грн.; податок на доходи фізичних осіб -18,0 тис. грн.   Разом – 358,0 тис. грн. У статі "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" станом на 31.12.2011 р. відображені наступні зобов'язання:  - заборгованість фондам соціального страхування  - 73,0 тис. грн.  У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображена поточна заборгованість підприємства по оплаті праці за грудень у сумі 156,0 тис. грн.

. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображені суми оборотних активів, які не включені в інші статті розділу балансу  у сумі 5,0 тис. грн. 

 

 

Форма 2

 

Примітки: Звіт про фінансові результати складався на підставі на підставі П(С)БО №25  «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39.  Згідно нього, у примітках до форми  Звіт про фінансові результати  розкрита така інформація. Витрати Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації щодо складу витрат визначені НСБО № 16 "Витрати". Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу товариства , за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені. Склад витрат у 2011 р. (тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 15 645,0 тис. грн. у т.ч. склад витрат – матеріальні витрати -359 тис. грн. ; витрати на оплату праці 437,0 тис. грн.; - витрати на соціальні заходи 156,0 тис. грн., - амортизація -  344,0 тис. грн.;  інші операційні  витрати – 14 319,0 тис. грн.  Інші операційні витрати складають 66 777,0 тис. грн. у т.ч.: Адміністративні витрати – 2 615,0 тис. грн., у тому числі : - заробітна платня – 1 637,0 тис. грн. ; - обов’язкові нарахування на соціальне та пенсійне страхування на заробітну платню – 482,0 тис. грн.; - оплата розрахункових та касових послуг банків – 157,0 тис. грн.; - амортизація – 78,0 тис. грн.; -   бензин, ГСМ – 91,0 тис. грн.; - витрати на охорону праці – 2,0 тис. грн.; - аудиторські послуги - 37,0 тис. грн.; - юридичні послуги – 3,0 тис. грн., послуги з обслуговування оргтехніки – 2,0 тис. грн.; - послуги Інтернет та  зв’язку 15,0 тис. грн.; - інформаційне обслуговування - 4,0 тис. грн.;   - витрати на  участь у семінарах – 2,0 тис. грн.; - витрати на відрядження – 5,0 тис. грн.;  - передплата періодичних видань - 10,0 тис. грн. - техобслуговування легкових авто – 17,0 тис. грн.;- страховка легкових авто – 2,0 тис. грн., послуги медичної сестри 9,0 тис. грн.;  - пата за стоянку легкових авто 9,0 тис. грн.; - послуги нотаріуса - 9,0 тис. грн.; - плата за навчання  персоналу - 13,0 тис. грн. , придбання канц. товарів – 12 тис. грн., придбання господарських  товарів – 8,0 тис. грн..  інші - 11,0 тис. грн..  Витрати на збут – 20 390,0тис. грн., у тому числі : - заробітна платня -  679,0 тис. грн.; - обов’язкові нарахування на соціальне та пенсійне страхування на заробітну платню – 275,0 тис. грн. - амортизація – 429,0 тис. грн. – послуги сторонніх організацій з транспортування продукції покупцеві - 18 072,0 тис. грн. (послуги Укр. залізниці 7 185 ,0 тис. грн.; - послуги ПрАТ «Транспорт» (відвантаження, зберігання)- 1 679,0 тис. грн.,  послуги транспортного експедування – 9 208,0 тис. грн.);  - ремонт автотракторної техніки -  67,0 тис. грн.,  електрична енергія  11,0 тис. грн.., бензин. ГСМ – 602,0 тис. грн.;- пакувальні матеріали – 52,0 тис. грн.;  -  доставка проб продукції  покупцеві - 3,0 тис. грн., послуги з обслуговування автомобільних ваг - 16,0 тис. грн.. податок на землю 63,0 тис. грн., придбання канцтоварів і господарських  товарів -  11,0 тис. грн. ; охорона праці -  40,0 тис. грн., плата найманим особам  за прибирання вагонів -  60,0 тис. грн. , інші – 10,0 тис. грн.      Інші операційні витрати43 802,0 тис.грн. , у тому числі  - операційна курсова різниця -21,0 тис. грн.; - собівартість реалізованої іноземної валюти -   43 167,0 тис. грн.; надання спонсорської допомоги - 26,0 тис. грн.;  - соціальні виплати - 11,0 тис. грн. ;– оплата проїзду робітників 6,0, тис. грн.; - оплата за мешкання робітників у гуртожитку – 17,0; - послуги спорт комплексу - 6,0 тис. грн., - втрати готової продукції за рахунок природного убутку 238,0 тис. грн., прибирання доріг району від снігу 67,0 тис. грн., - списання  біологічних активів 30,0 тис. грн., собівартість реалізованих основних засобів 44,0 тис. грн.; -  витрати на біологічну рекультивацію відпрацьованого кар’єру -  9,0 тис. грн., - проект організації дорожнього руху – 11,0 тис. грн.,  ПДВ (невизнаний податковий кредит)- 52,0 тис. грн.., штрафи 62,0 тис. грн.. у т.ч. : - Укрзалізниця за невиконання плану перевезень - 20,0 тис. грн., штраф з ПДВ - 42,0 тис. грн.., інші - 5,0 тис. грн..  Інші витрати – 7,0 тис. грн.  Калькулювання собівартості продукції засновано на використанні Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, стверджених Наказом Державного комітету промислової політики України №47 від 02.02.2001р. Доходи. Доходи  від господарської діяльності визнаються згідно НСБО №15 "Доходи" та класифікуються в бухгалтерському обліку i фінансовій звітності а видами діяльності.  Це дає можливість визнавати доход, ураховуючи особливість i сутність кожної операції, i забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльності підприємства i контролю за нею, для прийняття управлінських рішень. Склад найбільш суттєвих статей доходів у 2011  році мав такий вигляд(тис. грн.) : Доход від реалізації  товарів (робіт, послуг) – 38 516,0  тис. грн.  , у т.ч. - вiд реалізації глини – 38 516,0  тис. грн.. Доход (виручка) вiд реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших активів визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов (П(С)БО 15) : - покупцеві передані суттєві ризики i вигоди, пов’язані   з правом власності на товар ( продукцiю, актив); - підприємство не здійснює подальше управляння та контроль за реалізованим товарами (активами); - сума доходу(виручки) може бути достовірно визначена ; - є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства ; - витрати , пов'язані із цією операцію можуть бути достовірно визначені. Інші операційні доходи43 440  тис. грн., у тому числі - дохід від операційної курсової різниці по операціям з іноземною валютою - 15,0 тис. грн.. - дохід від реалізації іноземної валюти – 43 266,0  тис. грн. .- дохід від реалізації інших необоротних активів - 127,0 тис. грн., -    інші фінансові доходи – 32,0 тис. грн. (отримані відсотки по депозиту). Інші доходи - 7,0 тис. грн.  Податок на прибуток -  1762,0 тис. грн. Подкаток на прибуток обчислено за правилами налогового обліку.  Чистий збиток визначений як алгебраїчна сума доходів, витрат i податку на прибуток  складає у 2011  році 2 228,0  тис. грн.

 

 

 

 

Генеральний директор    _______________________ Вадим Анатолійович Опелендер

 

Головний бухгалтер        _______________________  Наталя Миколаївна Отдєлєнцева