Повідомлення про виникнення особливої інформації у зв’язку із зміною власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надаліПрАТ «Керампром» або Товариство

 

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Керампром»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:  85171, Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с. Артемівка, вулДружби, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел/факс 062 334-12-01

1.6. Електронна поштова адреса емітента: е-mаil: keramprom@mаil.ru

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  http:// keramprom.at.ua

1.8. Вид особливої інформації:  Відомості про зміну власників акцій яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

  

2. Текст повідомлення

Від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Приватне акціонерне товариство «Керампром» 29 листопада 2013 року (вх. №  34) отримало зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 21 листопада 2013 року. Таким чином стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акції, а саме:

-  у юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LTD, код нерезидента 73342,  (місцезнаходження: 6023, Кіпр, Ларнака,  Космас Білдинг,  вул. Ерму та Евагору, офіс 201),  пакет акцій збільшився з 127362 шт. простих іменних акцій, що складав 65,6414% статутного капіталу емітента до 247362 шт. простих іменних акцій, та складає  78,7709% статутного капіталу емітента;

-   у фізичної особи пакет акцій не змінився і становить 65015 шт. простих іменних акцій,  відсоток голосуючих акцій у статутному капіталі емітента зменшився з 33,5082% до 20,7037% статутного капіталу емітента у зв’язку із збільшенням статутного капіталу .

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

 Генеральний директор 

______________
(підпис

Б.Ф. Бевзенко

  

М. П.