Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ:    24655289

3. Місцезнаходження:   85171, Донецька обл., Костянтинiвський район, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2

4. Міжміський код, телефон та факс:   (062) 340-20-81

5. Електронна поштова адреса:    office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:    keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації:    Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

        Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» від 30.04.2015 р. (Протокол № 33 від 30.04.2015 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

        Достроково припинено повноваження Ревізора ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Бондаренко Дар’ї Сергіївни у зв’язку зі зміною її місця проживання. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2014 р. по 30.04.2015 р. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.  

    Обрано Ревiзором ПрАТ «КЕРАМПРОМ» Назарова Олексія Вікторовича з 30.04.2015р. на перiод до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти  років: Начальник планово-економічного відділу   ТОВ «VIP Бетон», Заступник генерального директора ТОВ «Астор – Груп». Згоду на надання паспортних даних посадова особа не надала. 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор ПрАТ «КЕРАМПРОМ»           Бевзенко Борис Федорович        

                                                                                                              05.05.2015 р.