Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЕРАМПРОМ»

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, с.Артемiвка, , вул. Дружби, буд.2

4. Міжміський код, телефон та факс

(050) 426-68-76 -

5. Електронна поштова адреса

office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

Приватне акцiонерне товариство «КЕРАМПРОМ» (надалi – Товариство) повiдомляє, що згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства, складеного станом на 02.03.2018 р., отриманого Товариством 06.03.2018 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», у акцiонера – фiзичної особи, розмiр частки до змiни 10,351339% в загальнiй кiлькостi акцiй та 10,351339% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (32 506 шт.) зменшився i становить 0% в загальнiй кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

10.03.2018

(дата)