Для публікації у друкованому  виданні ДКЦПФР

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Керампром»,

надаліПрАТ «КЕРАМПРОМ» або Товариство

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КЕРАМПРОМ»

1.2.                       Організаційно-правова форма емітента:          Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24655289

1.4. Місцезнаходження емітента:                            Україна, Донецька область, Костянтинівський

район, с. Артемівка, вулДружби, 2,                   поштовий індекс 85171

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:   тел. (062) 340-20-81, факс (062) 334-12-01

1.6. Електронна поштова адреса емітента:             office.ceramprom@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                      http://keramprom.at.ua 

       1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

                                                             2. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» від 24.04.2014 р., (Протокол № 31 від 24.04.2014р.), припинено повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства  -  OTRANTO TRADING CO. LIMITED, Кіпр (реєстраційний № 73342), у зв’язку з закінченням терміну повноважень. Термін перебування на посаді з 01.04.2011 р. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі - 78,7709%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» від 24.04.2014 р.,  (Протокол № 31 від 24.04.2014 р.) обрано одноособового члена Наглядової ради Товариства - юридичну особу OTRANTO TRADING CO. LIMITED,  Кіпр (реєстраційний № 73342). Обрано на три роки. Загальний строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради ПрАТ «КЕРАМПРОМ» –  7 років 5 місяців.  Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі - 78,7709%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» від 24.04.2014р.,  (Протокол № 31 від 24.04.2014 р.)  припинено повноваження Ревізора Товариства Авраменко Олени Миколаївни (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних)  у зв’язку з закінченням строку, на який її було обрано. Займала посаду Ревізора Товариства з 29.03.2012 р. Частка у статутному капіталі Товариства – 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЕРАМПРОМ» від 24.04.2014р.,  (Протокол № 31 від 24.04.2014 р.  обрано на посаду Ревізора Товариства Бондаренко Дар'ю Сергіївну (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). За останні 5 років особа обіймала наступні посади:

ДЗСМ "Астор" (13.07.2007-апрель 2010), економіст

ДЗСМ "Астор" (апрель 2010 - апрель 2011), начальник планово-економічного відділу

ТОВ "BIG BETON" (июль 2011 - август 2012), начальник планово-економічного відділу

ТОВ "Енергостіл" (18.09.2012 - 15.03.2013), економіст

ПАТ "КРАСНОПОЛЯНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАРЄР" (18.03.2013 - по теперішній час), ревізор.

Частка в статутному капіталі Товариства  – 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис

             Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Генеральний директор ПрАТ «Керампром»                                                        Б.Ф.Бевзенко

                                                             

24.04.2014 р.