Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька область, Костянтинiвський район, с. Артемiвка, вул. Дружби, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

(062) 340-20-81,  (062) 334-12-01

5. Електронна поштова адреса

office.ceramprom@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

     ПрАТ «КЕРАМПРОМ», на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, станом на 17.04.2014 р., отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 22.04.2014 р., iнформує про змiни, що вiдбулися у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр частки акцiонера «фiзичної особи» у статутному капiталi зменшився з 20,7037 % до 10,3523 %. Розмiр пакета акцiй акцiонера з урахуванням зменшення (на 32506 шт. акцiй) становить 32509 шт. простих iменних акцiй та складає 10,3523 % статутного капiталу емiтента.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади                    Генеральний директор

 

 

 

Бевзенко Борис Федорович

 

 

М.П.

 

22.04.2014