Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"

2. Код за ЄДРПОУ

24655289

3. Місцезнаходження

85171, Донецька обл., Костянтинiвський район, село Артемiвка, Дружби, 2

4. Міжміський код, телефон та факс

062 3402081 062 3402081

5. Електронна поштова адреса

ceramprom@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://keramprom.at.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

II. Текст повідомлення

Приватним акцiонерним товариством «КЕРАМПРОМ» одержано 17.07.2014р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, станом на 12.07.2014 р., з iнформацiєю про змiни, що вiдбулися у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр пакету акцiй власника - «фiзичної особи» у статутному капiталi Товариства, становить 10,3513%, розмiр частки до змiн становив 0%. 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

  Бевзенко Борис Федорович

Генеральний директор

 

 

 

02.02.2015